Ka­ko smo apli­ka­ci­ju za na­gra­đi­va­nje una­pri­je­di­li u mar­ke­tin­šku plat­for­mu

Da­vor Pe­jić, di­rek­tor mar­ke­tin­ga u ri­ječ­kom star­tu­pu Po­in­t­me, ot­krio nam je što su čla­no­vi ti­ma tri mje­se­ca ra­di­li na ljub­ljan­skom ABC ak­ce­le­ra­to­ru te ko­je su no­ve op­ci­je do­da­li svo­joj apli­ka­ci­ji

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

Po­in­t­me tim oda­bran je za su­dje­lo­va­nje na ABC ak­ce­le­ra­to­ru iz­me­đu 300 pri­jav­lje­nih ti­mo­va iz 30 dr­ža­va, što im je po­t­vr­di­lo da se na­la­ze na do­brom pu­tu

Po­in­t­me je mo­bil­na apli­ka­ci­ja ko­ja na­gra­đu­je ko­ris­ni­ke bes­plat­nim na­gra­da­ma, a sve što ko­ris­ni­ci tre­ba­ju na­pra­vi­ti jest fo­to­gra­fi­ra­ti se ko­ris­te­ći smar­tp­ho­ne, obja­vi­ti sli­ku te mo­gu od­mah pre­uze­ti svo­ju na­gra­du. Da­vor Pe­jić, di­rek­tor mar­ke­tin­ga u ri­ječ­kom star­tu­pu Po­in­t­me, pre­pri­čao nam što su čla­no­vi ti­ma tri mje­se­ca ra­di­li ljub­ljan­skom ABC ak­ce­le­ra­to­ru te ka­ko su una­pri­je­di­li svo­ju apli­ka­ci­ju.

Kak­vo je va­še is­kus­tvo iz ljub­ljan­skog ABC ak­ce­le­ra­to­ra?

Tri mje­se­ca iz­u­zet­no su br­zo proš­la. Pu­no smo na­uči­li i na­pre­do­va­li. Od­s­lu­ša­li smo broj­na pre­da­va­nja i edu­ka­ci­je, sa­vje­to­va­li se s men­to­ri­ma go­to­vo sva­ki dan te do­da­va­li no­ve op­ci­je u u apli­ka­ci­ju. Da ni­smo bi­li u ABCu za sve ovo bi nam tre­ba­lo tri pu­ta vi­še vre­me­na.

U Ljub­lja­ni smo bi­li fo­ku­si­ra­ni 24 sa­ta dnev­no sa­mo na Po­in­t­me i bi­li smo iz­u­zet­no pro­duk­tiv­ni. Rad­ni dan nam je za­po­či­njao u osam i tra­jao naj­ma­nje do osam sa­ti na­ve­čer. Uz to, ci­je­li tim je bio u Ljub­lja­ni za is­tim sto­lom što je olak­ša­va­lo me­đu­sob­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju.

Ka­ko je uop­će doš­lo do to­ga da vi iz Ri­je­ke ode­te do Ljub­lja­ne?

Na­kon ri­ječ­kog Star­tup in­ku­ba­to­ra, lo­gi­čan sli­jed bio je ak­ce­le­ra­tor. Ljub­ljan­ski ABC nam se svi­dio na pr­vu zbog kva­li­tet­nih men­to­ra i po­dr­ške ko­ju mo­že­mo do­bi­ti. Uz to, Slo­ve­ni­ja nam je bi­la od­lič­na za tes­ti­ra­nje Po­in­t­me­ja i od­skoč­na da­ska za dalj­nje ši­re­nje. ABC je smje­šten u ogrom­nom kom­plek­su tr­go­vi­na – BTC Cityju, gdje ve­li­ke svjet­ske fir­me ima­ju svo­ja sje­di­šta što nam je olak­ša­va­lo do­go­va­ra- nje sas­ta­na­ka. Pri­li­kom pri­ja­ve kon­ku­ren­ci­ja je bi­la ogrom­na. Pri­mi­li su sa­mo osam star­tu­po­va iz­me­đu 300 pri­jav­lje­nih iz 30 dr­ža­va. Je­dan od tih osam sret­ni­ka smo bi­li mi. To nam da­je do­dat­ni vje­tar u le­đa jer po­t­vr­đu­je da smo na do­brom pu­tu i da Po­in­t­me mo­že pos­ta­ti glo­bal­ni hit.

