Tvrt­ke tra­že uvoz 5000 rad­ni­ka

Tre­ba­ju nam stran­ci Na bur­zi ra­da služ­be­no 300 ti­su­ća lju­di, a pos­lo­dav­ci va­pe za rad­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BI­ČAK

Bro­do­grad­nji, tu­riz­mu i gra­đe­vi­ni uvoz rad­ne sna­ge pri­je­ko po­tre­ban za nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje

Iako u Hr­vat­skoj služ­be­no ima 300 ti­su­ća ne­za­pos­le­nih, do­ma­će tvrt­ke sve te­že pro­na­la­ze za­pos­le­ni­ke. Na okru­glom sto­lu Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re (HGK) “Ka­ko hr­vat­skom gos­po­dar­stvu osi­gu­ra­ti po­treb­ne rad­ni­ke”, odr­ža­nom u po­ne­dje­ljak u Za­gre­bu, za­klju­če­no je da je ri­ječ o ši­rem eu­rop­skom pro­ble­mu de­po­pu­la­ci­je i sta­re­nja sta­nov­niš­tva.

Ne­ak­tiv­no sta­nov­niš­tvo

Do­dat­ni pro­blem Hr­vat­ske je što ima loš obra­zov­ni sus­tav, ko­ji ne vo­di bri­gu o zah­tje­vi­ma tr­ži­šta, a tu je i pro­blem sla­be mo­bil­nos­ti rad­ne sna­ge te ne­dos­ta­tak cje­lo­ži­vot­nog obra­zo­va­nja, zbog ko­jeg su mno­gi sre­do­vječ­ni gra­đa­ni na bur­zi čes­to ne­za­pos­li­vi. Da­vor­ko Vi­do­vić, sa­vjet­nik za rad­nu po­li­ti­ku i za­poš­lja­va­nje HGK, is­ti­če da je ve­lik pro­blem što ima ma­lo rad­no ak­tiv­nog sta­nov­niš­tva te da osim 300 ti­su­ića re­gis­tri­ra­nih ne­za­pos­le­nih u na­šoj zem­lji pos­to­ji još ba­rem to­li­ko rad­no spo­sob­nih ko­ji su ne­ak­tiv­ni.

“Eu­ro­pa će u slje­de­ćih 20 go­di­na tre­ba­ti uves­ti 30 mi­li­ju­na rad­ni­ka. Ti­me i ak­tu­al­na iz­bje­glič­ka kri­za do­bi­va ne­ke dru­ge ko­no­ta­ci­je. Sa­mo Nje­mač­ka tre­ba uves­ti 500 ti­su­ća rad­ni­ka go­diš­nje u slje­de­ćih 35 go­di­na, i to ne za rast ne­go za pu­ko odr­ža­va­nje sa­daš­nje­ga stup­nja ra­zvo­ja. Ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge u za­pad- noj Eu­ro­pi trend od Drugoga svjet­skog ra­ta, a po­s­ljed­njih je go­di­na ta prak­sa sve češ­ća i u sre­diš­njoj Eu­ro­pi. Kon­kret­no, Če­ška tre­ba 150 ti­su­ća rad­ni­ka, Polj­ska 72 ti­su­će, a bal­tič­ke zem­lje po de­se­tak ti­su­ća”, ka­že Vi­do­vić.

Pre­ma po­da­ci­ma HGK, u Hr­vat­skoj su služ­be­no pod­ne­se­ni zah­tje­vi za oko 5000 rad­nih do­zvo­la za stran­ce. Proš­la Vla­da bi­la je te­ške ru­ke za iz­da­va­nje tak­vih do­zvo­la te ih je u 2015. iz­da­no tek ne­što vi­še od 200. Na­da Ši­kić, mi­nis­tri­ca ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va, naj­a­vi­la je da će se pre­is­pi­ta­ti sus­tav do­dje­lji­va­nja kvo­ta za uvoz stra­ne rad­ne sna­ge. No, na­po­me­nu­la je da je ri­ječ o osjet­lji­vom pro­ce­su. Svjes­na je,

D. Vi­do­vić

HGK ka­že, to­ga da je trend mi­gra­ci­je vi­so­ko­obra­zo­va­ne rad­ne sna­ge iz Hr­vat­ske ne­ibje­žan, ali i da je nuž­no omo­gu­ći­ti sek­to­ri­ma po­put bro­do­grad­nje, tu­riz­ma i gra­đe­vi­nar­stva nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje.

I dok eu­rop­ske zem­lje vje­ro­jat­no naj­vi­še ra­ču­na­ju na po­ten­ci­jal arap­skih rad­ni­ka, Hr­vat­ska ima sre­ću, ka­ko na­vo­di sam Vi­do­vić, da u okru­že­nju ima zem­lje s is­tim ili slič­nim je­zi­kom i kul­tur­nim obras­cem, iz ko­jih je i do­sad tra­di­ci­onal­no cr­pi­la rad­nu sna­gu, pri­je sve­ga Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu, ali i dru­ge zem­lje u su­sjed­stvu. Sta­tis­ti­ka po­ka­zu­je da je naj­vi­še zah­tje­va za uvoz rad­ne sna­ge, oko 3400 njih, ve­za­no uz bro­do­grad­nju, a sli­je­di gra­đe­vi­na s 1400. Dar­ko Pap­po, član Upra­ve DI­Va i Bro­dos­pli­ta, na­vo­di ka­ko su oni čak po­kre­nu­li uči­li­šte ko­je bi im pro­du­ci­ra­lo po­treb­ni ka­dar, no ni to ne mo­že za­do­vo­lji­ti nji­ho­ve po­tre­be za struč­nom rad­nom sna­gom.

Ko­lek­tiv­ni ugo­vor

Is­ti pro­blem ima­ju i gra­đe­vin­ske tvrt­ke po­put Teh­ni­ke i Rad­ni­ka iz Kri­že­va­ca. Zlat­ko Si­ro­vec, po­moć­nik di­rek­to­ra Teh­ni­ke, is­ti­če ka­ko je naj­ve­ći pro­blem s rad­ni­ci­ma u špi­ci se­zo­ne, iz­me­đu trav­nja i lip­nja, kad se za­vra­ša­va­ju mno­gi tu­ris­tič­ki objek­ti.

Mir­ko Ha­bi­ja­nec, di­rek­tor Rad­ni­ka, sma­tra ka­ko se ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge mo­ra na­do­pu­ni­ti i iz ino­zem­s­tva, no iz to­ga bi, is­tak­nuo je, tre­ba­le bi­ti is­klju­če­ne tvrt­ke ko­je ne po­štu­ju ko­lek­tiv­ni ugo­vor. Taj stav di­je­le i sin­di­ka­ti, ko­ji ne od­ba­cu­ju apri­ori uvoz de­fi­ci­tar­ne rad­ne sna­ge, no bo­je se da će to bi­ti uglav­nom ko­ri­šte­no za spu­šta­nje ci­je­ne ra­da.

S. STRUKIĆ/PIX

Mi­nis­tri­ca Na­da Ši­kić (go­re) i Mir­ko Ha­bi­ja­nec iz Rad­ni­ka (do­lje des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.