Ku­na je ‘in’, ali bi­jeg u do­ma­ću va­lu­tu ni­je ma­gič­no rje­še­nje jer ne mo­že šti­ti­ti od ka­mat­nog uda­ra

Stam­be­ni kre­di­ti Kul­mi­na­ci­ja slu­ča­ja ‘švi­ca­rac’ ko­nver­zi­jom u eure pot­pa­li­la je po­pu­lar­nost na­ci­onal­ne va­lu­te, zaj­mo­vi su kre­nu­li uz­laz­nom pu­ta­njom, no tem­po je da­le­ko od pret­kriz­nih ra­zi­na, a opre­za ni­kad dos­ta

Poslovni Dnevnik - - BANKE - ANA BLAŠKOVIĆ

Po­zi­ti­van pred­z­nak ispred broj­ke o ras­tu i naj­a­ve sta­bi­li­za­ci­je eko­no­mi­je na­kon go­di­na lu­ta­nja u re­ce­si­ji još uvi­jek su re­la­tiv­no ‘fri­ške’ vi­jes­ti. U tak­vim okol­nos­ti­ma opre­za ne manj­ka kod tvrt­ki i gra­đa­na s jed­ne, te ba­na­ka s dru­ge stra­ne, pa je te­ško oče­ki­va­ti ja­či za­mah kre­dit­nog cik­lu­sa. Jed­na od pri­li­ka za kva­li­tet­ne pla­sma­ne ko­ja bi mo­gla bi­ti u pr­vom pla­nu su stam­be­ni kre­di­ti, i to u do­ma­ćoj va­lu­ti, za­hva­lju­ju­ći kul­mi- na­ci­ji slu­ča­ja ‘švi­ca­rac’ ko­nver­zi­jom u eure. Pr­ve broj­ke iz proš­le go­di­ne, s ko­ji­ma su ban­ke po­če­le iz­la­zi­ti, da­ju nas­lu­ti­ti da je stam­be­no kre­di­ti­ra­nje kre­nu­lo uz­laz­nom pu­ta­njom. Do­dat­ni po­ti­caj sva­ka­ko je i bit­ka za kli­jen­te ko­ji, na­kon ko­nver­zi­je, va­žu op­ci­ju re­fi­nan­ci­ra­nja u ‘čis­te’ ku­ne kod ne­ke dru­ge ban­ke pri če­mu će pre­su­di­ti kon­ku­rent­nost uvje­ta. A njih će u ve­li­koj mje­ri obli­ko­va­ti ne­dav­no uve­de­ne struk­tur­ne obr­nu­te re­po auk­ci­je Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke ko­ji­ma se ban­ka­ma otva­ra­ju dugoročni iz­vo­ri do­ma­će va­lu­te.

Kli­jen­ti vo­lje šte­dje­ti u euri­ma

Od­go­vor na pi­ta­nje za­što ne­ma vi­še kun­skih kre­di­ta, je vr­lo jed­nos­ta­van: kli­jen­ti pre­fe­ri­ra­ju šte­dje­ti u euri­ma i dr­že tri če­t­vr­ti­ne ukup­ne de­po­zi­ta u hr­vat­skim ba­na­ka­ma u stra­noj va­lu­ti. Bu­du­ći da su šted­nja i kre­di­ti dvi­je stra­ne is­te me­da­lje, nuž­na je po­s­lje­di­ca da se ve­ći­na kre­di­ta ot­pla­ću­je uz de­viz­nu kla­uzu­lu. Re­po auk­ci­je na sce­nu stu­pa­ju kao no­vi iz­vor ku­na ban­ka­ma na du­gi rok. U ve­lja­či na pr­voj auk­ci­ji, od ukup­no če­ti­ri naj­av­lje­ne, po­su­đe­no je 565 mi­li­ju­na ku­na na rok od če­ti­ri go­di­ne po ci­je­ni od 1,8 pos­to. Mi­sao vo­di­lja je tim ins­tru­men­tom osi­gu­ra­ti do­dat­nih oko tri mi­li­jar­de ku­na du­go­roč­ne lik­vid­nos­ti, što bi bi­lo ek­vi­va­lent­no spu­šta­nju obvez­ne pri­ču­ve za je­dan pos­tot­ni bod, i ti­me po­tak­nu­ti jef­ti­ni­je kre­di­ti­ra­nje u do­ma­ćoj va­lu­ti.

U ban­kar­skim kru­go­vi­ma za­sad vla­da oprez oko us­pje­ha tih mje­ra. Ban­ka­ri će re­ći da do­dat­nih tri mi­li­jar­de ku­na i ni­je dra­ma­tič­na injek­ci­ja lik­vid­nos­ti na pro­sječ­nih de­se­tak mi­li­jar­di ko­li­ko se dnev­no vr­ti u sus­ta­vu, kao da ni ci­je­na od 1,8 pos­to ni­je sa­svim ba­ga­tel­na da se s njom ru­še ka­ma­te na stambene kre­di­te. Tre­ba na­gla­si­ti da će ko­ris­ti u sva­kom slu­ča­ju ima­ti i dr­žav­ne financije bu­du­ći da je uvjet su­dje­lo­va­nja na auk­ci­ji pret­hod­na kup­nja vri­jed­nos­nih pa­pi­ra dr­ža­ve, od­nos­no onih ko­je no­se naj­vi­ši rej­ting, a to je do­bra vi­jest ma­njim ban­ka­ma za jef­ti­ni­ji pris­tup lik­vid­nos­ti. Po­tez sre­diš­nje ban­ke poz­drav­ljen je kao pr­vi ko­rak u do­brom smje­ru ko­ji će do­ni­je­ti odre­đe­ne pro­mje­ne na tr­ži­štu, na ko­jem je već du­lje vri­je­me pri­su­tan trend raz­du­ži­va­nja.

“Oče­ku­je­mo nas­ta­vak bla­gog snižavanja ak­tiv­nih i pa­siv­nih ka­mat­nih sto­pa u sred­njem ro­ku, ta­ko du­go dok

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.