Ula­ga­li bi u auto­ces­te, ali bi htje­li i kon­tro­lu uprav­lja­nja

>> Mi­ro­vin­ski fon­do­vi Raz­go­va­ra­ju s Vla­dom, ali kon­kret­nog do­go­vo­ra još ne­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - LI­DI­JA KI­SE­LJAK/VL

Kad bi uš­li u auto­ces­te, tra­ži­li bi ra­ci­ona­li­za­ci­ju pos­lo­va­nja, po­se­bi­ce po­di­za­nja pri­ho­da bez di­za­nja ces­ta­ri­ne

Mi­ro­vin­ski fon­do­vi za­in­te­re­si­ra­ni su za ula­ga­nje u in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te, pa ta­ko i auto­ces­te, ali bi htje­li i kon­tro­lu uprav­lja­nja, po­ru­ka je čel­ni­ka mi­ro­vin­skih fon­do­va ko­ji su na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re iz­ni­je­li re­zul­ta­te pos­lo­va­nja za proš­lu go­di­nu.

“Za­la­že­mo se za IPO, vje­ru­je­mo da auto­ces­te ima­ju po­ten­ci­ja­la i da mi­ro­vin­ski fon­do­vi mo­gu ući u taj pro­ces”, re­kao je Pe­tar Vla­ić, pred­sjed­nik Udru­že­nja dru­šta­va za uprav­lja­nje mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma. Pred­stav­ni­ci fon­do­va po­ru­či­li su da raz­go­va­ra­ju o to­me s Vla­dom, ali i da kon­kret­nog do­go­vo­ra još ne­ma.

“Ako bi­smo ula­ga­li u auto­ces­te, že­lje­li bi­smo ima­ti i kon­tro­lu nad uprav­lja­njem, a kad bi­smo uš­li u taj pro­jekt, za­uzi­ma­li bi se za ra­ci­ona­li­za­ci­ju pos­lo­va­nja, po­se­bi­ce po­di­za­nja pri­ho­da bez di­za­nja ces­ta­ri­na. Važ­no bi bi­lo i po­ve­ća­ti pro­met ka­mi­ona auto­ces­tom, uz­me li se u ob­zir da se kod nas na nji­hov pro­met od­no­si 10 pos­to, a u Slo­ve­ni­ji čak 50 pos­to”, re­kao je Vla­ić. Osim za auto­ces­te, mi­ro­vin­ski fon­do­vi za­in­te­re­si­ra­ni su i za, pri­mje­ri­ce, HEP, LNG ter­mi­nal, zrač­ne lu­ku u Spli­tu, Du­brov­ni­ku, Ri­je­ci i Osi­je­ku... Ukup­no ras­po­lo­ži­vi no­vac če­ti­ri­ju mi­ro­vin­skih fon­do­va za in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te je 10,75 mi­li­jar­di ku­na, a za ukup­no ula­ga­nje u di­oni­ce na ras­po­lo­ga­nju ima- ju 25,2 mi­li­jar­de ku­na. Pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma, imo­vi­na če­ti­ri­ju obvez­nih mi­ro­vin­skih fon­do­va je 74,04 mi­li­jar­de ku­na, što je vri­jed­nost od 22,5 pos­to BDPa.

Nji­hov pro­sječ­ni pri­nos od po­čet­ka ra­da 2002. go­di­ne pa do kra­ja 2015. go­di­ne iz­no­sio je 5,88 pos­to, a re­al­ni pri­nos bio je 3,65 pos­to. Taj pri­nos do­nio je čla­no­vi­ma 25,02 mi­li­jar­de ku­na no­ve vri­jed­nos­ti. Pre­ma mo­de­li­ma ko­ji uzi­ma­ju u ob­zir sve re­le­vant­ne pa­ra­me­tre, 56 pos­to mi­ro­vi­ne do­la­zit će bu­du­ćim umi­rov­lje­ni­ci­ma iz pr­vog stu­pa, a čak 44 pos­to iz dru­gog stu­pa.

Ina­če, u dru­gi stup se iz­dva­ja tek 25 pos­to do­pri­no­sa, a os­ta­tak od 75 pos­to u pr­vi stup. Pre­ma ra­ču­ni­ci, osi­gu­ra­nik s pro­sječ­nom bru­to pla­ćom od 8185 ku­na imat će 2238 ku­na mi­ro­vi­ne iz pr­vog stu­pa, a 1788 ku­na mi­ro­vi­ne iz dru­gog stu­pa.

Na kra­ju proš­le go­di­ne broj čla­no­va u obvez­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma bio je 1.731.181, od če­ga njih oko pet ti­su­ća u di­na­mič­nom A fon­du, oko 1,7 mi­li­ju­na u urav­no­te­že­nom B fon­du, a ne­što ma­nje od 19 ti­su­ća u kon­zer­va­tiv­nom C fon­du. Naj­ve­ći dio ula­ga­nja, 53,8 mi­li­jar­di ku­na, la­ni se od­no­sio na obvez­ni­ce, a 7,7 mi­li­jar­di iz­no­si­lo je ula­ga­nje u di­oni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.