Te­ri­to­ri­jal­ni pre­us­troj bez de­cen­tra­li­za

Pre­drag Štro­mar, žu­pan Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je, go­vo­ri o re­for­mi jav­ne upra­ve, na­gla­ša­va nuž­nost de­cen­tra­li­za žu­pa­ni­je, po­jaš­nja­va za­što je­di­ni­ce re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve mo­gu bi­ti efi­kas­ni­je i us­pješ­ni­je od dr­ža­ve u povl ŽU­PA­NI­JE BI TRE­BA­LE DO­BI­TI VE­ĆE OV­LAS­TI

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET - MIS­LAV ŠI­MA­TO­VIĆ

Naš je za­da­tak dalj­nje priv­la­če­nje inves­ti­to­ra i po­zi­ci­oni­ra­nje na inves­ti­cij­skoj ma­pi s ci­ljem oču­va­nja pos­to­je­ćih rad­nih mjes­ta i otva­ra­nja no­vih

Pre­drag Štro­mar va­ra­ždin­ski je žu­pan iz re­do­va HNSa. U je­ku žus­trih ras­pra­va o bu­du­ćoj re­for­mi jav­ne upra­ve Štro­mar iz­no­si sta­ja­li­šta o nuž­noj de­cen­tra­li­za­ci­ji dr­ža­ve, ja­ča­nju fi­skal­nog ka­pa­ci­te­ta žu­pa­ni­ja te efi­kas­nos­ti ko­ri­šte­nja EU fon­do­va na re­gi­onal­nom ni­vou.

Kak­vo je sta­nje gos­po­dar­stva u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji? Osje­ća­ju li se po­ma­ci u od­no­su na kriz­ne go­di­ne?

Po­ve­ćan in­te­res za ula­ga­nje na po­dru­čju Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je, pad ne­za­pos­le­nos­ti, po­ve­ća­nje iz­vo­za te sma­nje­nje uvo­za, rast BDPa u pro­sje­ku br­že i vi­še od dr­žav­nog, iz­voz­ni su­fi­cit glav­na su obi­ljež­ja na­šeg gos­po­dar­stva. Po­ma­ci se osje­ća­ju i ima­mo raz­lo­ga bi­ti za­do­volj­ni jer da­nas na­šu Žu­pa­ni­ju za ula­ga­nja oda­bi­ru naj­us­pješ­ni­je i naj­mo­der­ni­je eu­rop­ske tvrt­ke. Sa­mo u raz­dob­lju od 2010. do 2014. go­di­ne, vri­jed­nost inves­ti­ci­ja u na­šim pos­lov­nim zo­na­ma iz­no­si­la je vi­še od 155 mi­li­ju­na eura kod če­ga prev­la­da­va­ju gre­en­fi­eld stra­na ula­ga­nja inves­ti­to­ra iz Polj­ske, Nor­ve­ške, Nje­mač­ke, Aus­tri­je, Ita­li­je i dru­gih ze­ma­lja, a u pri­pre­mi su i re­ali­za­ci­je no­vih. Pre­ma po­da­ci­ma o iz­vo­zu, u 2014. go­di­ni Va­ra­ždin­ska žu­pa­ni­ja os­tva­ri­la je uku­pan iz­nos od 6,7 mi­li­jar­di ku­na što je 8,51% udje­la u ukup­nom iz­vo­zu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, sva­ki je pe­ti po­du­zet­nik na­še žu­pa­ni­je je iz­voz­nik što je znat­no vi­še od na­ci­onal­nog pro­sje­ka. Mo­že­mo slo­bod­no re­ći da je na­ša, Va­ra­ždin­ska žu­pa­ni­ja is­tin­ska per­ja­ni­ca hr­vat­skog iz­vo­za. Bi­lo bi do­bro da slič­ne re­zul­ta­te bi­čje­ži­mo u os­ta­lim žu­pa­ni­ja­ma, jer bi­smo ta­da kao dr­ža­va bi­li u pu­no bo­ljem eko­nom­skom sta­nju. I vje­ru­jem da bi se ta­da vi­še ba­vi­li eko­no­mi­jom, pos­lo­va­njem a ma­nje proš­loš­ću i praz­nim pri­ča­ma.

Što sve žu­pa­ni­ja po­du­zi­ma po pi­ta­nju ra­zvo­ja po­du­zet­niš­tva, ma­lih gos­po­dar­sta­va i obr­ta? Ka­ko op­će­ni­to žu­pa­ni­je mo­gu utje­ca­ti na ra­zvoj inves­ti­cij­ske kli­me i priv­la­če­nja inves­ti­to­ra?

Inves­ti­to­ri­ma mak­si­mal­no iz­la­zi­mo u su­sret. Ima­mo vr­lo efi­kas­nu ad­mi­nis­tra­ci­ju, naj­br­že iz­da­je­mo do­zvo­le. Žu­pa­ni­ja smo s naj­o­tvo­re­ni­jim pro­ra­ču­nom, a uz to smo naj­kon­ku­rent­ni­ji i naj­tran­s­pa­rent­ni­ji. Sve to utje­če na ukup­nu sli­ku žu­pa­ni­je, inves­ti­cij­sku kli­mu, a u ko­nač­ni­ci smo i ra­di to­ga po­želj­na des­ti­na­ci­ja za ula­ga­nje. Naš je za­da­tak dalj­nje priv­la­če­nje inves­ti­to­ra i po­zi­ci­oni­ra­nje na inves­ti­cij­skoj ma­pi s ci­ljem oču­va­nja pos­to­je­ćih rad­nih mjes­ta i otva­ra­nja no­vih. Pri­tom zna­mo da je važ­no pro­mo­vi­ra­ti na­šu Žu­pa­ni­ju te ju mar­ke­tin­ški po­zi­ci­oni­ra­ti kao inves­ti­cij­sku me­ku.

