Auto­osi­gu­ra­nja pok­va­ri­la ukup­nu sli­ku bran­še, odju­ri­lo 940 mil. ku­na

In­dus­tri­ja osi­gu­ra­nja Ana­li­zi­ra­li smo pos­lo­va­nje do­ma­ćih dru­šta­va u raz­dob­lju od 2010. go­di­ne do da­nas Pre­mi­ja na obvez­nim auto­osi­gu­ra­nji­ma

Poslovni Dnevnik - - BANKE - BOŽICA BABIĆ

Po­ka­za­te­lji ko­ji u ne­ko­li­ko ključ­nih seg­me­na­ta ilus­tri­ra­ju ka­ko se iz­me­đu 2010. i 2015. odvi­ja­lo pos­lo­va­nje in­dus­tri­je osi­gu­ra­nja svje­do­če zna­čaj­ne os­ci­la­ci­je na ukup­no ugo­vo­re­noj pre­mi­ji za­bi­lje­žen je pad s 9,2 na 8,7 mi­li­jar­di ku­na.

Ne­ga­tiv­nom trendu po­naj­vi­še je ku­mo­va­lo dra­ma­tič­no uru­ša­va­nje pre­mi­je na obvez­nim auto­osi­gu­ra­nji­ma, po­se­bi­ce po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne na­kon što je u ruj­nu 2013. star­ta­la li­be­ra­li­za­ci­ja cje­ni­ka. Kroz šest go­di­na in­dus­tri­ja je u tom os­ta­la seg­men­tu bez 857 mi­li­ju­na ku­na bu­du­ći da je pre­mi­ja na obvez­nim auto­osi­gu­ra­nji­ma sma­nje­na s go­to­vo 2,9 mi­li­jar­di ku­na iz 2010. na tek dvi­je mi­li­jar­de i de­vet mi­li­ju­na ku­na proš­le go­di­ne. Još alar­mant­ni­je je što je iz­me­đu 2015. i 2013. na ra­zi­ni gru­pa­ci­je iz­gub­lje­no čak 940 mi­li­ju­na ku­na pre­mi­je, s ob­zi­rom na to da je taj pri­hod osi­gu­ra­va­te­lja za­pra­vo go­di­na­ma kon­ti­nu­ira­no ras­tao, us­pon je tra­jao za­ključ­no s 2013. Ka­ko me­da­lja uvi­jek ima dvi­je stra­ne, u ovom kon­kret­nom slu­ča­ju is­pa­da da su Hr­va­ti pro­fi­ti­ra­li u žes­to­koj tr­žiš­noj utak­mi­ci dru­šta­va ko­ja nu­de obvez­na auto­osi­gu­ra­nja bu­du­ći da im je una­trag dvi­je go­di­ne u lis­ni­ca­ma os­ta­lo go­le­mih 940 mi- li­ju­na ku­na, ko­li­ko su ma­nje pla­ti­li po­li­ce za svo­ja mo­tor­na vo­zi­la. Gle­da­ju li se, pak, kon­kret­ni iz­no­se pro­sječ­ne po­je­di­nač­ne po­li­ce na obvez­nim osi­gu­ra­nji­ma nje­zi­na se­ci­je­na u šest go­di­na spus­ti­la s 1488 na 993 ku­ne. Pad je iz­ra­že­ni­ji pro­ma­tra­ju li se iz­dvo­je­no po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne s ob­zi­rom na to da je pro­sječ­na ci­je­na po­li­ce u 2013. iz­no­si­la 1521 ku­nu i za­pra­vo je te go­di­ne bi­la naj­skup­lja us­po­re­đu­ju li se cje­ni­ci kroz raz­dob­lje dr­žav­ne neo­vis­nos­ti.

