Kraš iz­vo­zom na 37 tr­ži­šta os­tva­rio 47% pri­ho­da

Re­zul­ta­ti Ne­to do­bit iz­no­si­la 14,8 mi­li­ju­na ku­na, što je 5,9 pos­to vi­še u od­no­su na uči­nak iz 2014. go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Kraš gru­pa je za pos­lov­nu 2015. os­tva­ri­la do­bit pri­je po­re­za u vi­si­ni 19,3 mi­li­ju­na ku­na, dok je ne­to do­bit iz­no­si­la 14,8 mi­li­ju­na ku­na, što je 5,9 pos­to vi­še u od­no­su na uči­nak iz 2014. go­di­ne, sto­ji u iz­vješ­ću naj­ve­ćeg hr­vat­skog kon­di­to­ra objav­lje­nom na Za­gre­bač­koj bur­zi.

Ukup­ni pri­ho­di la­ni su do­seg­nu­li mi­li­jar­du i 29 mi­li­ju­na ku­na, a pri­hod od pro­da­je mi­li­jar­du i 2,7 mi­li­ju­na ku­na dok je u 2014. pro­da­ja vlas­ti­tog asor­ti­ma­na Kra­šu do­ni­je­la 995 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da. Ra­sho­di su do­seg­nu­li mi­li­jar­du i 9,8 mi­li­ju­na ku­na te bi­li oko je­dan pos­to ve­ći ne­go 2014. i to zbog ras­ta ci­je­na kakaovca i nje­go­vih pre­ra­đe­vi­na te ko­štu­ni­ča­vog vo­ća, po­se­bi­ce lješnjaka i ba­de­ma.

Na do­ma­ćem tr­ži­štu ti­je­kom 2015. pro­da­jom je os­tva­re­no 554,3 mi­li­ju­na ku­na dok je iz­voz zas­lu­žan za 47 pos­to pri­ho­da, od­nos­no go­to­vo 449 mi­li­ju­na ku­na, što je 13 mi­li­ju­na vi­še ne­go go­di­nu da­na pri­je. U iz­vješ­ću, ko­je pot­pi­su­je pred­sjed­nik Upra­ve Da­mir Bu­lić, na­vo­di se da je Kraš la­ni iz­rav­no iz­vo­zio u 37 dr­ža­va, od ko­jih po­seb­no iz­dva­ja­ju Sa­udij­sku Ara­bi­ju, Aus­tra­li­ju, Švi­car­sku, Šved­sku i Aus­tri­ju. Suk­lad­no stra­te­gi­ji ra­zvo­ja proš­le su go­di­ne, iz­no­se, re­ali­zi­ra­li zna­čaj­ne inves­ti­cij­ske pro­jek­te ka­ko na ma­tič­noj lo­ka­ci­ji u Za­gre­bu ta­ko i u dis­lo­ci­ra­nim tvrt­ka­ma, osječ­koj Ka­ro­li­ni i Mi­ri u Pri­je­do­ru u su­sjed­noj nam BiH.

Iz le­pe­ze no­vog asor­ti­ma­na, pla­si­ra­nog la­ni na tr­ži­šte, iz­dva­ja­ju Ba­ja­de­ru Ama­rus, a iz co­bren­din­ga pa­le­tu no­vih čo­ko­la­da Do­ri­na Do­ma­ći­ca i Do­ri­na Na­po­li­tan­ka.

Go­di­na u zna­ku po­zi­ci­oni­ra­nja bren­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.