Na nos­tal­gi­ji za ko­mu­niz­mom mla­di Ru­mu­nji ubi­ru mi­li­ju­ne

Do­bra, sta­ra vre­me­na Bren­do­vi iz ko­mu­nis­tič­kog re­ži­ma do­bi­li no­vu mla­dost

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Od bi­cik­la ko­ji su ne­kad bi­li dio dje­tinj­stva sva­kog dje­te­ta pa do pi­va mla­di Ru­mu­nji ot­kri­va­ju ka­ko za­ra­di­ti na re­vi­ta­li­za­ci­ji bren­do­va

Da se nos­tal­gi­ja mo­že do­bro unov­či­ti po­ka­zu­ju re­vi­ta­li­zi­ra­ni ru­munj­ski bren­do­vi iz do­ba ko­mu­niz­ma po­put bi­cik­la Pe­gas, lo­kal­nih pi­va te slat­ki­ša či­ja pro­izvod­nja, uz po­moć do­brog mar­ke­tin­ga, ide uz­laz­nom pu­ta­njom. Je­dan od do­vit­lji­vih ru­munj­skih po­du­zet­ni­ka je An­drei Bo­tes­cu (35) iz Bu­ku­re­šta ko­ji je 2012. go­di­ne na­kon što mu je ukra­den sku­pi ame­rič­ki bi­cikl na­zvao tvornicu Pe­gas te saz­nao da od 90ih go­di­na proš­log sto­lje­ća ne pro­izvo­de bi­cik­le već oruž­je.

Je­di­ni bi­cikl u tr­go­vi­na­ma

Bo­tes­cu je ta­da si­nu­la ide­ja da bi mo­žda i mi­li­ju­ni nje­go­vih su­gra­đa­na že­lje­li ku­pi­ti Pe­gas bi­cikl. “Ti­je­kom ko­mu­nis­tič­kog raz­dob­lja Pe­gas je bi­lo je­di­na vr­sta bi­cik­la u tr­go­vi­na­ma. U to vri­je­me, sva­ko je di­je­te ima­lo Pe­gas ili ga je že­lje­lo”, ka­že za BBC Bo­tes­cu ko­ji je po­tom ot­ku­pio pra­va na brend. Pri­ku­piv­ši 70.000 eura ka­pi­ta­la, Bo­tes­cu je na­pus­tio pri­jaš­nji po­sao i bez pret­hod­nog is­kus­tva po­kre­nuo pro­izvod­nju bi­ci­ka­la. U 2013. nje­go­va tvrt­ka pro­da­la je 500 bi­cik­la Pe­gas, da bi se broj­ka u 2014. udvos­tru­či­la, a la­ni po­pe­la na 3000 pro­da­nih ko­ma­proš­le da. Jed­na od pred­nos­ti su­vre­me­nog do­ba, a ko­ju je Bo­tes­cu is­ko­ris­tio jest vid­lji­vost pro­izvo­da na Fa­ce­bo­ok, Yo­uTu­be i Ins­ta­gram plat­for­ma­ma.

Mla­di ne pam­te ko­mu­ni­zam

Us­pješ­nu po­du­zet­nič­ku for­mu­lu re­cik­li­ra­nja proš­los­ti sli­je­dio je i La­uren­tiu Ba­nes­cu (36) ko­ji je 2013. otvo­rio ma­lu pi­vo­va­ru te po­nov­no po­čeo pro­izvo­di­ti pi­va ko­ja su se is­pi­ja­la u vri­je­me Ce­ases­cu­ova re­ži­ma. “Že­lio sam stvo­ri­ti su­vre­me­ni brend, ali sam i nos­tal­gi­čan za raz­dob­ljem u ko­jem je sva­ka ru­munj­ska žu­pa­ni­ja ima­la svo­je pi­vo. Ona su dio na­ci­onal­nog po­no­sa”, ka­že Ba­nes­cu. Tu je i čokoladica Rom či­ja je pro­izvod­nja za­po­če­la dav­ne 1960. go­di­ne, ali je ti­je­kom go­di­na iz­gu­bi­la ve­zu s mla­đim kup­ci­ma. Tvor­ni­ca Kex, u či­jem je vlas­niš­tvu brend Rom, an­ga­ži­ra­la je ogla­ši­vač­ku agen­ci­ju McCann Eric­k­son da tu ve­zu ob­no­vi. Ono što je Ca­ta­lin Du­bre, kre­ativ­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor u bu­ku­re­štan­skoj po­druž­ni­ci poz­na­te agen­ci­je do­bro pri­mje­tio jest či­nje­ni­ca da je mar­ke­ting re­tro pro­izvo­da us­pje­šan jer da­naš­nje ge­ne­ra­ci­je uz ko­mu­nis­tič­ku eru ne ve­žu ni­kak­ve ne­ga­tiv­ne us­po­me­ne. Dru­gi, pak, re­tro pro­izvo­de ku­pu­ju jer ih pod­sje­ća­ju na vri­je­me “ka­da je sve bi­lo bo­lje”.

PD

An­drei Bo­tes­cu ot­ku­pio je brend Pe­gas bi­cik­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.