Er­ste­ovo slav­lje kva­re Hr­vat­ska i Ma­đar­ska

Pre­okret pos­lo­va­nja Na­kon gu­bit­ka u 2014., naj­ve­ća aus­trij­ska ban­ka la­ni os­tva­ri­la 968 mi­li­ju­na eura ne­to do­bi­ti

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Iako u ban­ci ne skri­va­ju za­do­volj­stvo broj­ka­ma, ‘cr­ne ov­ce’ u gru­pa­ci­ji su Hr­vat­ska i Ma­đar­ska kao je­di­na tr­ži­šta gdje je Er­ste imao gu­bi­tak

Aus­trij­ska Er­ste gru­pa, pod či­jim ki­šo­bra­nom je i tre­ća naj­ve­ća do­ma­ća ban­ka, pred vlas­ni­ke na­po­kon do­no­si do­bre vi­jes­ti. Na­kon pro­vje­tra­va­nja por­t­fe­lja ko­ji je re­zul­ti­rao gu­bit­kom od go­to­vo 1,4 mi­li­jar­de eura go­di­nu ra­ni­je, pod 2015. pod­v­la­či cr­tu s 968,2 mi­li­ju­na eura os­tva­re­ne ne­to do­bi­ti. Iako u ban­ci ne skri­va­ju za­do­volj­stvo broj­ka­ma, “cr­ne ov­ce” u gru­pa­ci­ji bi­le su Hr­vat­ska i Ma­đar­ska kao je­di­na tr­ži­šta na ko­ji­ma je Er­ste imao gu­bi­tak.

Una­toč vi­še­ma­nje sta­bil­noj ra­zi­ni ope­ra­tiv­ne do­bi­ti od 212 mi­li­ju­na eura, pri­sil­na ko­nver­zi­ja kre­di­ta u švi­car­skom fran­ku od­ni­je­la je go­to­vo mi­li­jar­du ku­na imo­vi­ne uzrokovavši gu­bi­tak od 45 mi­li­ju­na eura (345 mi­li­ju­na ku­na). Mi­nus u Ma­đar­skoj bio je i ve­ći, 72 mi­li­ju­na eura, kao po­s­lje­di­ca je pro­ce­sa raz­du­ži­va­nja i ban­kar­skog po­re­za. “Ne­to do­bit od go­to­vo mi­li­jar­du eura, snaž­na ka­pi­tal­na ba­za i zna­čaj­no ni­ža ra­zi­na tro­ška ri­zi­ka u 2015. po­ka­zu­je da smo odra­di­li svo­ju do­ma­ću za­da­ću”, re­kao je pred­sjed­nik Upra­ve An­dre­as Tre­ichl na pred­stav­lja­nju go­diš­njih re­zul­ta­ta u Be­ču te naj­a­vio is­pla­tu 215 mi­li­ju­na eura di­vi­den­de di­oni­ča­ri­ma. “Okru­že­nje ni­skih ka­mat­nih sto­pa os­ta­je vr­lo iz­a­zov­no i njegov utje­caj mo­že se vi­dje­ti u sma­nje­nju na­šeg ope­ra­tiv­nog re­zul­ta­ta. Po­zi­tiv­no je, s dru­ge stra­ne, da ima­mo so­li­dan rast kre­di­ti­ra­nja, jed­na­ko u seg­men­tu pos­lo­va­nja s gra­đa­ni­ma kao i s tvrt­ka­ma”, do­dao je pr­vi ban­kar gru­pe.

U okru­že­nju ni­skih ka­mat­nih sto­pa, ne­to pri­hod od ka­ma­ta pao je na 4,4 mi­li­jar­de eura iako je gos­po­dar­ski rast u sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi po­tak­nuo rast kre­di­ta za 4,2 pos­to. Ope­ra­tiv­na do­bit bla­go je sma­nje­na na 2,9 mi­li­jar­di eura. Tro­ško­vi re­zer­va­ci­ja za pro­ble­ma­tič­ne zaj­mo­ve sma­nje­ni su na 729 mi­li­ju­na eura, a udio loših kre­di­ta na 7,1 pos­to, naj­vi­še zbog pro­da­je por­t­fe­lja loših kre­di­ta u Ru­munj­skoj, ka­za­li su u Er­ste ban­ci.

PRI­SIL­NA KO­NVER­ZI­JA KRE­DI­TA U ŠVI­CAR­SKOM FRAN­KU OD­NI­JE­LA JE GO­TO­VO MI­LI­JAR­DU

KU­NA IMO­VI­NE UZROKOVAVŠI GU­BI­TAK OD 45 MI­LI­JU­NA EURA, OD­NOS­NO 345 MI­LI­JU­NA KU­NA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.