Cir­ku­lar­na eko­no­mi­ja u pr­vom pla­nu

Iva Pri­puz Špe­ku­ljuk, čla­ni­ca Upra­ve C.I.O.S. gru­pe, go­vo­ri o pos­lo­va­nju, pla­no­vi­ma i stra­te­gi­ji ra­zvo­ja gru­pe te po­zi­va na us­kla­đi­va­nje pla­no­va o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom s va­že­ćim Za­ko­nom

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT -

C.I.O.S. gru­pa od os­ni­va­nja ula­že u no­va pos­tro­je­nja i teh­no­lo­gi­je, s ci­ljem mak­si­mal­ne us­kla­đe­nos­ti s di­rek­ti­va­ma Eu­rop­ske uni­je

C.I.O.S. d.o.o. uprav­ljač­ko je druš­tvo C.I.O.S. gru­pe, os­no­va­no 1991. go­di­ne, sa sje­di­štem u Za­gre­bu. C.I.O.S. gru­pa u ve­ćin­skom je vlas­niš­tvu nje­mač­ke Sc­holz gru­pe, os­no­va­ne dav­ne 1872. go­di­ne, jed­ne od top pet svjet­skih kor­po­ra­ci­ja u po­dru­čju re­cik­li­ra­nja i obra­de če­lič­nog i me­tal­nog ot­pa­da, ko­ja go­diš­nje obra­di go­to­vo 8 mi­li­ju­na to­na ot­pa­da. U po­s­ljed­njih dva­de­set i pet go­di­na pos­lo­va­nja C.I.O.S. gru­pa je pre­ras­la u vo­de­ću gru­pa­ci­ju u re­gi­ji za sa­kup­lja­nje i re­cik­li­ra­nje ot­pa­da s pre­te­ži­to me­tal­nom kom­po­nen­tom, a pro­ši­ri­li su pos­lo­va­nje i na os­ta­le ot­pad­ne ma­te­ri­ja­le.

Čla­ni­ce C.I.O.S. gru­pe dje­lu­ju u Hr­vat­skoj, Slo­ve­ni­ji, Sr­bi­ji, te Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni. Svo­je pos­lov­ne ak­tiv­nos­ti gos­po­da­re­nja raz­nim vr­sta­ma ot­pa­da pro­vo­de na vi­še od 80 lo­ka­ci­ja u re­gi­ji, u ko­ji­ma je za­pos­le­no vi­še od 1500 dje­lat­ni­ka, od če­ga 1000 u Hr­vat­skoj. C.I.O.S. gru­pa go­diš­nje obra­đu­je oko mi­li­jun to­na me­tal­nog i dru­gog ot­pa­da. Pos­lov­ni us­pje­si C.I.O.S. gru­pe ve­za­ni su uz stal­na ula­ga­nja u ka­drov­ski ra­zvoj, or­ga­ni­za­cij­ska i teh­no­lo­ška una­p­rje­đe­nja, te uz za­do­vo­lja­va­nje naj­vi­ših stan­dar­da za­šti­te oko­li­ša. Čla­ni­ce C.I.O.S. gru­pe pos­lu­ju u skla­du sa me­đu­na­rod­nim nor­ma­ma uprav­lja­nja kva­li­te­tom (ISO 9001:2008), uprav­lja­nja za­šti­tom oko­li­ša (ISO 14001:2004) te uprav­lja­nja zdrav­ljem i si­gur­noš­ću na ra­du (OHSAS 18001:2007). S Ivom Pri­puz Špe­ku­ljuk, čla­ni­com Upra­ve C.I.O.S. d.o.o raz­go­va­ra­li smo od­go­vor­nom gos­po­da­re­nju ko­mu­nal­nim ot­pa­dom i obve­za­ma ko­je je po tom pi­ta­nju Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska pre­uze­la od EU.

C.I.O.S. gru­pa u jav­nos­ti je poz­na­ta kao obra­đi­vač ot­pad­nih vo­zi­la. Mo­že­te li nam ne­što vi­še re­ći o to­me?