No, či­nje­ni­ca je da su kod nas pla­će još uvi­jek znat­no ma­nje od dr­žav­nog pro­sje­ka i svi na­ši na­po­ri idu u smje­ru da se ovaj trend pro­mje­ni. Važ­no je da ih po­vi­si­mo ba­rem na pro­sjek dr­žav­ne ra­zi­ne što bi, na­rav­no, do­dat­no utje­ca­lo na bo­lji ži­vot­ni stan­dard. Za­to sus­tav­no ula­že­mo u obra­zo­va­nje i već sad de­se­tak pos­to sred­njo­ško­la­ca do­la­zi iz dru­gih žu­pa­ni­ja, a sve­uči­li­šte Sje­ver sve je po­pu­lar­ni­ji oda­bir. Na­ša je obve­za pos­ta­ti re­gi­ja zna­nja, obra­zov­ni i sve­uči­liš­ni cen­tar gdje će mla­di lju­di mo­ći do­bi­ti sva po­treb­na zna­nja i kva­li­fi­ka­ci­je, a kas­ni­je i na­ći po­sao.

inves­ti­ci­ja. Ko­ji su ci­lje­vi Ure­da i za­što baš Ba­var­ska?

Nas­to­jat će­mo da Ured u Mün­c­he­nu bu­de mjes­to pu­tem ko­jeg će svi za­in­te­re­si­ra­ni mo­ći do­bi­va­ti sve po­treb­ne in­for­ma­ci­je, na ko­jem će se us­pos­tav­lja­ti pr­vi kon­tak­ti, te mjes­to ko­je će u sr­cu Ba­var­ske bi­ti naj­bo­lji pro­mo­tor pred­nos­ti ula­ga­nja u sje­ver­nu re­gi­ju. Jer Ba­var­ski udio u vanj­sko­tr­go­vin­skoj raz­mje­ni s Nje­mač­kom iz­no­si 25 pos­to i si­gur­ni smo da ima­mo pros­to­ra oja­ča­ti tu su­rad­nju te će ak­tiv­nos­ti ovog Ure­da pr­vens­tve­no bi­ti us­mje­re­ne pro­mo­ci­ji i po­ve­zi­va­nju s na­mje­rom da se us­pos­ta­vi još bo­lja i kva­li­tet­ni­ja su­rad­nja s Ba­var­skom na obos­tra­nu ko­rist. Dugoročni pla­no­vi obu­hva­ća­ju dalj­nje priv­la­če­nje inves­ti­to­ra i po­zi­ci­oni­ra­nje na inves­ti­cij­skoj ma­pi uz pro­mo­vi­ra­nje na­še kva­li­tet­ne rad­ne sna­ge, sti­mu­la­tiv­ne rad­ne at­mo­sfe­re i po­zi­tiv­ne ula­gač­ke kli­me i uvje­ra­va­nje da ima­ju od­lič­nog part­ne­ra u lo­kal­noj upra­vi.

Naj­av­lje­na je re­for­ma jav­ne upra­ve. Tre­ba li Hr­vat­skoj u tom kon­tek­s­tu te­ri­to­ri­jal­ni pre­us­troj?

Kad go­vo­rim o te­ri­to­ri­jal­no pre­us­tro­ju uvi­jek do­da­jem i fi­skal­nu i funk­ci­onal­nu de­cen­tra­li­za­ci­ju. Jer ra­di­ti sa­mo pre­us­troj bez de­cen­tra­li­za­ci­je je kao ska­ku­ta­nje na jed­noj no­zi. Ve­za­no za te­ri­to­ri­jal­ni pre­us­troj za­la­žem se da stru­ka pro­ve­de te­me­lji­tu ana­li­zu i pred­lo­ži rje­še­nje, da po­li­ti­ka pret­hod­no po­t­vr­di da se ne­će mi­je­ša­ti i obve­že da pred­lo­že­no struč­no rje­še­nje ide na po­t­vr­du na re­fe­ren­dum. Uvje­ren sam da će pred­la­ga­te­lji pre­us­tro­ja ima­ti na umu zna­čaj­nu fi­skal­nu ne­jed­na­kost me­đu hr­vat­skim žu­pa­ni­ja­ma, što je di­men­zi­ja ko­ju sva­ka­ko tre­ba uze­ti u ob­zir pri bi­lo kak­vom po­ku­ša­ju de­cen­tra­li­za­ci­je i re­gi­ona­li­za­ci­je.

Je li ras­pra­va o bro­ju žu­pa­ni­ja ire­le­vant­na u kon­tek­s­tu bu­du­ćeg re­gi­onal­nog pre­us­tro­ja? Ko­ji su nuž­ni pre­du­vje­ti da žu­pa­ni­je pre­uz­mu ulo­gu no­si­te­lja ra­zvo­ja u svo­jim sredinama?

Jed­na od ključ­nih stav­ki u tom pro­ce­su mo­ra bi­ti ko­rek­ci­ja po­rez­ne po­li­ti­ke i fi­skal­na de­cen­tra­li­za­ci­ja jer to je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.