Bo­ga­tim is­kus­tvom i zna­njem mo­že­mo do­pri­ni­je­ti ra­zvo­ju tr­ži­šta

Karl Kra­us, pred­sjed­nik Upra­ve RWE Hr­vat­ska, sma­tra ka­ko otvo­re­na tr­ži­šta tre­ba­ju otvo­ren pris­tup mre­ža­ma s in­te­li­gent­nim uprav­lja­njem, ka­ko bi se ri­je­šio sta­bi­lan ulaz i iz­laz ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra Ote­ža­no pos­lo­va­nje u Hr­vat­skoj

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT - BO­RI­VO­JE DOKLER

Ne sla­že­mo se da će upo­tre­ba ‘pre­mij­skog’ mo­de­la re­zul­ti­ra­ti po­ve­ća­njem ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je, is­ti­če Kra­us

RWE je uklju­čen u ra­zvoj dis­tri­bu­cij­skih mre­ža ne sa­mo u Nje­mač­koj, već i u Če­škoj, Ma­đar­skoj, Slo­vač­koj i Polj­skoj – zem­lja­ma ko­je su već pri­va­ti­zi­ra­le in­fras­truk­tu­ru pri­je vi­še od 10 go­di­na. U part­ner­stvu s RWEom sva ova tr­ži­šta su zna­čaj­no po­bolj­ša­la ener­get­sku in­fras­truk­tu­ru i stvo­ri­la vri­jed­ne lo­kal­ne ener­get­ske tvrt­ke“, ka­zao je Karl Kra­us, pred­sjed­nik Upra­ve RWE Hr­vat­ska s ko­jim smo po­pri­ča­li o pos­lo­va­nju i po­lo­ža­ju tvrt­ke u Hr­vat­skoj te pro­ko­men­ti­ra­li no­vi Za­kon o ob­nov­lji­voj ener­gi­ji i vi­so­ko­učin­ko­vi­toj ko­ge­ne­ra­ci­ji.

Sa šest pos­to ukup­nog tr­ži­šta u seg­men­tu ku­ćans­tva i osam pos­to u pos­lov­nom seg­men­tu, dru­gi ste naj­ve­ći ops­krb­lji­vač elek­trič­nom ener­gi­jom u Hr­vat­skoj. Sma­tra­te li to us­pje­hom s ob­zi­rom da ste na hr­vat­skom tr­ži­štu pri­sut­ni tek ne­što vi­še od dvi­je go­di­ne?

Tre­nu­tač­no elek­trič­nom ener­gi­jom ops­krb­lju­je­mo 105 ti­su­ća ku­ćans­ta­va i 5 ti­su­ća po­du­ze­ća, što je ukup­no oko 8 pos­to hr­vat­skoj tr­ži­šta. Oče­ku­je­mo da će­mo ove go­di­ne do­seg­nu­ti 10 pos­to, što je u skla­du s pla­no­vi­ma ko­je smo pos­ta­vi­li kad smo uš­li na tr­ži­šte. U me­đu­vre­me­nu smo uš­li i na tr­ži­šte pli­na, gdje već sa­da ima­mo pre­ko ti­su­ću ko­ris­ni­ka. Mo­že­mo re­ći da je ovo us­pjeh i da smo za­do­volj­ni s pos­tig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma. Ali mo­ra­mo na­gla­si­ti da pos­to­ji pu­no pros­to­ra za una­pre­đe­nje uvje­ta pos­lo­va­nja na hr­vat­skom tr­ži­štu.

U Eu­ro­pi je već ne­ko vri­je­me u ti­je­ku tran­sfor­ma­ci­ja s ko­nven­ci­onal­nih iz­vo­ra na rav­no­mjer­ni­ji od­nos iz­me­đu ko­nven­ci­onal­nih i ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je. Ka­ko RWE sto­ji s tim pro­ce­som?

