Sin­ga­pur že­li Bal­tic Exc­han­ge

Trend pre­uzi­ma­nja me­đu bur­za­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Pro­ces

okrup­nja­va­nja me­đu bur­za­ma ne mi­ru­ju. Sin­ga­pur­ska bur­za (SGX) u pe­tak je po­t­vr­di­la da je pos­la­la neo­bve­zu­ju­ću po­nu­du za pre­uzi­ma­nje Bal­tic Exc­han­gea, glo­bal­nog tr­ži­šta za brod­ski pri­je­voz. “SGX že­li na­gla­si­ti ka­ko su raz­go­vo­ri i da­lje pre­li­mi­nar­ni i ne mo­že se sa si­gur­noš­ću tvr­di­ti da će se tran­sak­ci­ja re­ali­zi­ra­ti”, na­vo­di se u pri­op­će­nju ko­je pre­no­si Re­uters. Pre­ma miš­lje­nju struč­nja­ka, kup­nja Bal­tic Exc­han­gea oja­ča­la bi po­zi­ci­ju Sin­ga­pu­ra kao po­mor­skog sre­di­šta i os­na­ži­la tr­go­va­nje iz­ve­de­ni­ca­ma na brod­ski te­ret na ta­moš­njoj bur­zi.

Glo­bal­no tr­ži­šte brod­skog pri­je­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.