Hr­va­te ne za­bri­nja­va ‘Brexit’, naj­dra­ža im je čla­ni­ca Šved­ska

Is­tra­ži­va­nje Na lis­ti naj­po­želj­nijh čla­ni­ca EU su i Aus­tri­ja, Dan­ska, Fin­ska, Nje­mač­ka te Ir­ska

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Bri­tan­ci su u Hr­vat­skoj ne­što ma­nje po­pu­lar­ni od Ni­zo­ze­ma­ca i ne­što vi­še od Bel­gi­ja­ca. Hr­vat­ski is­pi­ta­ni­ci naj­češ­će ih opi­su­ju kao re­zer­vi­ra­ne i aro­gant­ne

Šved­ska je naj­po­pu­lar­ni­ja i naj­po­želj­ni­ja čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je, a sli­je­de Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, Dan­ska, Aus­tri­ja i Fin­ska, dok je Hr­vat­ska na šes­na­es­tom mjes­tu, iz­me­đu Mal­te i Če­ške, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje sta­vo­va gra­đa­na o člans­tvu u Eu­rop­skoj uni­ji, ko­je je ovih da­na obja­vio Mic­ha­el Ash­croft, bri­tan­ski autor, ana­li­ti­čar i član Kon­zer­va­tiv­ne stran­ke. Na is­tra­ži­va­nje pro­ve­de­no me­đu vi­še od 28 ti­su­ća su­di­oni­ka, sta­nov­ni­ka čla­ni­ca EU, Ash­crof­ta je u pr­vom re­du mo­ti­vi­ra­la jav­na ras­pra­va o mo­gu­ćem iz­la­sku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU. Me­đu­tim, is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo i ka­ko se me­đu­sob­no do­živ­lja­va­ju raz­li­či­te zem­lje čla­ni­ce, što im sme­ta u člans­tvu u Uni­ji te što sma­tra­ju pred­nos­ti­ma člans­tva, ko­jeg bi se Bri­tan­ci usko­ro mo­gli odre­ći na na­jav­lje­nom re­fe­ren­du­mu.

Po­ka­za­lo se ta­ko da je ve­ći­na gra­đa­na EU za os­ta­nak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Uni­ji (60%), po­go­to­vo su­sjed­ni Ir­ci, po­tom bri­tan­ski sta­ri sa­vez­ni­ci Por­tu­gal i Mal­ta, ali i ne­ke no­ve čla­ni­ce kao što su Li­tva i Ru­munj­ska. Hr­vat­skim gra­đa­ni­ma to ni­je ja­ko važ­no pi­ta­nje: tek 10 pos­to njih snaž­no že­li da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja os­ta­ne u Uni­ji, 38 pos­to sklo­no je to­me, a čak 41 pos­to is­pi­ta­ni­ka od njih ukup­no 1007 ne ma­ri za nje­zin bu­du­ći sta­tus u od­no­su na Uni­ju. Na ra­zi­ni EU, oko 30 pos­to gra­đa­na sma­tra da je sve­jed­no ho­će li Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja na­pus­ti­ti Uni­ju.

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja čak i ni­je pri vr­hu naj­po­želj­ni­jih čla­ni­ca EU za hr­vat­ske gra­đa­ne, ko­ji da­le­ko naj­po­želj­ni­jom čla­ni­com dr­že Šved­sku, po­tom Aus­tri­ju, Dan­sku, Fin­sku, Nje­mač­ku i Ir­sku. Bri­tan­ci su u Hr­vat­skoj ne­što ma­nje po­pu­lar­ni od Ni­zo­ze­ma­ca i ne­što vi­še od Bel­gi­ja­ca. Što­vi­še, od po­nu­đe­nih osobina ko­je ve­zu­ju uz Bri­tan­ce hr­vat­ski is­pi­ta­ni­ci naj­češ­će ih opi­su­ju kao re­zer­vi­ra­ne i aro­gant­ne.

Ve­ći­ni člans­tvo po­zi­tiv­no

Naj­ma­nje poželjne čla­ni­ce Uni­je za hr­vat­ske is­pi­ta­ni­ke su Bu­gar­ska, Ru­munj­ska i Grč­ka, ko­je su pri dnu ljes­tvi­ce i kad su po­sri­je­di ocje­ne gra­đa­na dru­gih ze­ma­lja. Ujed­no, u Hr­vat­skoj ve­ći­nom sma­tra- ju da se Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja tre­ba odvo­ji­ti ako to že­li, bez pu­no pre­go­vo­ra s vod­stvom EU o uvje­ti­ma člans­tva ko­ji mu­če Bri­tan­ce sklo­ne “Brexi­tu”. Iako ima­ju ne­ke pri­mjed­be na uvje­te ko­je zem­lje čla­ni­ce tre­ba­ju is­pu­nja­va­ti, ve­ći­na is­pi­ta­nih hr­vat­skih gra­đa­na člans­tvo u EU sma­tra po­zi­tiv­nim, 59 pos­to is­pi­ta­ni­ka da­lo je člans­tvu ocje­nu iz­me­đu 50 i 100 mak­si­mal­nih bo­do­va, oko 20 pos­to se ne mo­že od­lu­či­ti ima li člans­tvo vi­še po­zi­tiv­nih ili ne­ga­tiv­nih ko­no­ta­ci­ja, a 21 pos­to an­ke­ti­ra­nih člans­tvu je da­lo ocje­nu ni­žu od 50.

Pred­nost rad va­ni

Naj­češ­će pred­nos­ti člans­tva ko­je hr­vat­ski is­pi­ta­ni­ci is­ti­ču su mo­guć­nos­ti pu­to­va­nja i ra­da u dru­gim zem­lja­ma čla­ni­ca­ma te slo­bod­na tr­go­vi­na, a sa­mo se­dam pos­to ih mis­li da ne­ma važ­nih be­ne­fi­ta u člans­tvu u EU. Rast mo­guć­nos­ti za iseljavanje je ujed­no naj­ve­ći ne­dos­ta­tak ko­ji je člans­tvo u Uni­ji do­ni­je­lo Hr­vat­skoj, sma­tra­ju an­ke­ti­ra­ni. Oko 50 pos­to sma­tra ih da je naj­ve­ći ne­dos­ta­tak uvo­đe­nje ne­po­treb­ne EU re­gu­la­ti­ve, dok ih 39 pos­to mu­či gu­bi­tak su­ve­re­ni­te­ta i či­nje­ni­ca da se od­lu­ke do­no­se iz­van Hr­vat­ske. Za raz­li­ku od ne­kih dru­gih čla­ni­ca ko­ji­ma je to znat­no važ­ni­je, u Hr­vat­skoj ne­ma­mo ve­li­kih pro­ble­ma s či­nje­ni­com da pla­ća­mo du­go­ve dru­gih čla­ni­ca, ili da pri­do­no­si­mo pro­ra­ču­nu Uni­je. Ne za­bri­nja­va nas ni use­lja­va­nje sta­nov­ni­ka dru­gih čla­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.