Ta­ko je. U Eu­ro­pi već ne­ko vri­je­me tra­je pro­ces tran­sfor­ma­ci­je, pre­ma rav­no­mjer­ni­jem omje­ru ko­nven­ci­onal­nih i ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je. RWE je proš­le go­di­ne za­jed­no s na­šim part­ne­ri­ma, otvo­rio jed­nu od naj­ve­ćih vje­tro­elek­tra­na na svi­je­tu, Gwynt y Môr, u Wa­le­su. Mo­že­mo re­ći da smo, u tom po­gle­du, je­dan od naj­ve­ćih inves­ti­to­ra u ob­nov­lji­ve iz­vo­re. U pla­nu su i dru­gi pro­jek­ti, po­put ra­zvo­ja pa­met­nih, de­cen­tra­li­zi­ra­nih mre­ža, ko­je su, vje­ru­je­mo, bu­duć­nost eu­rop­skog ener­get­skog sus­ta­va.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te no­vi Za­kon o ob­nov­lji­voj ener­gi­ji i vi­so­ko­učin­ko­vi­toj ko­ge­ne­ra­ci­ji, ko­ji je stu­pio na sna­gu po­čet­kom go­di­ne u Hr­vat­skoj?

RWE poz­drav­lja no­vi za­kon kao po­zi­ti­van ko­rak, u skla­du s di­rek­ti­va­ma Eu­rop­ske uni­je i op­će­pri­hva­će­nom pos­lov­nom prak­som. Me­ha­ni­zam po­ti­ca­ja pro­izvod­nje, pre­ma no­vom za­ko­nu, do­no­si tran­s­pa­rent­ni­ji i učin­ko­vi­ti­ji sus­tav po­ti­ca­nja pro­izvod­nje iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, što će, pre­ma na­šem miš­lje­nju, do­ves­ti do po­ve­ća­nja udje­la elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra u ukup­noj pro­izvod­nji na hr­vat­skom tr­ži­štu.

Pre­la­zak s ‘Fe­edin’ sus­ta­va po­ti­ca­ja na pre­mij­ski mo­del do­no­si red i tran­s­pa­rent­nost u su­bven­ci­oni­ra­nje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra. Ne sla­že­mo se da će upo­tre­ba ‘pre­mij­skog’ mo­de­la re­zul­ti­ra­ti po­ve­ća­njem ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je, zbog po­ve­ća­nja nak­na­da za po­ti­ca­nje pro­izvod­nje. Kraj­nji kup­ci su do sa­da po­ti­ca­nje pro­izvod­nje iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra fi­nan­ci­ra­li kroz ma­nju nak­na­du, ali su s dru­ge stra­ne pla­ća­li vi­šu ci­je­nu elek­trič­ne ener­gi­je. Sa­da će se pro­izvod­nja iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je fi­nan­ci­ra­ti is­klju­či­vo kroz nak­na­du, što je pu­no tran­s­pa­rent­ni­je i kup­ci će zna­ti toč­no ko­li­ko su­dje­lu­ju u po­ti­ca­ji­ma.

Do­dat­nu vri­jed­nost do­no­si i uvo­đe­nje tzv. ‘Eko bi­lan­č­ne’ sku­pi­ne i obve­ze pla­ni­ra­nja pro­izvod­nje. Do­sa­daš­nji na­čin pro­izvod­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra bez ‘kon­tro­le’ i pla­ni­ra­nja stva­rao je ope­ra­to­ru pri­je­nos­nog sus­ta­va (HOPS) ve­li­ke pro­ble­me u osi­gu­ra­nju sta­bil­nos­ti i po­uz­da­nos­ti sus­ta­va, od­nos­no urav­no­te­že­nju sus­ta­va, što je re­zul­ti­ra­lo do­dat­nim tro­ško­vi­ma ko­je su na kra­ju opet sno­si­li po­tro­ša­či. Ovak­vim uvo­đe­njem re­da u pro­izvod­nju iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je stva­ra­ju se pre­du­vje­ti za ra­ci­onal­ni­je vo­đe­nje sus­ta­va, od­nos­no sma­nje­nje tro­ško­va, a još važ­ni­je stva­ra­ju se pre­du­vje­ti za osi­gu­ra­nje sta­bil-

