TE­LE­KO­MA CR­NE GO­RE

PA­LI PRI­HO­DI I DO­BIT

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Cr­no­gor­ski Te­le­kom je u 2015. go­di­ni os­tva­rio pri­ho­de u iz­no­su 98,6 mi­li­ju­na eura, što je za šest mi­li­ju­na eura ili šest pos­to ma­nje u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu. Na fi­nan­cij­ske re­zul­ta­te utje­ca­la je re­gu­la­ci­ja ma­lo­pro­daj­nih i ve­le­pro­daj­nih ci­je­na i sma­nje­ni obu­jam do­laz­nog pro­me­ta, pre­no­si por­tal Cdm. Ukup­ni pri­ho­di od us­lu­ga ma­lo­pro­da­je i ve­le­pro­da­je pa­li su pre­ko osam mi­li­ju­na eura ili de­vet pos­to u od­no­su na 2014. , us­li­jed re­gu­la­ci­je i sma­nje­nja pri­ho­da u mo­bil­nom seg­men­tu pos­lo­va­nja. Ne­to do­bit pa­la za 5,7 mi­li­ju­na eura na 15,9 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.