Do op­ti­mi­za­ci­je ušte­dom ener­gi­je

Pre­zen­ta­ci­ja Pred­stav­lje­no pos­lo­va­nje RWE-a

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET - DAR­KO BI­ČAK

Iz­ra­ču­ni go­vo­re da su ins­ti­tu­ci­onal­ni ko­ris­ni­ci us­lu­ga RWE-a go­diš­nje ušte­dje­li oko pet pos­to na ra­ču­ni­ma za stru­ju

RWE je jed­na od naj­ve­ćih ener­get­skih tvrt­ki u Eu­ro­pi gdje ge­ne­ri­ra go­diš­nji pri­hod od 48 mi­li­jar­di eura, a već je niz go­di­na na­zoč­na i u Hr­vat­skoj, ka­zao je Ne­nad Ukro­pi­na, di­rek­tor pro­da­je RWEa Hr­vat­ska na pre­zen­ta­ci­ji u sklo­pu Pos­lov­nog uz­le­ta Gra­da Va­ra­ždi­na u pe­tak u tom gra­du. Ukro­pi­na je pod­sje­tio da je RWE u Hr­vat­sku do­šao 1996. s pro­jek­tom Ter­mo­elek­tra­ne Plo­min u ko­ju je ulo­žio 300 mi­li­ju­na eura, a da bi se la­ni po­vu­kao iz nje­ga. Već 2000. tvrt­ka RWE je bi­la part­ner Gra­du Za­gre­bu na iz­grad­nji pro­čis­ta­ča ot­pad­nih vo­da (ZOV), a što je bi­lo ula­ga­nje od 350 mi­li­ju­na eura. Od 2013. go­di­ne RWE se po­ja­vio na hr­vat­skom tr­ži­štu i kao ope­ra­tiv­ni ope­ra­ter elek­trič­nom ener­gi­ju da bi dvi­je go­di­ne kas­ni­je ušao i na plin­sko tr­ži­šte. Tre­nut­no RWE u Hr­vat­skoj ima pod ugo­vo­rom 105.000 ku­ćans­tva, a is­to ta­ko stru­jom ops­krb­lju­je i 5000 prav­nih oso­ba. “Oni ko­ji su preš­li kod nas, bi­lo da se ra­di o gra­đa­ni­ma, tvrt­ka­ma, ins­ti­tu­ci­ja­ma ili je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne upra­ve su ušte­dje­li. Pro­cje­nju­je­mo da smo svo­jim ko­ris­ni­ci­ma do sa­da ušte­dje­li ukup­no vi­še od 40 mi­li­ju­na ku­na, a u od­no­su da su os­ta­li kod pri­jaš­njeg ope­ra­te­ra”, ka­zao je Ukro­pi­na. Do­dao je da RWE od sa­mog po­čet­ka bi­lje­ži rast pro­da­je stru­je, us­pr­kos či­nje­ni­ci da u Hr­vat­skoj već go­di­na­ma pa­da po­troš­nja elek­trič­ne ener­gi­je, uglav­nom zbog re­ce­si­je i ga­še­nja in­dus­tri­je. Iako za sa­da ima­ju sa­mo 900 ins­ti­tu­ci­onal­nih ko­ris­ni­ka, na 1200 mjer­nih mje­ra, u seg­men­tu is­po­ru­ke pli­na, Ukro­pi­na oče­ku­je da će i tu na­pre­do­va­ti u na­red­nom raz­dob­lju. Di­rek­tor pro­da­je RWEa je u Va­ra­ždi­nu ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma, kao i čel­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, po­ku­šao po­jas­ni­ti ka­ko mo­gu ušte­dje­ti na svo­jim ra­ču­ni­ma. Do­da­je da iz­ra­ču­ni go­vo­re da su nji­ho­vi ins­ti­tu­ci­onal­ni ko­ris­ni­ci go­diš­nje ušte­dje­li oko pet pos­to na ra­ču­ni­ma za stru­ju, a u od­no­su na pret­hod­nog ope­ra­te­ra. Kao pri­mjer je uzeo tvrt­ku ili grad ko­ji za stu­ju pla­ća­ju mi­li­jun ku­na go­diš­nje, a što je zna­či­lo ušte­du od zna­čaj­nih 50.000 ku­na.

VJE­RAN ŽGANEC ROGULJA/PIXSELL

Ne­nad Ukro­pi­na, di­rek­tor pro­da­je RWE-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.