Tour of Cro­atia kre­će iz Osi­je­ka

Poticaji Utr­ci ko­ja pro­mo­vi­ra tu­ri­zam iz­van se­zo­ne HTZ odo­brio 4 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dru­ga bi­cik­lis­tič­ka utr­ka Tour of Cro­atia odr­žat se od 19. do 24. trav­nja s po­čet­kom u Osi­je­ku i kraj­njim ci­ljem u Za­gre­bu, a or­ga­ni­za­to­ri naj­av­lju­ju­nju nas­tup ti­mo­va iz naj­vi­šeg ran­ga kla­si­fi­ka­ci­je Svjet­ske bi­cik­lis­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je (UCI), kao i ne­ke od tre­nut­no naj­ve­ćih svjet­skih bi­cik­lis­tič­kih zvi­jez­da. Utr­ku će i ove go­di­ne pre­no­si­ti EuProš­lo­go­diš­nja ros­port, a za teh­nič­ki dio pri­ide je­no­sa an­ga­ži­ra­na je špa­njol­ska pro­duk­cij­ska ku­ća ISB, ina­če iz­vr­š­na pro­du­cent­ska ku­ća na zad­njih 12 olim­pij­skih iga­ra. Utr­ku or­ga­ni­zi­ra agen­ci­ja Top Sport Events, od­nos­no hr­vat­ski bi­cik­lis­tič­ki as Vla­di­mir Mi­ho­lje­vić. Ka­ko doz­na­je­mo, Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca pro­jekt je i ove go­di­ne po­du­pr­la s jed­na­kom iz­no­som kao i la­ni, od­nos­no s če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na.

IGOR KRALJ/PIXSELL

utr­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.