U Vi­ro­vi­ti­ci 750 iz­la­ga­ča iz čak 27 ze­ma­lja

Vi­ro­expo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Trod­nev­na me­đu­na­rod­na ma­ni­fes­ta­ci­ja – 21. sa­jam Vi­ro­expo za­po­či­nje da­nas u 11 sa­ti, a otvo­rit će ga mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta u Vla­di RH Dar­ko Hor­vat. Vi­ro­expo, ko­ji se ove go­di­ne odr­ža­va od 26. do 28. ve­lja­če u Vi­ro­vi­ti­ci, okup­lja 750 iz­la­ga­ča iz čak 27 ze­ma­lja svi­je­ta. Po­kro­vi­telj saj­ma Vi­ro­expo 2016. je pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić, a Zem­lja part­ner je Re­pu­bli­ka Ko­so­vo. Or­ga­ni­za­to­ri i po­kro­vi­te­lji saj­ma Vi­ro­expo su Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ska žu­pa­ni­ja, Grad Vi­ro­vi­ti­ca, HGK – Žu­pa­nij­ska ko­mo­ra Vi­ro­vi­ti­ca, HOK – Obrt­nič­ka ko­mo­ra Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ske žu­pa­ni­je, Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ske žu­pa­ni­je, Po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ske žu­pa­ni­je i tvrt­ka Con­tor­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.