Ne­to do­bit Cro­atia Air­li­ne­sa 13,8 mil. kn

Tre­ća po­zi­tiv­na go­di­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tre­ću uzas­top­nu go­di­nu Cro­atia Air­li­nes pos­lo­va­la je po­zi­tiv­no, u 2015. dosegnuta je ne­to do­bit od 13,8 mi­li­ju­na ku­na, pre­li­mi­nar­ni su ne­re­vi­di­ra­ni iz­vje­šta­ji. Us­po­re­de li se re­zul­ta­ti s 2014. ri­ječ je o ras­tu od 83 pos­to, no u ap­so­lut­nom iz­no­su to je po­ve­ća­nje za skrom­nih 6,3 mi­li­ju­na ku­na. Ukup­ni pri­ho­di iz­no­si­li su 1,55 mi­li­jar­di ku­na i bi­li su na ra­zi­ni 2014. go­di­ne, kao i ukup­ni tro­ško­vi pos­lo­va­nja od 1,53 mi­li­jar­di ku­na. Do­bit Cro­atia Air­li­ne­sa iz pos­lo­va­nja za proš­lu go­di­nu iz­no­si­la je 16,7 mi­li­ju­na ku­na i u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je ras­la je 22 pos­to. Ti­je­kom proš­le go­di­ne zra­ko­plo­vi­ma Cro­atia Air­li­ne­sa pre­ve­ze­no je 1,85 mi­li­ju­na put­ni­ka ili je­dan pos­to vi­še ne­go 2014., uz pro­sječ­nu po­pu­nje­nost put­nič­ke ka­bi­ne od 69,7 pos­to.

Upra­va u ko­men­ta­ru pos­lov­nog iz­vješ­ća na­po­mi­nje da je proš­la go­di­na bi­la zad­nja go­di­na res­truk­tu­ri­ra­nja kom­pa­ni­je. Pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja po­kri­vao je raz­dob­lje od pet go­di­na (2011.2015.), s do­dat­ne dvi­je go­di­ne kao ocje­ne res­truk­tu­ri­ra­nja na­kon nje­go­va za­vr­šet­ka, a obu­hva­ćao je stra­te­ško, fi­nan­cij­sko i ope­ra­tiv­no res­truk­tu­ri­ra­nje. Uz to, Vla­da je po­kre­nu­la pos­tu­pak tra­že­nja stra­te­škog part­ne­ra u ci­lju pri­va­ti­za­ci­je CA. pot­pu­no no­vim, naj­su­vre­me­ni­jim zra­ko­plo­vi­ma, ka­že se u iz­vje­šta­ju.

IVA­NA IVANOVIĆ/PIXSELL

Ti­je­kom proš­le go­di­ne pre­ve­ze­no je 1,85 mi­li­ju­na put­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.