Što ste ta­mo ima­li pri­li­ku na­uči­ti i usa­vr­ši­ti?

Bo­ra­vak u ABC ak­ce­le­ra­to­ru nam je pu­no po­mo­gao u ra­zvi­ja­nju pos­lov­nog pla­na i smje­ra u ko­jem ide­mo. Tu smo ima­li pris­tup men­to­ri­ma iz raz­li­či­tih po­dru­čja ko­ji su već proš­li kroz slič­ne star­tu­po­ve i ko­ji su obu­ča­va­li broj­ne ti­mo­ve pa su od po­čet­ka zna­li ka­ko nas us­mje­ri­ti. Od ABCa smo do­bi­va­li dnev­ne i tjed­ne za­dat­ke ko­je smo mo­ra­li is­pu­ni­ti. Uz sve što smo si sa­mi za­da­li, zna­li smo čes­to bi­ti pod stre­som da sve bu­de na vri­je­me go­to­vo, ali smo se na­uči­li ra­di­ti efi­kas­no. Od­s­lu­ša­li smo broj­ne edu­ka­ci­je – pre­zen­ta­cij­ske vje­šti­ne, vo­đe­nja ti­ma, op­ti­mi­za­ci­ja za tra­ži­li­ce (SEO), pro­da­ja, na­pred­ni mar­ke­ting, ko­mu­ni­ka­ci­ja s kli­jen­ti­ma i ko­ris­ni­ci­ma… Uz grup­ne edu­ka­ci­je ima­li smo in­di­vi­du­al­ne raz­go­vo­re s men­to­ri­ma što nam je po­mo­glo od kre­ira­nja lo­ga do sas­tav­lja­nja pos­lov­nog pla­na.

Što vam zna­či to no­vo is­kus­tvo za bu­du­će pos­lo­va­nje?

U ABCu smo na­pra­vi­li ogro­man ko­rak u pos­lov­ni svi­jet. Pri­ku­pi­li smo kva­li­tet­ne kon­tak­te i za­po­če­li su­rad­nju s fir­ma­ma. Uka­za­li su nam na pro­pus­te ko­jih ni­smo bi­li svjes­ni što nam po­ma­že da efi­kas­ni­je ko­mu­ni­ci­ra­mo s part­ne­ri­ma i kli­jen­ti­ma. Na­uči­li smo se sa­mo­dis­ci­pli­ni i do­ka­za­li si da mo­že­mo iz­dr­žat mje­se­ci­ma ra­de­ći po 12 sa­ti na dan.

Ka­ko je pro­šao De­mo dan pred inves­ti­to­ri­ma?

De­mo dan je do­ga­đaj ko­jim se za­vr­ša­va pr­va tri mje­se­ca bo­rav­ka u ABC ak­ce­le­ra­to­ru. Tu smo Po­in­t­me pre­zen­ti­ra­li po­ten­ci­jal­nim inves­ti­to­ri­ma. Iako nam ovo ni­je bio pr­vi put da smo pre­zen­ti­ra­li pred inves­ti­to­ri­ma, ipak se ra­di o ogrom­nom do­ga­đa­ju za ko­ji smo se tjed­ni­ma pri­pre­ma­li. Sva­kod­nev­no smo ima­li vjež­be pre­zen­ti­ra­nja, a pre­zen­ta­ci­ju smo pro­mi­je­ni­li 10ak pu­ta da ona što bo­lje u 7 mi­nu­ta opi­še ko­ji nam je pos­lov­ni mo­del, u ko­jem smje­ru ide­mo i ka­ko će­mo se is­tak­nu­ti u od­no­su na kon­ku­ren­ci­ju. U ko­nač­ni­ci odra­di­li smo od­li­čan po­sao, pre­zen­ti­ra­li Po­in­t­me u naj­bo­ljem svje­tlu i stu­pi­li u kon­takt s de­se­tak inves­ti­to­ra. Tre­nut­no smo u fa­zi pre­go­va­ra­nja i vje­ru­je­mo da će­mo usko­ro ima­ti po­zi­tiv­ne od­go­vo­re na obos­tra­nu ko­rist

Mo­že­te li pred­sta­vi­ti Po­in­t­me u broj­ka­ma?

