Ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci po­vuk­li 337 mi­li­ju­na ku­na

No­vi mo­del fi­nan­ci­ra­nja Is­pi­ta­li smo kak­ve je re­zul­ta­te do­ni­je­la pr­va go­di­na pi­onir­ske su­rad­nje Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvi­tak i le­asing dru­šta­va IS­KO­RI­ŠTE­NOST UGO­VO­RE­NOG IZ­NO­SA PO DRUŠ­TVI­MA

Poslovni Dnevnik - - BANKE -

ka­na­lu, HBOR je za po­če­tak us­pos­ta­vio su­rad­nju sa­mo s pet le­asing dru­šta­va, ta­ko da pos­to­ji zna­ča­jan po­ten­ci­jal za rast ovak­vog mo­de­la fi­nan­ci­ra­nja, po­go­to­vo iz raz­lo­ga što je u Hr­vat­skoj re­gis­tri­ra­no 21 le­asing druš­tvo, a do­sa­daš­nja pro­ved­ba po­lu­či­la je po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te”, ka­žu u HBORu. Iz Er­ste&Ste­ier­mär­kis­c­he Bank u od­go­vo­ru ko­ji su pri­pre­mi­li nji­ho­vi ana­li­ti­ča­ri, po­t­vr­đu­ju da pre­ma vr­sti objek­ta ta­objek­ta le­asin­ga, naj­ve­ći udu­dio po iz­no­su fi­nan­ci­ra­nja, nan­ci­ra­nja,fi­nan­ci­ra­nja, zza­uzi­ma gos­po­dar­ski dar­ski­gos­po­dar­ski pr­pro­gram vo­zi­la s 56% uudje­la, a za­tim opre­opre­ma i stro­je­vi sa 40%40%. Plo­vi­la ima­ju 4% udje­la.

Ina­če, za no­vu je mo­guć­nost Er­ste steEr­ste Le­asing, pod­sje­ća­ju, sjeć­pod­sje­ća­ju, još po­čet­kom kom­po­čet­kom ve­lja­če 2015. sklo­s­klo­pio Ugo­vor o ok­vi­ok­vir­nom kre­di­tu tu­kre­di­tu s HBOR-Hom, s ci­ljem ljem­ci­ljem fi­nan­ci­ra­nja­fi pu­tem tem­pu­tem fin­fi­nan­cij­skog le­asin­ga sin­ga­le­asin­ga kr­kraj­njih ko­ris­ni­ka, uz pov­la­šte­ne uvje­te i fik­s­nu ka­mat­nu sto­pu u ku­na­ma. Ci­lja­na sku­pi­na su mi­kro, ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci te os­ta­le prav­ne i fi­zič­ke oso­be ko­je sa­mos­tal­no obav­lja­ju dje­lat­nost kao npr. OPG, obrt­ni­ci, sa­mos­tal­ni po­du­zet­ni­ci, zet­n­po­du­zet­ni­ci, slo­bod­na za­ni­ma­nja i slič­no. JedJe­dan od pre­du­vje­ta re­ali­za­ci­je ugo­vo­ra vo­ru­go­vo­ra o le­asin­gu je da objekt le­asin­ga mo­mo­že bi­ti po­kret­ni­na, ko­ju pri­ma­telj le­as­le­asin­ga ko­ris­ti u svom re­dov­nom pos­lo­va­nju, slov­pos­lo­va­nju, kao što su na pri­mjer gos­po­dar­ska pod­gos­po­dar­ska vo­zi­la, opre­ma, stro­je­vi, vi,stro­je­vi, plo­vi­lap i slič­no, te su iz ove li­ni­je iz­u­zi­zu­ze­ta fi­nan­ci­ra­nja osob­nih vo­zi­la.

Na­da­juNad se no­vim li­ni­ja­ma

“DoDo­sa­daš­nje is­kus­tvo su­rad­nje s HBORom om je vr­lo po­zi­tiv­no, a uzev­ši u ob­zir br­zi­nu­br­zi ko­jom su re­ali­zi­ra­ni ugo­vo­ri uz HBOR-ovu li­ni­ju, sma­tra­mo da su ovak­vi aran­žma­ni i ubu­du­će do­bro­doš­li. U bu­duć­nos­ti oče­ku­je­mo nas­ta­vak su­rad­nje s HBOR-om kroz ugo­va­ra­nje no­vih li­ni­ja fi­nan­ci­ra­nja, s ci­ljem potpore do­ma­ćih pri­vred­ni­ka te po­ti­ca­nja ra­zvo­ja ukup­ne po­du­zet­nič­ke kli­me u Hr­vat­skoj”, na­vo­di Er­ste Le­asing. Ok­vir­nim kre­di­tom s HBOR-om Er­ste na ras­po­la­ga­nju ima 126 mi­li­ju­na ku­na, do 16. ve­lja­če re­ali­zi­ra­no je 286 ugo­vo­ra o le­asin­gu sa 183 raz­li­či­ta pos­lov­na su­bjek­ta i ukup­nog iz­no­sa fi­nan­ci­ra­nja pre­ko 115 mi­li­ju­na ku­na. Iz­nos fi­nan­ci­ra­nja pre­os­ta­lih 11 mi­li­ju­na ku­na do ko­nač­nog is­ko­ri­šte­nja odo­bre­nog HBOR-ovog li­mi­ta, s ob­zi­rom na in­te­res, oče­ku­ju da će re­ali­zi­ra­ti do kra­ja trav­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.