Na dnu EU

Ovak­vo golemo uru­ša­va­nje pre­mi­je na obvez­nim auto­osi­gu­ra­nji­ma u krat­kom dvo­go­diš­njem raz­dob­lju ni­je za­bi­lje­že­no ni­ti u ijed­noj čla­ni­ci EU. Sve one ima­le su znat­no la­ga­ni­je top­lje­nje pre­mi­je, kod svih je go­to­vo u pra­vi­lu uvo­đe­nje li­be­ra­li­za­ci­je tra­ja­lo oko šest go­di­na i sa za osi­gu­ra­va­te­lje zna­čaj­no po­volj­ni­jim omje­rom ci­je­ne pro­sječ­ne po­li­ce ne­go što je to u in­dus­tri­ji osi­gu­ra­nja RH.

Dok su obvez­na auto­osi­gu­ra­nja ru­ši­la pre­mi­ju is­to­dob­no je ras­la ona ugo­vo­re­na na ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma pa su ubla­ži­la ko­nač­nu sli­ku gru­pa­ci­je. Proš­le je go­di­ne ta­ko u od­no­su na pre­mi­ju iz 2010. na ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma os­tva­ren rast od 477 mi­li­ju­na ku­na, na vi­še od 2,9 mi­li­jar­di. U pro­tek­lih šest go­di­na ra­di ovak­vih tren­do­va pro­mi­je­ni­la se i ukup­na sli­ka, od­nos­no struk­tu­ra pre­mi­je. Go­di­na­ma su obvez­na osi­gu­ra­nja u ukup­noj pre­mi­ji ima­la udjel oko 30% pa i ve­ći, da bi la­ni tu po­zi­ci­ju pri­svo­ji­la ži­vot­na osi­gu­ra­nja. Pro­sječ­na pre­mi­ja po sta­nov­ni­ku 2003. iz­no­si­la tek 304 ku­ne. Od ta­da kon­ti­nu­ira­no ras­te pa je 2015. do­seg­nu­la 671 ku­nu. Iz go­di­ne u go­di­nu je i sve ve­ći broj is­pla­ta po is­tek­lim ugo­vo­ri­ma vlas­ni­ci­ma tak­vih. Pri­mje­ri­ce, 2003. is­pla­će­no im je 185 mi­li­ju­na ku­na, da bi u 2010. taj iz­nos pr­vi pu­ta pre­sko­čio ma­gič­nu gra­ni­cu od mi­li­jar­du ku­na plus još 45 mi­li­ju­na ku­na, dok je la­ni is­pl­će­no 1,6 mi­li­jar­di ku­na. Pri­je 12 go­di­na in­dus­tri­ja osi­gu­ra­nja po­nu­di­la je ov­daš­njem tr­ži­štu i pr­ve po­li­ce za do­bro­volj­na zdrav­s­tve­na osi­gu­ra­nja u či­joj le­pe­zi naj­ve­ći udjel ima do­pun­sko osi­gu­ra­nje. Ra­di ne­do­re­če­nih za­ko­no­dav­nih ok­vi­ra ovaj se pro­izvod i da­lje mu­ko­tr­p­no po­zi­ci­oni­ra pa ni pre­mi­ja ni­je os­tva­ri­la zna­čaj­ni­je vo­lu­me­ne. O pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se bran­ša su­oča­va u ne­lo­jal­noj tr­žiš­noj utak­mi­ci, bu­du­ći da Hr­vat­ski za­vod za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje dr­ži go­to­vo mo­no­pol u ovom seg­men­tu, svje­do­či i po­da­tak da ovu vr­stu po­li­ce nu­de tek tri druš­tva od njih 26. Ti­je­kom pro­tek­lih šest go­di­na pre­mi­ja na do­bro­volj­nim zdrav­s­tve­nim osi­gu­ra­nji­ma kre­ta­la se iz­me­đu 238 i 329 mi­li­ju­na ku­na što je re­kord­ni uči­nak os­tva­ren u 2015.

