Us­tav­ni sud BiH od­lu­ču­je o pra­vu na mo­no­pol Po­šta Sr­p­ske

Li­be­ra­li­za­ci­ja Po­štan­ska tvrt­ka iz Ba­nja Lu­ke ne že­li pre­pus­ti­ti po­sao is­po­ru­ke ko­mu­nal­nih ra­ču­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ako od­lu­ka Us­tav­nog suda BiH, ko­jom je pri­hva­će­na žal­ba ko­mu­nal­ne tvrt­ke Bu­duć­nost iz Lak­ta­ša, za­ži­vi u prak­si, tvrt­ka Po­šte Sr­p­ske ostat će bez mo­no­po­la, a ka­ko upo­zo­ra­va­ju iz ovog jav­nog po­du­ze­ća, po­s­lje­dič­no bi se mo­gao uru­ši­ti ci­je­li po­štan­ski sus­tav Re­pu­bli­ke Sr­p­ske.

Na­ime, Us­tav­ni sud BiH pri­hva­tio je žal­bu Bu­duć­nos­ti i uki­nuo pre­su­du Vr­hov­nog suda RS, ko­ji je ra­ni­je ut­vr­dio ka­ko je ta tvrt­ka kr­ši­la Za­kon o po­štan­skim us­lu­ga­ma RS ti­me što je ra­ču­ne dos­tav­lja­la pu­tem in­ka­sa­to­ra, a ne pu­tem Po­šta Sr­p­ske. Sve je, pi­šu Ne­za­vis­ne no­vi­ne, po­če­lo još 2010. go­di­ne, ka­da je In­s­pek­ci­ja ut­vr­di­la da Bu­duć­nost dos­tav­lja ra­ču­ne za utro­še­nu vo­du pu­tem svo­jih rad­ni­ka i da ne­ma ugo­vor s Po­šta­ma Sr­p­ske, ko­je upre­ma Za­ko­nu o po­štan­skim us­lu­ga­ma ima­ju ek­s­klu­ziv­no pra­vo obav­lja­nja re­zer­vi­ra­nih po­štan­skih us­lu- ga, što uklju­ču­je i pri­je­nos pi­sme po­šilj­ki te­ži­ne do 1000 gra­ma. Ta­da je rje­še­njem na­lo­že­no Bu­duć­nos­ti da dos­ta­vu ra­ču­na obav­lja pu­tem Po­šta Sr­p­ske, na što se ta ko­mu­nal­na tvrt­ka ža­li­la mi­nis­tar­stvu pro­me­ta i ve­za RS, ko­je ju je tu žal­bu od­bi­lo. Na­kon to­ga po­či­nje prav­na dra­ma ko­ja tra­je do da­nas i ko­ja bi mo­gla re­zul­ti­ra­ti li­be­ra­li­za­ci­jom tr­ži­šta po­štan­skih us­lu­ga.

Rje­še­nje mi­nis­tar­stva na žal­bu Bu­duć­nos­ti po­ni­štio je Okruž­ni sud u Ba­nja­lu­ci uz obraz­lo­že­nje da su In­s­pek­ci­ja i Mi­nis­tar­stvo pro­izvolj­no za­klju­či­li da ra­čun za utro­še­nu vo­du pred­stav­lja pi­smo­nos­nu po­šilj­ku. I na ovu pre­su­du ulo­že­na je žal­ba mi­nis­tar­stva, pa je 2012. go­di­ne Vr­hov­ni sud od­lu­čio pre­ina­či­ti pre­su­du ba­nja­luč­kog Okruž­nog suda i od­ba­ci­ti žal­bu Bu­duć­nos­ti.

U Po­šta­ma Sr­p­ske pak tvr­de ka­ko do da­nas ni­su do­bi­li ovu od­lu­ku Us­tav­nog suda BiH.

PD

U Po­šta­ma Sr­p­ske tvr­de ka­ko bi se pre­su­dom pro­tiv njih mo­gao uru­ši­ti ci­je­li po­štan­ski sus­tav

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.