Go­ogle du­gu­je Fran­cu­skoj 1,6 mi­li­jar­di eura po­re­za

Udar

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Agen­ci­ja AFP pi­še ka­ko će se Go­ogle mo­žda na­go­di­ti s fran­cu­skom vla­dom kao i u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i na kra­ju pla­ti­ti pu­no ma­nji iz­nos

Fran­cu­ske vlas­ti na­lo­ži­le su ame­rič­kom teh­no­lo­škom di­vu Go­ogleu da pod­mi­ri 1,6 mi­li­jar­di eura na ime ne­pla­će­nih po­re­za u kon­tek­s­tu po­ja­ča­nog fo­ku­sa na spor­ne po­rez­ne aran­žma­ne mul­ti­na­ci­onal­nih kom­pa­ni­ja u po­je­di­nim zem­lja­ma.

Taj je iz­nos znat­no ve­ći od 130 mi­li­ju­na fun­ta ko­li­ko je in­ter­net­ska tražilica u do­go­vo­ru s vlas­ti­ma pris­ta­la pla­ti­ti na ime po­rez­nog du­ga u Bri­ta­ni­ji. Pri­tom je fran­cu­ska no­vin­ska agen­ci­ja AFP iz­vi­jes­ti­la da će mo­žda i fran­cu­ske vlas­ti pris­ta­ti na pre­go­vo­re i da Go­ogle u ko­nač­ni­ci mo­žda i ne­će mo­ra­ti pla­ti­ti pu­ni iz­nos po­rez­nog du­ga. Fran­cu­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Mic­hel Sa­pin ne­dav­no je bio is­klju­čio mo­guć­nost pre­go­vo­ra s ame­rič­kom teh­no­lo­škom tvrt­kom.

Iz Go­oglea ni­su že­lje­li ko­men­ti­ra­ti iz­vješ­će o po­rez­nim zah­tje­vi­ma a fran­cu­ski su duž­nos­ni­ci ka­za­li da je stvar po­vjer­lji­ve pri­ro­de. Po­rez­ni aran­žma­ni me­đu­na­rod­nih kom­pa­ni­ja naš­li su se u po­s­ljed­nje vri­je­me pod lu­pom i ne­ko­li­ko je njih op­tu- že­no da ko­ris­te mo­guć­nos­ti ko­je im nu­de raz­li­či­ti po­rez­ni re­ži­mi ka­ko bi što vi­še sma­nji­le po­rez­ne ra­ču­ne. Ta­ko ir­ska porezna struk­tu­ra do­pu­šta Go­ogleu da pla­ća po­re­ze u toj zem­lji čak i ka­da pri­ho­de os­tva­ru­je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. U si­ječ­nju je taj teh­no­lo­ški div pos­ti­gao spo­ra­zum s bri­tan­skim po­rez­nim vlas­ti­ma pre­ma ko­jem je du­žan pla­ti­ti do­dat­nih 130 mi­li­ju­na fun­ta za raz­dob­lje od 2005. go­di­ne. Spo­ra­zum je u me­đu­vre­me­nu iz­a­zvao val žes­to­kih kri­ti­ka, na­po­mi­nje Re­uters.

Ta­ko je u sri­je­du od­bor za pro­ra­čun bri­tan­skog par­la­men­ta za­klju­čio da se do­go­vo­re­ni iz­nos od 130 mi­li­ju­na fun­ta “či­ni ne­sraz­mjer­no ma­lim” u us­po­red­bi s obuj­mom pos­lo­va­nja te ame­rič­ke tvrt­ke u Bri­ta­ni­ji.

Europ­ski re­gu­la­tor za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja po­kre­nuo je vi­še is­tra­ga te­me­ljem sum­nje da po­je­di­ni spo­ra­zu­mi mul­ti­na­ci­onal­nih kom­pa­ni­ja s po­rez­nim vlas­ti­ma ne­kih ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je mo­žda pred­stav­lja­ju ne­za­ko­ni­tu dr­žav­nu po­moć.

Ta­ko je Star­buc­k­su i Fi­at Chrys­le­ru na­lo­že­no da vra­te 30 mi­li­ju­na eura na ime po­rez­nih obve­za na­kon što je ut­vr­đe­na ne­za­ko­ni­tost po­rez­nih olak­ši­ca ko­je su im odo­bri­le po­je­di­ne zem­lje Eu­rop­ske uni­je.

Kom­pa­ni­je se ni­su slo­ži­le s tak­vom od­lu­kom, pa su iz Star­buc­k­sa naj­a­vi­li žal­bu. U to­ku je još ne­ko­li­ko is­tra­ga o slič­nim po­rez­nim aran­žma­ni­ma, uklju­ču­ju­ći one ko­je se ti­ču Ama­zo­na i Ap­plea.

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Mic­hel Sa­pin ne­dav­no je od­ba­cio

mo­guć­nost pre­go­vo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.