Res­truk­tu­ri­ra­nje sus­ta­va

No­vi mi­nis­tar zdrav­s­tva naj­av­lju­je res­truk­tu­ri­ra­nje sus­ta­va u ko­jem bi ve­li­ke pro­mje­ne tre­ba­le bi­ti ve­za­ne i uz do­pun­sko, od­nos­no do­dat­no zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje uz iz­jed­na­ča­va­nje uvje­ta za pra­ved­ni­ju tr­žiš­nu.

Ka­da je pak ri­ječ o po­zi­ci­oni­ra­nju po­je­di­nih dru­šta­va u pro­ma­tra­nom raz­dob­lju u pr­vi plan se sva­ka­ko pos­tav­lja pre­uzi­ma­nje Bas­le­ra od stra­ne Uniqa osi­gu­ra­nja pa je ovom in­te­gra­ci­jom Uniqa do­bi­la vje­tar u je­dra ko­ji ju je na ljes­tvi­ci po­gu­rao čak s 11. po­zi­ci­je iz 2010. ka­da je os­tva­ri­la 239 mi­li­ju­na ku­na pre­mi­je na 4. mjes­to ljes­tvi­ce iz 2015. uz pre­mi­ju od 670 mi­li­ju­na ku­na. U sku­pi­ni top pet dru­šta­va po pre­mi­je uz ovaj skok Uniqe pa­ra­lel­no se do­go­dio i po­mak iz­me­đu Al­li­an­za i Euroherc osi­gu­ra­nja ko­ji su za­mi­je­ni­li dru­gu i tre­ću po­zi­ci­ju, s tim da se Al­li­anz us­peo za ste­pe­ni­cu pre­ma vr­hu, a Euroherc c pok­lek­nuo na tre­će mjes­to ljes­tvi­ce. U kon­kret­nim broj­ka­ma Al­li­anz je 2010. imao pre­mi­ju od 983 mi­li­ju­na ku­na, a za 2015. os­tva­rio je 1,19 mi­li­jar­di ku­na. Euroherc je 2010. za­klju­čio s mi­li­jar­du i dva mi­li­ju­na ku­na pre­mi­je dok je u 2015. pre­mi­ja iz­no­si­la 819 mi­li­ju­na ku­na.

I Ja­dran­sko osi­gu­ra­nje u spo­me­nu­tom je raz­dob­lju za­bi­lje­ži­lo ne­ga­ti­van pre­mij­ski trend pa je u 2010. re­zul­tat iz­no­sio 641 mi­li­jun ku­na što je bi­lo dos­tat­no za če­t­vr­tu po­zi­ci­ju me­đu 26 kon­ku­re­na­ta dok je u 2015. pre­mi­ja pa­la na 522 zbog če­ga se druš­tvo spus­ti­lo na šes­tu po­zi­ci­ju ljes­tvi­ce. Spo­me­nu­tih šest go­di­na do­ni­je­la su pro­mje­nu i kod ne­ka­daš­njeg druš­tva Kvar­ner VIG ko­je je u 2010. ima­lo 511 mi­li­ju­na ku­na pre­mi­je i ‘sje­di­lo’ je na pe­toj po­zi­ci­ji. Druš­tvo je u me­đu­vre­me­nu pre­ime­no­va­no u Wi­ener osi­gu­ra­nje i us­put­no je in­te­gri­ra­lo He­li­os osi­gu­ra­nje. Go­di­nu 2015. Wi­ener je za­klju­či­lo s 563 mi­li­ju­na ku­na pre­mi­je što mu je bi­lo dos­tat­no da za­dr­ži pe­tu po­zi­ci­ju me­đu top osi­gu­ra­te­lji­ma. Una­toč go­le­mom pa­du pre­mi­je kroz po­s­ljed­njih šest go­di­na Cro­atia osi­gu­ra­nje os­ta­lo je ne­ugro­že­no u za­dr­ža­va­nju li­der­ske po­zi­ci­je. To je druš­tvo u 2010. os­tva­ri­lo 2,89 mi­li­jar­di ku­na pre­mi­je dok je proš­lu go­di­nu za­klju­či­lo sa 2,31 mi­li­jar­du ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.