Po­greš­na fo­to­gra­fi­ja

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

ra do­ve­de do po­ras­ta od 45 do­la­ra po to­ni, doš­li bi­smo do re­zul­ta­ta, tj. do razlike od 0,91 do­lar iz­me­đu stan­dard­ne tr­žiš­ne ci­je­ne i tre­nut­ne po­tro­šač­ke ci­je­ne ko­ja uklju­ču­je po­rez od proš­log mje­se­ca. Taj po­rast do­veo bi do znat­nog po­ve­ća­nja ci­je­na ug­lji­ka, pod uvje­tom da vla­de s pri­ho­di­ma, ko­ji tre­nu­tač­no do­se­žu 375 do­la­ra po to­ni ug­lji­ka, poč­nu udo­vo­lja­va­ti fi­skal­nim pri­ori­te­ti­ma, is­to­dob­no ubla­ža­va­ju­ći pad ci­je­na ben­zi­na uz­ro­ko­van oš­trim pa­dom ci­je­na si­ro­ve naf­te.

Dok se 375 do­la­ra po to­ni sma­tra vr­lo vi­so­kom ci­je­nom, ko­ja odra­ža­va tre­nu­tač­nu oso­bi­to ni­sku ci­je­nu naf­te, čak i ni­ža ci­je­na ug­lji­ka – u ras­po­nu od 150 do­la­ra do 250 do­la­ra po to­ni – bi­la bi dos­tat­na za pos­ti­za­nje me­đu­na­rod­nih kli­mat­skih ci­lje­va ti­je­kom slje­de­ćeg de­set­lje­ća.

Oba­ma pre­poz­na­je pri­li­ku

Tak­vim pris­tu­pom kre­ato­ri po­li­ti­ka mo­gli bi is­ko­ris­ti­ti tr­ži­šte da im po­mog­ne u una­pre­đe­nju vlas­ti­tih gos­po­dar­sta­va u smje­ru neo­vis­nos­ti od fo­sil­nih go­ri­va, kroz re­dis­tri­bu­ci­ju pro­izvod­nog su­fi­ci­ta (do­bi­ti) od pro­izvo­đa­ča naf­te pre­ma dr­žav­nim riz­ni­ca­ma ze­ma­lja uvoz­ni­ka, bez pre­ve­li­kog ili na­glog op­te­re­ći­va­nja po­tro­ša­ča. Za­pra­vo, kroz sta­bi­li­za­ci­ju tro­ško­va ko­ris­ni­ka, to bi do­ve­lo do zna­čaj­nih pred­nos­ti.

Ključ po­li­tič­ke iz­ve­di­vos­ti ove stra­te­gi­je nje­zi­no je lan­si­ra­nje u vri­je­me ni­skih ci­je­na. Kad ona jed­nom bu­de pro­ve­de­na, pos­tat će tek te­ško za­mje­tan, po­li­tič­ki ne­kon­tro­ver­zan dio for­mi­ra­nja ci­je­na ben­zi­na (i os­ta­lih pro­izvo­da) – ona ko­ja do­vo­di do da­le­ko­sež­nih bla­go­da­ti. Je­dan dio pri­ho­da mo­gao bi bi­ti vra­ćen jav­nos­ti u obli­ku sma­nje­nja po­re­za ili po­dr­ške is­tra­ži­va­nji­ma. Una­toč oči­gled­nim do­bro­bi­ti­ma varijabilnog po­re­za na ugljik, ni­ti jed­na zem­lja ni­je ka­pi­ta­li­zi­ra­la da­naš­nje ni­ske ci­je­ne naf­te u ci­lju po­di­za­nja ci­je­na ug­lji­ka u ovom ili slič­nom obli­ku, iako či­nje­ni­ca da je ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma za­tra­žio uvo­đe­nje po­re­za na naf­tu na­vi­je­šta da on pre­poz­na­je pri­li­ku ko­ju pred­stav­lja­ju ni­ske ci­je­ne.

To bi se tre­ba­lo pro­mi­je­ni­ti. Pri­li­ka za pro­ved­bu po­li­ti­ke ko­ja je is­to­dob­no ra­zum­na, flek­si­bil­na, ob­zir­na i učin­ko­vi­ta u pos­ti­za­nju na­ci­onal­nih i glo­bal­nih ci­lje­va ne pru­ža se ta­ko čes­to. Kre­ato­ri po­li­ti­ka mo­ra­ju je is­ko­ris­ti­ti kad se po­ja­vi. Vri­je­me za va­ri­ja­bil­ni sta­bi­li­za­cij­ski po­rez na ugljik je upra­vo sad.

U Pos­lov­nom dnev­ni­ku od 24. ve­lja­če u tek­s­tu “Nje­mač­ka i Lon­don­ska bur­za pre­go­va­ra­ju o spa­ja­nju” objav­lje­na je po­greš­na fo­to­gra­fi­ja iz­vr­š­nog di­rek­to­ra De­ut­s­c­he Bör­se Car­ste­na Ken­ge­te­ra. Is­pri­ča­va­mo se či­ta­te­lji­ma zbog ne­na­mjer­ne po­gre­ške.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.