Do­go­vo­ri­li se sin­di­ka­ti i vla­da, FAP se ne­će ga­si­ti

In­ter­ven­ci­ja Pre­mi­jer Vu­čić uka­zao je ka­ko je s ci­ljem opo­rav­ka te tvrt­ke i voj­ska FAP-u da­la ugo­vo­re

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Dr­žav­ni taj­nik u sr­p­skom mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva Dra­gan Ste­va­no­vić i pred­stav­ni­ci tri sin­di­ka­ta FAPa iz Pri­bo­ja do­go­vo­ri­li su ju­čer kon­kret­ne ko­ra­ke ko­je će po­du­ze­ti taj re­sor, upra­va i sin­di­ka­ti. Ka­ko je pri­op­ći­lo mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta su u otvo­re­nom i kons­truk­tiv­nom raz­go­vo­ru is­tak­li da im je jas­no ka­ko je sa­daš­nje sta­nje u FAPu neo­dr­ži­vo te su is­ka­za­li ra­zu­mi­je­va­nje za na­po­re ko­je Vla­da Sr­bi­je či­ni, ka­ko bi ri­je­ši­la pro­ble­me u ovoj kom­pa­ni­ji.

Ina­če o FAPu je ju­čer go­vo­rio i sr­p­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić:

“Ne­kad mi je kri­vo, ne­mam dru­gu ri­ječ. Pa mi ni­smo nas­li­je­di­li svi­lu i ka­di­fu. Ne­kad me pi­ta­ju kao da je FAP bio Mer­ce­des a mi smo ga us­pje­li uni­šti­ti. A bio je ru­ina. Bo­ri­mo se da sa­ču­va­mo i FAP i Pri­boj”, re­kao je sr­p­ski pre­mi­jer.

Do­dao je ka­ko je s ci­ljem opo­rav­ka te tvrt­ke i voj­ska da­la ugo­vo­re FAPu, te da ra­di sve što mo­že. “Po­mo­ći će­mo FAPu, ne­će se on uga­si­ti”, za­klju­čio je.

FAP ni­je bio Mer­ce­des, ne­go ru­ina, po­ru­čio je sr­p­ski pre­mi­jer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.