ŠEST MJE­SE­CI ZA­RE­DOM

BROJ ZA­POS­LE­NIH PA­DA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Usi­ječ­nju je i to šes­ti mje­sec za­re­dom pao uku­pan broj za­pos­le­nih je na mje­seč­noj ra­zi­ni. Proš­log je mje­se­ca sma­njen za je­dan pos­to, ukup­no je na nje­go­vu kra­ju bi­lo 1.293,354 za­pos­le­nih ili 13.676 lju­di ma­nje u od­no­su na mje­sec pri­je, po­ka­zu­ju po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku. Od ukup­nog bro­ja za­pos­le­nih na kra­ju si­ječ­nja ve­ći­na je bi­la za­pos­le­na u prav­nim oso­ba­ma, što u od­no­su na pro­si­nac pred­stav­lja ta­ko­đer pad od je­dan pos­to, od­nos­no nji­hov je broj sma­njen za 10.709 oso­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.