Us­pr­kos pro­ble­mi­ma, s HEP-om će­mo i da­lje su­ra­đi­va­ti

Na hr­vat­skom tr­ži­štu elek­trič­ne ener­gi­je pos­to­ji niz pro­ble­ma ko­ji ote­ža­va­ju pos­lo­va­nje svim ak­tiv­nim ops­krb­lji­va­či­ma. Za­to smo ko­nač­no te pro­ble­me ob­z­na­ni­li jav­nos­ti. Sa­da po­ku­ša­va­mo na­ći rje­še­nja s HEP-om i os­ta­lim ops­krb­lji­va­či­ma, na do­bro­bit kraj­njih ko­ris­ni­ka te s ci­ljem osi­gu­ra­va­nja po­šte­ne tr­žiš­ne utak­mi­ce. S HEP-om smo go­to­vo 20 go­di­na vr­lo us­pješ­no su­ra­đi­va­li na pro­jek­tu Plo­min 2, ta­ko da vje­ru­je­mo da se ova si­tu­aci­ja ne­će odra­zi­ti na na­še part­ner­stvo s HEP-om na dru­gim pro­jek­ti­ma, po­put No­ve­ner­ga, sma­tra Kra­us. nos­ti sus­ta­va, a sa­mim ti­me i za omo­gu­ća­va­nje po­ve­ća­nja ukup­nog udje­la pro­izvod­nje iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je u sus­ta­vu.

RWE je pri­su­tan u 21 zem­lji di­ljem svi­je­ta. Kao ak­tiv­ni ops­krb­lji­vač elek­trič­nom ener­gi­jom u 12 europ­skih ze­ma­lja ima­te vi­še od 23 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka elek­trič­ne ener­gi­je i pli­na. Pla­ni­ra­te li usko­ro ši­re­nja i na no­va tr­ži­šta i gdje je tre­nu­tač­no naj­ve­ći fo­kus?

U zem­lja­ma ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe stra­te­ški stu­po­vi na­šeg pos­lo­va­nja su ob­nov­lji­vi iz­vo­ri ener­gi­je, pa­met­ne mre­že i ops­kr­ba ener­gi­jom. Da, za­in­te­re­si­ra­ni smo za ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu, bu­du­ći da ima­mo do­bra is­kus­tva te iz­gra­đe­no po­vje­re­nje u su­rad­nji sa slo­ven­skim i hr­vat­skim tvrt­ka­ma. Ak­tiv­no tra­ži­mo pri­li­ke za part­ner­stvo u obje­ma zem­lja­ma. Na­mje­ra­va­mo se fo­ku­si­ra­ti na part­ner­stva s tra­di­ci­onal­nim igra­či­ma s ko­ji­ma mo­že­mo pos­ti­ći re­gi­onal­nu si­ner­gi­ju. Kao europ­ski igrač mi mo­že­mo pru­ži­ti ve­li­ko zna­nje, ko­je mo­že pri­do­ni­je­ti de­kar­bo­ni­za­ci­ji re­gi­je. Htio bih is­tak­nu­ti da RWE na ovim tr­ži­šti­ma ne dje­lu­je sa­mo kao kon­ku­rent, već i kao sna­žan part­ner ko­ji za­hva­lju­ju­ći bo­ga­tom is­kus­tvu i knowhowu mo­že di­rek­t­no do­pri­ni­je­ti dalj­njem ra­zvo­ju tr­ži­šta.

Ho­će li RWE bi­ti uklju­čen u ra­zvoj mre­že u Slo­ve­ni­ji i Hr­vat­skoj, kao što je slu­čaj s dru­gim tr­ži­šti­ma ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe?

RWE je snaž­no uklju­čen u ra­zvoj dis­tri­bu­cij­skih mre­ža, na­rav­no u Nje­mač­koj, ali i sa zna­čaj­nim po­zi­ci­ja­ma u Če­škoj, Ma­đar­skoj, Slo­vač­koj i Polj­skoj – zem­lja­ma ko­je su već proš­le pri­va­ti­za­ci­ju in­fras­truk­tu­re pri­je de­se­tak go­di­na. U su­rad­nji s RWEom sva ta tr­ži­šta os­tva­ri­la su zna­čaj­na po­bolj­ša­nja u vlas­ti­toj ener­get­skoj in­fras­truk­tu­ri i stvo­ri­la vri­jed­ne lo­kal­ne ener­get­ske tvrt­ke. To mo­že­mo po­nu­di­ti i Slo­ve­ni­ji i Hr­vat­skoj. Otvo­re­na tr­ži­šta tre­ba­ju otvo­ren pris­tup mre­ža­ma s in­te­li­gent­nim uprav­lja­njem, ka­ko bi se ri­je­šio sta­bi­lan ulaz i iz­laz ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra.

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.