Us­lu­ge ko­je tra­že i ho­tel­ski lan­ci

Be­auty biz­nis Tvrt­ka Ni­ka Prom 20 go­di­na us­pješ­no pos­lu­je i ši­ri po­nu­du pro­izvo­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­NA ŠU­NJER­GA/VL

Po­du­zet­ni­ca Na­ta­ša Ka­ra­ga is­kus­tvo osob­ne bor­be pro­tiv su­viš­nih ki­lo­gra­ma pre­tvo­ri­la je u po­sao

In­dus­tri­ja lje­po­te u svi­je­tu okre­će bi­li­ju­ne do­la­ra, a u Hr­vat­skoj je to sek­tor ko­ji se pro­cje­nju­je na ne­ko­li­ko mi­li­jar­di ku­na. U tom svi­je­tu ra­di i Na­ta­ša Ka­ra­ga vlas­ni­ca tvr­ke Ni­ka Prom ko­ja već dva­de­set go­di­na pos­lu­je u sek­to­ru pro­da­je koz­me­tič­kih pro­izvo­da i us­lu­ga.

Ni­je ri­ječ o obič­nom koz­me­tič­kom sa­lo­nu već o po­seb­nom kon­cep­tu us­lu­ga ko­jeg je osmis­li­la, a za ko­jeg su se za­in­te­re­si­ra­li i ne­ki re­no­mi­ra­ni ho­tel­ski lan­ci na hr­vat­skoj oba­li. Sa­mo u wel­ne­ssi­ma u Hr­vat­skoj se os­tva­ri oko 300 mi­li­ju­na eura us­lu­ga go­diš­nje, ali struč­nja­ci tvr­de da su pri­ho­di tri pu­ta ma­nji od po­ten­ci­ja­la

PD

Ra­zvi­ja­ju i vlas­ti­tu po­nu­du koz­me­tič­kih pro­izvo­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.