Ima­mo ma­lo ma­nje od 5000 dow­nlo­ado­va apli­ka­ci­je. Na druš­tve­nim mre­ža­ma je pre­ko mi­li­jun lju­di vi­dje­lo ne­ku od sli­ka objav­lje­nih pre­ko Po­in­t­me­ja te ima­mo pre­ko 80 kli­je­na­ta ko­ji su proš­li kroz naš sus­tav.

Što bis­te iz­dvo­ji­li kao naj­ve­ći us­pjeh Po­in­t­mea do sa­da?

Naš naj­ve­ći us­pjeh je što smo u po­s­ljed­nja dva mje­se­ca us­pje­li iz­gra­di­ti Po­in­t­me ta­ko da on vi­še ni­je sa­mo apli­ka­ci­ja za na­gra­đi­va­nje već plat­for­ma u ko­joj mar­ke­tin­ške agen­ci­je mo­gu kre­ira­ti ci­je­lu mar­ke­tin­šku kam­pa­nju s jed­nog mjes­ta. Na ovaj na­čin Po­in­t­me mo­že pos­ta­ti pro­du­že­na ru­ka sva­kog oz­bilj­nog mar­ke­tin­ga­ša ko­ji tre­ba nad­gle­da­ti kam­pa­nju iz­rav­no s jed­nog mjes­ta.

Kak­vi su va­ši pla­no­vi za bu­duć­nost s ovom apli­ka­ci­jom?

Po­in­t­me se ši­ri no­vim op­ci­ja­ma, i za ko­ris­ni­ke, ali po­go­to­vo za kom­pa­ni­je. No­vi­te­ti će omo­gu­ći­ti kom­pa­ni­ja­ma da s jed­nog mjes­ta, toč­ni­je iz Po­in­t­me su­če­lja, vo­de ci­je­lu mar­ke­tin­šku kam­pa­nju, od is­tra­ži­va­nja tren­do­va, pre­ko kre­ira­nja na­grad­nih iga­ra do de­talj­ne ana­li­ti­ke.

Re­ak­ci­je i ko­men­ta­ri ko­ris­ni­ka?

Ko­ris­ni­ci nas vo­le, a ka­ko i ne bi kad se pre­ko Po­in­t­me apli­ka­ci­je di­je­le na­gra­de. Po­ne­kad se osje­ća­mo kao Djed Bo­žić­njak. Vr­lo ri­jet­ko do­bi­je­mo kri­ti­ku, a i tad je ona obič­no kons­truk­tiv­ni fe­ed­back te ih se tru­di­mo uva­ži­ti i ti­me po­bolj­ša­ti Po­in­t­me.

Ima­mo od­lič­nu po­dr­šku star­tup za­jed­ni­ce i Ri­je­ke iz ko­je smo po­tek­li. Us­pje­li smo us­pos­ta­vi­ti kva­li­te­tan od­nos s me­di­ji­ma te oni že­le iz­vje­šta­va­ti o na­šem na­pret­ku što nas iz­u­zet­no ve­se­li.

Što va­ma osob­no zna­či po­kre­ta­nje i rad u star­tu­pu?

To je naš ži­vot­ni po­ziv. Net­ko je stvo­ren da bu­de li­ječ­nik, net­ko da bu­de po­li­ca­jac, a mi se naj­bo­lje osje­ća­mo u star­tu­pu. Sa­mim ti­me kad se do­go­di ne­ka lo­ša vi­jest to nas ne ba­ca u de­pre­si­ju i ne pa­da nam mo­ti­va­ci­ja ne­go se pro­bu­di ne­ki inat u na­ma i gri­ze­mo još ja­če.

Još je pu­no pos­la pred na­ma, ali sa­mim ti­me što vi­di­mo na­pre­dak na tjed­noj ra­zi­ni go­vo­ri nam da smo na do­brom pu­tu i ne­će­mo sta­ti.

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.