NA­KON DVA DA­NA

RAST EUROP­SKIH BUR­ZI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Za­hva­lju­ju­ći so­lid­nim pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma kom­pa­ni­ja, na europ­skim su bur­za­ma u če­t­vr­tak ci­je­ne di­oni­ca na­dok­na­di­le dio gu­bi­ta­ka od pret­hod­na dva da­na. Lon­don­ski FTSE bio je oko 16.30 sa­ti na do­bit­ku 2,5 pos­to, na 6013 bo­do­va, dok je fran­k­furt­ski DAX po­ras­tao 1,9 pos­to, na 9340 bo­do­va, a pa­ri­ški CAC 2,46 pos­to, na 4257 bo­do­va. Od kom­pa­ni­ja iz sas­ta­va STOXX Eu­ro­pe 600 in­dek­sa, njih 53 pos­to os­tva­ri­lo je bo­lje re­zul­ta­te od oče­ki­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.