U sa­mo ne­ko­li­ko kli­ko­va pro­na­đi­te pro­vje­re­nu i si­gur­nu da­di­lju u bli­zi­ni

No­vi stu­dens­t­ki pro­jekt Na pr­vom Poduzetničkom sprin­tu Eko­nom­ske kli­ni­ke po­bi­je­di­la apli­ka­ci­ja Da­di­lja

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

spre­mi­li se sa od­go­vo­ri­ma na po­ten­ci­jal­na pi­ta­nja ži­ri­ja”, tvr­di Po­sel. Po­hva­li­la je i or­ga­ni­za­ci­ju Po­du­zet­nič­kog sprin­ta i po­ru­či­la ka­ko je za nju su­dje­lo­va­nje bi­lo vr­lo ko­ris­no.

“U pi­ta­nju je niz edu­ka­tiv­nih i in­te­rak­tiv­nih ra­di­oni­ca u ko­ji­ma mla­di lju­di mo­gu do­ći od ge­ne­ri­ra­nja ide­ja do re­ali­za­ci­je. Dos­tu­pan je ci­je­li niz struč­nja­ka iz raz­nih po­dru­čja, ali i mla­di, spo­sob­ni lju­di ko­ji su volj­ni po­mo­ći svo­jim sa­vje­ti­ma”, po­ru­či­la je Po­sel.

Po­du­zet­nik bu­duć­nos­ti

U skla­du s ci­lje­vi­ma Eko­nom­ske kli­ni­ke ko­ja ula­že ve­lik na­po­re u po­ve­ća­nje op­će eko­nom­ske i fi­nan­cij­ske pi­sme­nos­ti te po­du­pi­ra­nje ra­zvo­ja po­du­zet­nič­ke kli­me nas­tao je i pro­jekt Po­du­zet­nik bu­duć­nos­ti us­mje­ren mla­dim sred­njo­škol­ci­ma. Ka­ko ka­žu iz Eko­nom­ske kli­ni­ke, cilj pro­jek­ta je upoz­na­ti uče­ni­ke sred­njo­škol­ce s eko­nom­skom ter­mi­no­lo­gi­jom, s ra­zvo­jem ide­ja, ra­zvo­jem star­tu­po­va, iz­gra­di­ti kod njih po­du­zet­nič­ku svi­jest i po­tak­nu­ti mla­de na­de na ra­zvi­ja­nje se­be sa­mih i pro­jek­ta.

Ovaj pro­jekt obu­hva­ća niz pre­da­va­nja, ra­di­oni­ca i se­mi­na­ra na ko­ji­ma će sred­njo­škol­ci do­bi­ti uvid u eko­nom­sku ter­mi­no­lo­gi­ju, ka­ko se ra­zvi­ja ide­ja, što zna­či bi­ti po­du­zet­nik. Oče­ku­ju da će ih sve to pri­bli­ži­ti kraj­njem ci­lju pro­jek­ta i po­mo­ći im u iz­grad­nji po­du­zet­nič­ke svi­jes­ti te po­ti­ca­nju mla­dih na ra­zvi­ja­nje po­du­zet­nič­kih ide­ja.

BOR­NA FILIĆ/PIXSELL

Iva­na Miloš,

Te­na Po­sel i Ivan Ba­šić,

tvor­ci apli­ka­ci­je

Da­di­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.