Kroz na­tje­ca­nja stva­ra­mo no­ve pri­li­ke za am­bi­ci­oz­ne stu­den­te

ESTU­DENT Mul­ti­dis­ci­pli­nar­na udru­ga pro­jek­ti­ma po­ve­zu­je stu­den­te s gos­po­dar­skom i aka­dem­skom za­jed­ni­com

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

Stu­dent­ska udru­ga eSTU­DENT pos­to­ji od 2004. go­di­ne, a nas­ta­la je ini­ci­ja­ti­vom am­bi­ci­oz­nih stu­de­na­ta i asis­te­na­ta. S go­di­na­ma je ras­la te da­nas dje­lu­je na Sve­uči­li­štu u Za­gre­bu te ima čla­no­ve s vi­še od de­set raz­li­či­tih fa­kul­te­ta. Ri­ječ je o iz­ra­zi­to mul­ti­dis­ci­pli­nar­noj udru­zi ori­jen­ti­ra­noj pre­ma svim stu­den­ti­ma, a glav­na mi­sao vo­di­lja im je po­ve­zi­va­nje gos­po­dar­ske i aka­dem­ske za­jed­ni­ce, stva­ra­ju­ći ti­me no­ve pri­li­ke za stu­den­te. Ne­dav­no za­vr­šen pro­jekt Event Ma­na­ge­ment Con­test, pro­jekt App Start Con­test ko­ji je tek star­tao i pro­jekt Zlat­ni in­deks sa­mo su dio dje­lo­kru­ga ovih mla­dih i am­bi­ci­oz­nih stu­de­na­ta ko­ji su svjes­ni da će se vo­lon­ti­ra­njem u eSTU­DENT-u is­tak­nu­ti i ima­ti kon­ku­rent­sku pred­nost ka­da kro­če na tr­ži­šte ra­da.

Po­tak­nu­ti du­go­go­diš­njom su­rad­njom i do­brim part­ner­skim od­no­si­ma, ja­vi­la se ide­ja za or­ga­ni­za­ci­jom jed­nog spe­ci­fič­nog pro­jek­ta iz­me­đu Co­ca Co­le HBC i eSTUDENTa. Ka­ko ka­žu iz eSTUDENTa. pri­li­kom osmiš­lja­va­nja sa­mog pro­jek­ta doš­li su do za­ključ­ka da bi po­dru­čje event ma­na­ge­men­ta mo­glo bi­ti za­nim­lji­vo stu­den­ti­ma i do­ves­ti svje­ži­nu me­đu pos­to­je­će pro­jek­te, a to je od­lič­no od­go­va­ra­lo kon­cep­tu na­tje­ca­nja ko­je je Co­ca – Co­la pla­ni­ra­la pro­ves­ti. Ci­je­la ide­ja i pro­jekt na kra­ju su re­ali­zi­ra­ni kao Event Ma­na­ge­ment Con­test. Na pro­jek­tu su ra­di­le če­ti­ri oso­be uz po­vre­me­nu po­moć i po­dr­šku os­ta­lih čla­no­va udru­ge, a pro­ces osmiš­lja­va­nja, or­ga­ni­za­ci­je i pro­ved­be pro­jek­ta tra­jao je pu­na dva mje­se­ca.

“In­te­res je od sa­mog po­čet­ka bio ve­lik što nam je po­ka­za­lo i vr­lo us­pješ­no otvo­re­nje na­tje­ca­nja. U pr­voj fa­zi na­tje­ca­nja pri­ja­vi­lo se pre­ko 300 na­tje­ca­te­lja u vi­še od 120 ti­mo­va, a u dru­goj fa­zi pre­da­na su 63 rje­še­nja. U sa­mo fi­na­le doš­lo je čak 10 ti­mo­va ko­ji su ima­li pri­li­ku pre­zen­ti­ra­ti svo­ja rje­še­nja pred ci­je­lom Upra­vom Co­caCo­le HBC Hr­vat­ska”, ka­žu iz eSTUDENTa.

