Ko­mo­re osim ca­rin­skih uk­la­nja­ju i po­li­tič­ke ba­ri­je­re

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - LI­DI­JA KI­SE­LJAK/VL

Pri­vred­na Ko­mo­ra Sr­bi­je bi­la je je­dan od ini­ci­ja­to­ra udru­ži­va­nja re­gi­nal­nih ko­mo­ra

UZa­gre­bu je odr­žan sas­ta­nak pred­sjed­ni­ka gos­po­dar­skih ko­mo­ra Ko­mor­sko­ga inves­ti­cij­skog fo­ru­ma ze­ma­lja ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe, gdje se je ras­prav­lja­lo o pri­ori­tet­nim pro­jek­ti­ma i ini­ci­ja­ti­va­ma ko­je mo­gu pri­do­ni­je­ti odr­ži­voj su­rad­nji i ve­ćoj kon­ku­rent­nos­ti. KIF je os­no­van u lje­to 2015. go­di­ne u Be­ču kao od­go­vor na gos­po­dar­ske iz­a­zo­ve Ber­lin­skog pro­ce­sa ko­jeg su po­kre­nu­le Nje­mač­ka, Aus­tri­ja i Fran­cu­ska, uz pot­po­ru EU.

Pri­vred­na Ko­mo­ra Sr­bi­je na či­jem je če­lu Marko Ča­dež bi­la je je­dan od ini­ci­ja­to­ra udru­ži­va­nja, a s ob­zi­rom da je i sa­ma po­kre­nu­la pri­je tri go­di­ne do­bru su­rad­nju s Ko­mo­rom Ko­so­va. Ka­ko ka­že nje­zin pred­sjed­nik Marko Ča­dež do­ne­sen je Ak­cij­ski plan sa 26 pro­je­ka­ta na ko­ji­ma će za­jed­nič­ki ra­di­ti i za ko­je se oče­ku­ju pot­po­ru europ­skih ze­ma­lja i fon­do­va.

Po­lu­ga sta­bil­nos­ti

“Pri­mje­ri­ce, to su pro­jek­ti od Ko­mor­skog inves­ti­cij­skog fo­ru­ma, pre­ko for­mi­ra­nja klas­te­ra i kon­zor­ci­ja za nas­tup na ve­li­kim iz­voz­nim tr­ži­šti­ma i na­tje­ča­ji­ma, for­mi­ra­nja za­jed­nič­kog tu­ris­tič­kog pro­izvo­da i pro­je­ka­ta za po­di­za­nje kon­ku­rent­nos­ti ma­lih i sred­njih tvrt­ki, do os­ni­va­nja edu­ka­tiv­nih cen­ta­ra i uvo­đe­nja du­al­nog obra­zo­va­nja. Ko­mo­re mo­ra­ju dje­lo­va­ti i na ot­kla­nja­nju ca­rin­skih i ne­ca­rin­skih pre­pre­ka, ali mo­gu eko­nom­skim po­ve­zi­va­njem do­pri­ni­je­ti i prev­la­da­va­nju po­li­tič­kih ba­ri­je­ra ko­je ni­su za do­bro­bit i ra­zvoj ze­ma­lja. Ta­ko naj­bo­lje utje­ču i na po­ve­ća­nje sta­bil­nos­ti u re­gi­ji. Jer ako jed­na zem­lja u re­gi­ji tr­pi nes­ta­bil­nost to će osje­ti­ti svi”, po­ru­ču­je Ča­dež.

Ka­že da je ide­ja o čvr­š­čem po­ve­zi­va­nje gos­po­dar­skih ko­mo­ra re­gi­je nas­ta­la je u ko­mu­ni­ka­ci­ji s ko­sov­skim ko­le­gom Sa­fe­tom Gr­dža­li­ju, a na ini­ci­ja­ti­vu dva­ju ko­mo­ra. Od­lič­nu su­rad­nju ima­ju i s Hr­vat­skom gos­po­dar­skom ko­mo­rom.

“Pri­mje­ri­ce, ka­da je u ruj­nu doš­lo do za­tva­ra­nja gra­ni­ce, is­tu ve­čer smo za­jed­nič­ki re­agi­ra­li, po­zva­li po­li­ti­ča­re da uki­nu blo­ka­du i da bu­du od- go­vor­ni pre­ma gos­po­dar­stvu, slje­de­ćih smo da­na ra­di­li sin­hro­ni­zi­ra­no i obra­ti­li se europ­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma da nam po­mog­nu u in­te­re­su na­ših tvrt­ki”, ka­že Ča­dež.

Na­kon što je pri­je tri go­di­ne uki­nu­to obvez­no člans­tvo Ča­dež je po­kre­nuo vra­ća­nje člans­tva u če­mu je i us­pio, bez ob­zi­ra na ot­por. Ta­ko će se člans­tvo po­nov­no pla­ća­ti od slje­de­će go­di­ne. Ka­že da je čla­no­vi­ma objas­nio ka­ko je po­treb­no ima­ti efi­kas­nu i do­bru, a ne sku­pu ko­mo­ru. Odra­dio je i op­ti­ma­li­za­ci­ju Ko­mo­re, pa je sma­njen broj za­pos­le­ni­ka za tre­ći­nu i udjel pla­ća u tro­ško­vi­ma, te se je po­če­lo ra­di­ti na dru­ga­či­joj or­ga­ni­za­ci­ji.

“Uvo­đe­njem za­kon­skog, oba­vez­nog člans­tva una­pri­je­đe­na je re­pre­zen­ta­tiv­nost Ko­mo­re u zas­tu­pa­nju ci­je­log gos­po­dar­stva i omo­gu­će­no sta­bil­no fi­nan­ci­ra­nje za ra­zvoj efi­kas­nih ser­vi­sa za po­du­zet­ni­ke”, objaš­nja­va. U no­voj or-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.