Pa­ne­nić za br­ze mje­re

Slu­čaj raz­djel­ni­ci

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar

gos­po­dar­stva To­mis­lav Pa­ne­nić iz­ja­vio je u pe­tak da od rad­ne sku­pi­ne oče­ku­je rje­še­nje pro­ble­ma raz­djel­ni­ka to­pli­ne te mje­re ko­je će se mo­ći br­zo pro­ves­ti. Na pi­ta­nje o na­či­nu dje­lo­va­nja rad­ne sku­pi­ne za raz­djel­ni­ke či­je je os­ni­va­nje naj­a­vio u če­t­vr­tak, Pa­ne­nić je re­kao da je već do­bio broj­ne po­nu­de onih ko­ji bi se uklju­či­li. Is­ti­če ka­ko je po­seb­no važ­no su­dje­lo­va­nje struč­nja­ka i udru­ga ko­ris­ni­ka. Od rad­ne sku­pi­ne oče­ku­je do­no­še­nje mje­ra ko­je će se mo­ći br­zo pro­ves­ti, a is­ti­če i da će si­gur­no bi­ti pro­mje­na u le­gis­la­ti­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.