Obra­da ot­pad­nih vo­zi­la za­po­či­nje u druš­tvu CE­ZAR Cen­tar za re­cik­la­žu d.o.o., čla­ni­ci C.I.O.S. gru­pe, na vi­še lo­ka­ci­ja di­ljem Hr­vat­ske. Na­kon iz­dva­ja­nja opas­nih kom­po­nen­ti (aku­mu­la­to­ra, ma­zi­va, mo­tor­nih ulja i go­ri­va) u kon­tro­li­ra­nim uvje­ti­ma, ko­je se zbri­nja­va­ju na eko­lo­ški si­gu­ran i pro­pi­san na­čin, ski­da­ju se plas­tič­ni, gu­me­ni i stak­le­ni di­je­lo­vi vo­zi­la ko­ji se ko­ris­te u dalj­njim pro­ce­si­ma re­cik­li­ra­nja. Me­tal­ne kom­po­nen­te vo­zi­la da­lje se obra­đu­ju i pre­tva­ra­ju u se­kun­dar­ne si­ro­vi­ne (se­kun­dar­ni če­lik) či­me je pos­tig­nut stu­panj re­cik­li­ra­nja ot­pad­nog vo­zi­la od 75%.

Pre­os­ta­lih 25% ma­te­ri­ja­la do­bi­ve­nog iz pri­mar­ne obra­de je tzv. ot­pad­na frak­ci­ja, mje­ša­vi­na raz­li­či­tih ma­te­ri­ja­la. Zna­ča­jan is­ko­rak u dalj­njem re­cik­li­ra­nju ovog ma­te­ri­ja­la na­prav­ljen je iz­grad­njom no­vog pos­tro­je­nja u sklo­pu druš­tva DEPOS d.o.o. u Si­sku, gdje je ins­ta­li­ra­na ino­va­tiv­na li­ni­ja za me­ha­nič­ku obra­du ot­pad­ne frak­ci­je, a pre­ma idej­nom pro­jek­tu struč­nja­ka C.I.O.S. gru­pe. U teh­no­lo­škom pro­ce­su ovog pos­tro­je­nja, iz ot­pad­ne frak­ci­je iz­dva­ja­ju se me­ta­li, alu­mi­nij, po­li­me­ri te go­ri­va frak­ci­ja ot­pa­da ko­ja se da­lje ko­ris­ti kao alternativno go­ri­vo umjes­to fo­sil­nih go­ri­va. Na ovaj na­čin C.I.O.S. gru­pa je osi­gu­ra­la po­nov­nu opo­ra­bu i upo­ra­bu vi­še od 95% pro­sječ­ne ma­se ot­pad­nih vo­zi­la, što je i obve­za Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske pre­uze­ta iz EU di­rek­ti­va, a po­mo­ću C.I.O.S. gru­pe i ovog pos­tro­je­nja ta obve­za Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske je is­pu­nje­na. Ka­pa­ci­te­ti pos­tro­je­nja za opo­ra­bu ot­pad­nih vo­zi­la čla­ni­ca C.I.O.S. gru­pe dos­tat­ni su za ko­li­či­ne ot­pad­nih vo­zi­la ko­ja nas­ta­ju na po­dru­čju dr­ža­ve.

U va­šoj gru­pi pos­lu­ju druš­tva ko­ja se ba­ve gos­po­da­re­njem ko­mu­nal­nim ot­pa­dom o ko­jem sva­ki dan ču­je­mo ne­što u me­di­ji­ma?

Od 2013. go­di­ne u sus­ta­vu C.I.O.S. gru­pe pos­lu­ju dva druš­tva ko­ja se ba­ve gos­po­da­re­njem ko­mu­nal­nim ot­pa­dom, druš­tva EKOFLOR PLUS d.o.o. i C.I.O.S. MBO d.o.o. S oko 350 dje­lat­ni­ka i sto­ti­njak vo­zi­la raz­li­či­tih na­mje­na, EKOFLOR gru­pa pru­ža niz us­lu­ga gos­po­da­re­nja in­dus­trij­skim (pro­izvod­nim) i am­ba­laž­nim ot­pa­dom. Te­me­ljem vi­še od 50 kon­ce­sij­skih ugo­vo­ra skup­lja se mi­je­ša­ni ko­mu­nal­ni, se­lek­tiv­ni (pri­mar­na se­lek­ci­ja) i glo­maz­ni ot­pad iz ku­ćans­ta­va i tvrt­ki op­ći­na sje­ver­ne i sre­diš­nje Hr­vat­ske, kao i Sla­vo­ni­je. EKOFLOR gru­pa su­ra­đu­je kroz ko­mu­nal­nu dje­lat­nost, ali i dje­lat­nost gos­po­da­re­nja in­dus­trij­skim ot­pa­dom s vi­še od 50.000 fi­zič­kih i 3500 prav­nih oso­ba u ci­je­loj Hr­vat­skoj. U vlas­ti­tim skla­diš­nim pros­to­ri­ma pri­kup­lje­ni ot­pad se sor­ti­ra, obra­đu­je, kom­pak­ti­ra, a za­tim pro­s­lje­đu­je na dalj­nju opo­ra­bu. U sus­ta­vu EKOFLOR gru­pe pos­to­ji kom­pos­ta­na s oko 3000 m2 po­vr­ši­ne pre­dvi­đe­ne za aerob­no kom­pos­ti­ra­nje. Ši­ri­na us­lu­ga, od jed­no­krat­nih pri­je­vo­za ot­pa­da do cje­lo­vi­tih pro­gra­ma za rje­še­nje svih vr­sta ot­pa­da, omo­gu­ći­la je EKOFLOR gru­pi da prav­nim oso­ba­ma nu­di us­lu­gu ‘ključ u ru­ke’.