Cilj na­tje­ca­nja bio je osmis­li­ti ide­je za pro­midž­bu pre­mi­um mar­ke vi­ski­ja The Fa­mo­us Gro­use kroz niz do­ga­đa­nja ko­ja su tre­ba­la bi­ti po­ve­za­na s ko­mu­ni­ka­ci­jom na druš­tve­nim mre­ža­ma. Ka­ko bi za­da­tak bio što re­al­ni­ji, stu­den­ti­ma je za­dan to­čan bu­džet u ko­ji su mo­ra­li uk­lo­pi­ti svo­je ide­je.

Zbog svo­jih kre­ativ­nih ide­ja, pre­da­nos­ti u rje­ša­va­nju za­dat­ka i ve­li­ko­ga na­pret­ka za vri­je­me tra­ja­nja na­tje­ca­nja, za po­bjed­ni­ke na­tje­ca­nja Event Ma­na­ge­ment Con­test oda­bra­ni su Ne­delj­ko Lu­ži­ja i Pe­tra Go­lu­bi­ček.

“Po­bjed­ni­ci su se is­tak­nu­li ve­oma ino­va­tiv­nim i kva­li­tet­nim rje­še­njem ko­je je bi­lo od­lič­no raz­ra­đe­no u sva­kom ele­men­tu. Ži­ri je po­seb­no za­mi­je­tio i po­hva­lio ogro­man trud ulo­žen za vri­je­me do­ra­đi­va­nja sa­mog rje­še­nja te veliki na­pre­dak os­tva­ren kroz do­dat­ne kon­zul­ta­ci­je ko­je su bi­le osi­gu­ra­ne za sve na­tje­ca­te­lje”, tvr­de iz or­ga­ni­za­ci­je. Po­bjed­nič­ki je tim na­gra­đen sa 7600 ku­na, a svi su su­di­oni­ci ima­li mo­guć­nost stje­ca­nja is­kus­tva ra­dom na stvar­nom pos­lov­nom slu­ča­ju. “Zbog ve­li­ke kon­ku­ren­ci­je osje­ća­li smo do­zu ne­si­gur­nos­ti, no tru­di­li smo se bi­ti što kre­ativ­ni­ji i ori­gi­nal­ni­ji te smo se na­da­li da će ži­ri to pre­poz­na­ti. Or­ga­ni­za­ci­ja na­tje­ca­nja bi­la je na vi­so­koj ra­zi­ni, a uve­li­ke su nam po­mo­gle do­dat­ne kon­zul­ta­ci­je i su­rad­nja s Co­caCo­li­nim me­na­dže­rom za uprav­lja­nje rob­nim mar­ka­ma. Vje­ru­je­mo da će nam ovo is­kus­tvo bi­ti od­lič­na od­skoč­na da­ska i ulaz u po­za­di­nu ne­če­ga ve­li­kog, ne­če­ga u če­mu se kao stu­den­ti ne­ma­mo pri­li­ke oku­ša­ti”, po­ru­či­li su Nedjeljko Lu­ži­ja i Pe­tra Go­lu­bi­ček, po­bjed­ni­ci na­tje­ca­nja.

Kre­nuo i App Start Con­test

App Start Con­test, na­tje­ca­nje u ra­zvo­ju mo­bil­nih i web apli­ka­ci­ja ko­je već go­di­na­ma po­ve­zu­je stu­den­te s naj­us­pješ­ni­jim hr­vat­skim IT tvrt­ka­ma i po­ti­če ra­zvoj vlas­ti­tih ide­ja nas­ta­vi­lo se i u 2016. go­di­ni. Ka­ko ka­žu iz eSTU­DENT-a, na na­tje­ca­nju stu­den­ti do­bi­va­ju pri­li­ku po­ka­za­ti svo­ju kre­ativ­nost i zna­nje, a ti­je­kom ci­je­log pro­ce­sa ra­zvo­ja pro­jek­ta po­dr­ža­va­ju ih i sa­vje­tu­ju men­to­ri te pred­stav­ni­ci po­du­ze­ća. “Ide­ja o na­tje­ca­nju je nas­ta­la 2008. go­di­ne kao Web Start Con­test ko­jeg po­kre­ću čla­no­vi udru­ge eSTU­DENT s ci­ljem po­ve­zi­va­nja stu­de­na­ta s po­du­ze­ći­ma i stje­ca­nja struč­nih zna­nja. Od sa­mog po­čet­ka pos­to­jao je veliki in­te­res me­đu stu­den­ti­ma, a 2012. na­tje­ca­nje se pre­ime­no­va­lo u App Start Con­test ka­ko bi bi­lo u skla­du s tren­do­vi­ma. Na­kon pro­mje­ne kon­cep­ta, na­tje­ca­nje nas­tav­lja jed­na­ko us­pješ­no ras­ti”, ka­žu or­ga­ni­za­to­ri.

