Že­le udvos­tru­či­ti pro­da­ju kroz idu­će tri go­di­ne

Veliki pla­no­vi La­va­zzi je Hr­vat­ska za­nim­lji­va i zbog ve­li­ke tu­ris­tič­ke po­troš­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ra­ski­da­ju­ći su­rad­nju s Ta­li­ja­ni­ma, Fran­ck je u pri­op­će­nju u ve­lja­či po­ru­čio da je na taj po­tez pri­si­ljen zbog iz­mi­je­nje­ne stra­te­gi­je ula­ga­nja La­va­zze u ra­zvoj tr­ži­šta ka­ve či­me je u pi­ta­nje do­ve­de­na sta­bil­nost tr­žiš­nog po­lo­ža­ja i du­go­roč­na odr­ži­vost pos­lo­va­nja Ga­le Plus.

No, nes­luž­be­no doz­na­je­mo da u La­va­zzi ni­su bla­go­nak­lo­no gle­da­li na stag­na­ci­ju pri­ho­da te su tra­ži­li po­ja­ča­na ula­ga­nja u ra­zvoj i dis­tri­bu­ci­ju bren­da, što oči­to ni­je je bi­la op­ci­ja za do­ma­ću kom­pa­ni­ju, ina­če li­de­ra na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­ve s vlas­ti­tim bren­do­vi­ma.

“Ra­di se o go­diš­njem pro­me­tu od oko pet mi­li­ju­na eura, a to­me tre­ba još do­da­ti iz­me­đu mi­li­jun i mi­li­jun i pol eura go­diš­nje za­ra­de. No, pro­blem je ako ima­te svo­je bren­do­ve i ne od­go­vo­ra vam da gu­ra­te kon­ku­ren­ci­ju na tr­ži­štu već ih zav­la­či­te s obe­ća­nji­ma”, re­kao nam je je­dan vi­so­ko po­zi­ci­oni­ra­ni me­na­džer La­va­zze ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man. Za­to je, ka­že, po­tra­ga za no­vim dis­tri­bu­te­rom is­klju­či­la lo­gis­tič­ke i pro­daj­ne re­sur­se Atlan­tic gru­pe ko­je­mu su vlas­ti­ti bren­do­vi proš­le go­di­ne do­ni­je­li vi­še od mi­li­jar­du ku­na pri­ho­da, pe­ti­nu ukup­nog pri­lje­va u kom­pa­ni­ju.

Od tri pro­daj­na ka­na­la, Or­bi­co bi tre­bao pre­uze­ti ma­nih lo­pro­da­ju te ops­kr­bu Horeca, od­nos­no ho­te­li­jer­stvo i ugos­ti­telj­stvo, ko­je u pri­je­laz­nom raz­dob­lju po­kri­va tvrt­ka Mo­ja ka­va. Pro­mje­na u tre­ćem ka­na­lu dis­tri­bu­ci­je kap­su­la za ured­sku opre­mu ne­će bi­ti, te on os­ta­je u ru­ka­ma tvrt­ki Drin­ko­ma­tic i Tri­ven­ding.

Una­toč što nas pra­ti glas ve­li­kih lju­bi­te­lja ka­ve, na ra­zi­ni go­to­vo skan­di­nav­skih ze­ma­lja, u La­va­zzi Hr­vat­sku ne pro­ma­tra­ju is­klju­či­vo kroz broj­ke o do­ma­ćoj kon­zu­ma­ci­ji. Klju­čan fak­tor važ­nos­ti tr­ži­šta je tu­ri­zam i pro­cje­na da će ove go­di­ne sti­ći oko 14 mi­li­ju­na stra- gos­ti­ju. Pri­je mje­sec da­na La­va­zza je naj­a­vi­la da će s no­vim tr­žiš­nim i pos­lov­nim pris­tu­pom po­ve­ća­ti ula­ga­nja u ra­zvoj bren­da te će oja­ča­ti por­t­fo­lio pro­izvo­da i mar­ke­tin­šku pri­sut­nost u Hr­vat­skoj. To, dru­gim ri­je­či­ma zna­či da La­va­zza ima am­bi­ci­oz­ne pla­no­ve s no­vim dis­tri­bu­te­rom, a to je udvos­tru­či­ti go­diš­nju pro­da­ju u na­red­ne tri go­di­ne, ot­kri­va naš su­go­vor­nik.

Ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja La­va­zza je, ina­če, je­dan od naj­ja­čih svjet­skih pro­izvo­đa­ča ka­ve, a u Hr­vat­skoj je pri­sut­na vi­še od 20 go­di­na.

Na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­ve ima vo­de­ću po­zi­ci­ju na tr­ži­štu kap­su­la za ured­sku upo­tre­bu ko­je obu­hva­ća 5000 ure­da i je tre­ća naj­pro­da­va­ni­ja ka­va u Horeca ka­na­lu.

PD

La­va­zza je naj­a­vi­la i po­ve­ća­nje ula­ga­nja u ra­zvoj bren­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.