AME­RIČ­KE DI­ONI­CE I

DA­LJE ĆE RAS­TI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Una­toč ne­dav­nom pa­du ci­je­na, ame­rič­ke di­oni­ce i da­lje su u “bi­kov­skom te­ri­to­ri­ju”, pro­cje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri RBC We­al­th Ma­na­ge­men­ta. “Sma­tram da smo u sre­di­ni eks­pan­zi­je bi­kov­skog tr­ži­šta za di­oni­ce. Mis­lim da smo u ovom tre­nut­ku pri­lič­no uda­lje­ni od kra­ja bi­kov­skog tr­ži­šta”, iz­ja­vio je u raz­go­vo­ru za CNBC Alan Ro­bin­son, fond me­na­džer u RBC-u. Do­dao je ka­ko je po­seb­no po­zi­ti­van znak što je u sri­je­du in­deks S&P 500 za­klju­čio iz­nad 1920 bo­do­va. Ti­je­kom ove go­di­ne taj je in­deks u mi­nu­su za 5,6 pos­to. Tr­go­va­nje u če­t­vr­tak na ame­rič­kim bur­za­ma otvo­re­no je u bla­gom plu­su.

RE­UTERS

Bi­kov­sko tr­ži­šte ni­je proš­lost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.