La­va­zza Ro­gli­ćem ci­lja na 100 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta

New de­al Poz­na­ti ta­li­jan­ski pro­izvo­đač ka­ve pred pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra s Or­bi­co gru­pom

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Od tri pro­daj­na ka­na­la, Or­bi­co bi tre­bao pre­uze­ti ma­lo­pro­da­ju te ho­te­le i ugos­ti­te­lje, ko­je sad po­kri­va tvrt­ka Mo­ja ka­va

Na­kon što su La­va­zza i Fran­ck ras­kr­sti­li s me­đu­sob­nom su­rad­njom, dis­tri­bu­ci­ju tog ta­li­jan­skog bren­da ka­ve u Hr­vat­skoj nas­tav­lja, i to vje­ro­jat­no već od trav­nja, Or­bi­co Bran­ka Ro­gli­ća. Pre­go­vo­ri su u za­vr­š­noj fa­zi i bru­se se de­ta­lji, no doz­na­je­mo da na su­rad­nju kao na ‘win win’ si­tu­aci­ju gle­da­ju obje stra­ne. La­va­zza bi do­bi­la snaž­nog part­ne­ra za dis­tri­bu­ci­ju neo­p­te­re­će­nog ko­li­zi­jom s ra­zvo­jem vlas­ti­tih bren­do­va ka­ve, dok bi Or­bi­co u svo­ju pa­le­tu uklju­čio još je­dan pre­mi­um pro­izvod.

“U ovom tre­nu mo­gu re­ći sa­mo da raz­go­va­ra­mo, no da za­sad još ni­šta ni­je de­fi­ni­tiv­no. Si­gur­no je to da mi mo­že­mo pru­ži­ti vr­hun­sku us­lu­gu”, re­kao je Pos­lov­nom dnev­ni­ku vlas­nik Or­bi­ca Bran­ko Ro­glić, či­ji sin Sti­pe pre­go­va­ra s pred­stav­ni­ci­ma ta­li­jan­ske kom­pa­ni­je.

Dis­tri­bu­ci­ja tog La­va­zza bren­da go­diš­nje je ‘te­ška’ pe­de­se­tak mi­li­ju­na ku­na. To­li­ko iz­no­se go­diš­nji pri­ho­di tvrt­ke Ga­la Plus, ko­ju je u sr­p­nju 2013. go­di­ne Fran­ck gru­pa ku­pi­la od Ali­ce i Ni­ko­le Pe­tra­ča. Pre­ma po­da­ci­ma Pos­lov­ne Hr­vat­ske dos­tup­ni­ma s kra­jem 2014., go­diš­nji pri­hod pro­sječ­no je go­diš­nje ras­tao tri do če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na, a od 2013. na­ova­mo pod Fran­c­ko­vim ki­šo­bra­nom, pri­mjet­na je stag­na­ci­ja. Pri­hod je 2014. iz­no­sio 52,7 mi­li­ju­na ku­na, dva pos­to ma­nje ne­go go­di­nu ra­ni­je, a ne­to do­bit 860.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.