Druš­tvo C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Va­ra­ždi­na spe­ci­ja­li­zi­ra­no je za me­ha­nič­ku i bi­olo­šku obra­du ko­mu­nal­nog i neo­pas­nog in­dus­trij­skog ot­pa­da. Pos­tro­je­nje za me­ha­nič­ko­bi­olo­šku obra­da (MBO) u Va­ra­ždi­nu je tre­nu­tač­no je­di­no pos­tro­je­nje u Hr­vat­skoj za me­ha­nič­ko­bi­olo­šku obra­du ot­pa­da ko­je je pot­pu­no u funk­ci­ji, proš­lo je prob­ni rad i ima sve po­treb­ne do­zvo­le. Teh­nič­ki ka­pa­ci­tet pos­tro­je­nja je 95.000 to­na go­diš­nje, a u pos­tro­je­nju se, u svr­hu mak­si­mal­ne ma­te­ri­jal­ne opo­ra­be, obra­đu­je ko­mu­nal­ni ot­pad, ot­pad pre­os­tao na­kon pri­mar­nog iz­dva­ja­nja, te neo­pas­ni in­dus­trij­ski ot­pad. U Hr­vat­skoj se još uvi­jek, us­pr­kos re­gu­la­ti­vi, ve­li­ka ko­li­či­na ko­mu­nal­nog ot­pa­da bez ikak­ve obra­de di­rek­t­no vo­zi na od­la­ga­li­šta jer je to je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve znat­no jef­ti­ni­ja op­ci­ja. Pre­tva­ra­nje ot­pa­da u re­sur­se bi­tan je ele­ment za­tva­ra­nja kru­ga u cir­ku­lar­noj eko­no­mi­ji. Ko­ri­šte­njem ka­pa­ci­te­ta obra­de MBO pos­tro­je­nja u Va­ra­ždi­nu mo­že se sma­nji­ti ko­li­či­na ko­mu­nal­nog ot­pa­da ko­ji se u Hr­vat­skoj u ve­li­koj mje­ri još uvi­jek od­la­že bez pret­hod­ne obra­de, što bi pri­do­ni­je­lo os­tva­ri­va­nju ci­lje­va Hr­vat­ske pre­ma EU. Da bi se sve ovo os­tva­ri­lo, po­treb­no je da je­di­ni­ce lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve do­ne­su i usvo­je pla­no­ve o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom ko­ji bi bio u skla­du sa va­že­ćim Za­ko­nom o odr­ži­vom gos­po­da­re­nju ot­pa­dom, ko­ji zah­ti­je­va obra­du pri­je od­la­ga­nja.

Ka­ko gle­da­te na obve­ze Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ve­za­ne za gos­po­da­re­nje ko­mu­nal­nim ot­pa­dom?

