U is­tar­skom No­vi­gra­du veliki skup ces­ta­ra

O ra­zvo­ju Na do­sa­da odr­ža­nih 39 ma­ni­fes­ta­ci­ja go­to­vo sva­ke go­di­ne su­dje­lo­va­lo je oko 300 struč­nja­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uis­tar­skom No­vi­gra­du idu­ći tje­dan se odr­ža­va 40. struč­ni se­mi­na­ra o pro­met­noj in­fras­truk­tu­ri i si­gur­nos­ti u pro­me­tu CES­TE 2016 pod vi­so­kim po­kro­vi­telj­stvom Pred­sjed­ni­ce RH Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić, a u or­ga­ni­za­ci­ji tvrt­ke Tom sig­nal d.o.o. Zagreb.

“Ovaj jubilarni 40. se­mi­nar, te­mat­ski je po­ve­zan sa stra­te­škim pros­tor­nim pla­ni­ra­njem ra­zvo­ja ces­tov­ne mre­že EU, si­gur­nos­ti ces­tov­nog pro­me­ta, ra­zvo­ju i im­ple­men­ta­ci­ji in­for­ma­tič­kih sus­ta­va u funk­ci­ji gos­po­da­re­nja ces­ta, ino­va­ci­ja­ma u po­dru­čju pro­met­ne sig­na­li­za­ci­je (ITS) i mo­guć­nos­ti­ma ko­ri­šte­nja fon­do­va u ci­lju bo­lje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti i za­šti­te oko­li­ša u pro­me­tu”, ka­že An­dre­ja Pi­pić Fe­is­trit­zer, pred­sjed­ni­ca or­ga­ni­za­cij­skog od­bo­ra. Na do­sa­daš­nja 39. odr­ža­na se­mi­na­ra go­to­vo sva­ke go­di­ne su­dje­lo­va­lo je oko 300 struč­nja­ka iz po­dru­čja teh­ni­ke i teh­no­lo­gi­je pro­me­ta, pla­ni­ra­nja, pro­jek­ti­ra­nja, gra­đe­nja i odr­ža­va­nja ces­ta te si­gur­nos­ti ces­tov­nog pro­me­ta. Po­seb­nost se­mi­na­ra su iz­lož­be na ko­ji­ma do­ma­ći i svjet­ski pro­izvo­đa­či ces­tov­ne opre­me i ure­đa­ja, pre­zen­ti­ra­ju naj­no­vi­je pro­izvo­de ko­ji znat­no una­pre­đu­ju pro­met­nu in­fras­truk­tu­ru i si­gur­nost ces­tov­nog pro­me­ta. Kva­li­te­tu i zna­čaj se­mi­na­ra u ra­zvo­ju ces­tov­nog pro­me­ta, osim du­go­go­diš­nje tra­di­ci­je, po­t­vr­đu­je i či­nje­ni­ca da je ve­ći­na pre­zen­ti­ra­nih ra­do­va im­ple­men­ti­ra­na u prak­tič­nu pri­mje­nu na ces­ta­ma i ces­tov­nom pro­me­tu u Hr­vat­skoj.

PD

An­dre­ja Pi­pić Fe­is­trit­zer, pred­sjed­ni­ca or­ga­ni­za­cij­skog od­bo­ra CES­TE 2016

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.