App Start Con­test or­ga­ni­zi­ra se već de­ve­tu go­di­nu za­re­dom, a sa­mo proš­le go­di­ne na na­tje­ca­nje se pri­ja­vi­lo oko 300 na­tje­ca­te­lja. “Iz go­di­ne u go­di­nu, osim po­ras­ta pri­ja­va, pri­mi­je­ti­li smo i stal­ni na­pre­dak u kva­li­te­ti iz­ra­đe­nih apli­ka­ci­ja i osmiš­lje­nih rje­še­nja zbog če­ga nam je po­seb­no dra­go. Vr­lo va­žan ko­rak u pro­ce­su po­ve­ća­nja kva­li­te­te rje­še­nja su i ak­tiv­nos­ti us­mje­re­ne pre­ma po­ve­zi­va­nju stu­de­na­ta raz­li­či­tih us­mje­re­nja ka­ko bi svo­ja rje­še­nja osmiš­lja­va­li u mul­ti­dis­ci­pli­nar­nim ti­mo­vi­ma”, ot­kri­li su nam iz eSTUDENTa. U ži­ri­ju se na­la­ze čla­no­vi part­ner­skih tvrt­ki ko­ja su re­dom vo­de­će IT tvrt­ke u Hr­vat­skoj, pro­fe­so­ri Fa­kul­te­ta elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva, pro­fe­so­ri Gra­fič­kog fa­kul­te­ta te us­pješ­ni po­du­zet­ni­ci i inves­ti­to­ri. Ka­ko tvr­de or­ga­ni­za­to­ri, naj­ve­ći us­pjeh na­tje­ca­nja je sva­ka­ko vid­ljiv na­pre­dak ti­mo­va ko­ji pro­la­ze kroz na­tje­ca­nje.

Unu­tar sa­me udru­ge eSTU­DENT pos­to­ji vi­še ti­mo­va ko­ji su ras­po­di­je­lje­ni pre­ma pro­jek­ti­ma i ak­tiv­nos­ti­ma ko­ji­ma se ba­ve. Upra­vo zbog to­ga, eSTU­DENT je udru­ga ko­ja omo­gu­ća­va stu­den­ti­ma da se ra­zvi­ja­ju upra­vo u onom po­dru­čju ko­je ih za­ni­ma. “Iako u or­ga­ni­za­ci­ji i pro­ved­bi pro­jek­ta su­dje­lu­ju raz­ni ti­mo­vi, za­jed­no dje­lu­je­mo kao jed­na slož­na cje­li­na eSTU­DENT, što je za­pra­vo ključ us­pje­ha do­bre or­ga­ni­za­ci­je na­ših pro­je­ka­ta”, po­ru­ču­ju iz eSTUDENTa. Ne­dav­no je otvo­ren i eSTU­DENT na­tje­čaj za je­dins­tve­nu na­gra­du po­du­ze­ći­ma ko­ja omo­gu­ću­ju bo­lji stu­dent­ski stan­dard i obra­zo­va­nje - Zlat­ni in­deks. Na nje­ga se mo­gu pri­ja­vi­ti sva pro­fit­no us­mje­re­na po­du­ze­ća i ins­ti­tu­ci­je ko­ja su su­dje­lo­va­la u po­bolj­ša­nju stu­dent­skog stan­dar­da na po­dru­čju Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske u pro­tek­loj go­di­ni.

BOR­NA FILIĆ/PIXSELL

Mla­di tim stu­dent­ske udru­ge

eSTU­DENT

Po­bjed­ni­ci ovo­go­diš­njeg na­tje­ca­nja osvo­ji­li su 7600 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.