In­s­pi­rit Fan­tasy park u po­tra­zi za ula­ga­či­ma

Atrak­ci­ja Za­bav­ni park će se gra­di­ti na biv­šem voj­nom po­li­go­nu Lin­dar po­kraj Pa­zi­na. Do kra­ja idu­će go­di­ne tre­bao bi do­bi­ti lo­ka­cij­sku do­zvo­lu te će se po­kre­nu­ti iz­ra­da glav­nog pro­jek­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

In­s­pi­rit Fan­tasy park, za­bav­ni park ko­ji će se gra­di­ti na biv­šem voj­nom po­li­go­nu Lin­dar po­kraj Pa­zi­na, do kra­ja idu­će go­di­ne tre­bao bi do­bi­ti lo­ka­cij­sku do­zvo­lu te će se po­kre­nu­ti iz­ra­da glav­nog pro­jek­ta, a u me­đu­vre­me­nu će se pro­na­ći i inves­ti­tor.

In­s­pi­rit Fan­tasy Park je pro­jekt na ko­je­mu Grad Pa­zin ra­di od 2012. go­di­ne, a te­ma Par­ka se ba­zi­ra na svi­je­tu is­tar­ske i sla­ven­ske mi­to­lo­gi­je te pre­zen­ti­ra­nju lo­kal­nih tra­di­cij­skih obr­ta i obi­ča­ja. Park bi pred­stav­ljao zna­ča­jan no­vi sa­dr­žaj u tu­ris­tič­koj po­nu­di Is­tre, pri­do­nio bi po­ve­ća­nju za­pos­le­nos­ti i po­tak­nuo broj­ne gos­po­dar­ske ak­tiv­nos­ti, ka­žu u Gra­du Pa­zi­nu, ko­ji je no­si­telj pro­jek­ta. Ot­kri­va­ju i ka­ko su u ti­je­ku raz­go­vo­ri s ne­kim po­ten­ci­jal­no za­in­te­re­si­ra­nim inves­ti­to­ri­ma, no is­ti­ču da je još ra­no go­vo­ri­ti o kon­kret­nim part­ne­ri­ma. “Os­nov­na na­mje- ra Gra­da Pa­zi­na je fi­nan­ci­ra­ti i pri­pre­mi­ti po­treb­nu pro­jek­t­nu do­ku­men­ta­ci­ju za is­ho­đe­nje lo­ka­cij­ske do­zvo­le, a ti­me i za zadovoljenje uvje­ta za stje­ca­nje vlas­niš­tva te­re­na ko­ji je tre­nu­tač­no u vlas­niš­tvu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske (uprav­lja­nje DUUDIa).

Do­vr­še­tak do­ku­men­ta­ci­je po­treb­ne za is­ho­do­va­nje lo­ka­cij­ske do­zvo­le pla­ni­ra se u 2017. go­di­ni, na­kon če­ga mo­že po­če­ti iz­ra­da glav­nog pro­jek­ta, is­ho­đe­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le i sa­ma grad­nja par­ka. Ula­ga­nje u dalj­nju do­ku­men­ta­ci­ju i sa­mu grad­nju par­ka pre­dvi­đe­no je pre­pus­ti­ti za­in­te­re­si­ra­nom inves­ti­to­ru”, po­jas­ni­la je za Pos­lov­ni dnev­nik Ran­ka Še­pić, sa­vjet­ni­ca za vo­đe­nje pro­je­ka­ta i ma­ni­fes­ta­ci­ja Gra­da Pa­zi­na. U ovoj go­di­ni ra­dit će se na po­jek­t­noj do­ku­men­ta­ci­ji, što će s po­la mi­li­ju­na ku­na fi­nan­ci­ra­ti i Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma, iz Fon­da za tu­ri­zam.

PD

In­s­pi­rit Fan­tasy Park je pro­jekt na ko­je­mu Grad Pa­zin ra­di od 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.