Pris­tu­pa­njem Eu­rop­skoj Uni­ji i pre­uzi­ma­njem obve­za ko­je se ti­ču gos­po­da­re­nja ko­mu­nal­nim ot­pa­dom, Hr­vat­ska je pre­uze­la ci­lje­ve ko­ji­ma se u toč­no de­fi­ni­ra­nim ro­ko­vi­ma mo­ra sma­nji­ti ko­li­či­na ot­pa­da ko­ji se smi­je od­la­ga­ti na od­la­ga­li­šta. Ko­na­čan pris­tup EU u po­dru­čju gos­po­da­re­nja ot­pa­dom, a ko­jeg će i Hr­vat­ska mo­ra­ti usvo­ji­ti je pre­ven­ci­ja nas­ta­ja­nja ot­pa­da, učin­ko­vi­to odva­ja­nje i sa­kup­lja­nje, re­cik­li­ra­nje i po­nov­na upo­tre­ba, a što će zah­ti­je­va­ti ve­li­ke inves­ti­ci­je u sam sus­tav, edu­ka­ci­je gra­đa­na i op­će­ni­to, po­di­za­nje svi­jes­ti gra­đa­na i nji­ho­vog od­no­sa pre­ma ot­pa­du kao i us­pos­tav­lja­nje bo­ljeg nad­zo­ra nad ci­je­lim sus­ta­vom gos­po­da­re­nja ot­pa­dom. Ka­ko će se no­va Vla­da pos­ta­vi­ti i što će uči­ni­ti po ovom pi­ta­nju vi­djet će­mo u na­red­nom pe­ri­odu. Mi će­mo kao gru­pa­ci­ja ko­ja se iz­me­đu os­ta­lo­ga ba­vi i gos­po­da­re­njem ko­mu­nal­nim ot­pa­dom, bi­ti sprem­ni podržati os­tva­ri­va­nje za­da­nih ci­lje­va, a što smo i do sa­da ra­di­li.

U svr­hu pro­na­la­že­nja op­ti­mal­nog rje­še­nja za os­tva­ri­va­nje za­da­nih ci­lje­va, ape­li­ra­mo na pred­stav­ni­ke iz­vr­š­ne vlas­ti i struč­ne za­jed­ni­ce da se za­jed­nič­kim na­po­ri­ma uči­ni sve da bi se u što kra­ćem ro­ku us­pos­ta­vio učin­ko­vi­ti sus­tav gos­po­da­re­nja ot­pa­dom, te ka­ko se ne bi­smo do­ve­li u po­zi­ci­ju da mo­ra­mo pla­ća­ti vi­so­ke kaz­ne Eu­ro­pi zbog ne­po­šti­va­nja za­da­nih ci­lje­va. Ta­ko­đer, mo­ra­mo uči­ni­ti sve da na­šoj dje­ci osi­gu­ra­mo oču­va­nu pri­ro­du i zdrav oko­liš.

Ko­je je ci­lje­ve pred se­be pos­ta­vi­la C.I.O.S gru­pa?

Vlas­ni­ci C.I.O.S. gru­pe od os­ni­va­nja ula­žu u no­va pos­tro­je­nja i teh­no­lo­gi­je, s ci­ljem mak­si­mal­ne us­kla­đe­nos­ti s EU di­rek­ti­va­ma. Una­zad 10 go­di­na, druš­tvo C.I.O.S. ulo­ži­lo je vi­še od 330 mi­li­ju­na ku­na u su­vre­me­ne re­cik­laž­ne cen­tre s naj­bo­ljom dos­tup­nom teh­no­lo­gi­jom, s ci­ljem po­ve­ća­nja efi­kas­nos­ti ma­te­ri­jal­ne opo­ra­be od­nos­no do­bi­va­nja što ve­ćih ko­li­či­na se­kun­dar­nih si­ro­vi­na iz ot­pa­da, uz za­do­vo­lja­va­nje naj­vi­ših stan­dar­da za­šti­te oko­li­ša. Pla­no­vi, stra­te­gi­je ra­zvo­ja i pos­lo­va­nje C.I.O.S. gru­pe te­me­lje se i us­mje­re­ni su na us­kla­đe­nost sa cir­ku­lar­nom eko­no­mi­jom, nas­lo­nje­no na stra­te­gi­je i pla­no­ve EU te nji­ho­ve naj­bo­lje prak­se.

Ve­za­no uz na­ve­de­no, po­seb­nu paž­nju us­mje­ra­va­mo na ši­re­nje us­lu­ga ve­za­nih uz zbri­nja­va­nje raz­nih ka­te­go­ri­ja ot­pa­da, a kroz edu­ka­ci­je gra­đa­ne će­mo po­ku­ša­ti us­mje­ri­ti na pra­vil­no i eko­lo­ški pri­hvat­lji­vo raz­dva­ja­nje te zbri­nja­va­nje ot­pa­da iz ku­ćans­ta­va, či­me bi se utje­ca­lo i na sma­nje­nje ‘si­ve zo­ne’ gos­po­da­re­nja odre­đe­nim ka­te­go­ri­ja­ma ot­pa­da, te u dalj­njim ula­ga­nji­ma osi­gu­ra­ti mak­si­mal­no re­cik­li­ra­nje i odr­živ sus­tav gos­po­da­re­nja ot­pa­dom.

Ne­ke od ini­ci­ja­ti­va ko­je smo po­kre­nu­li od­no­se se na us­pos­ta­vu in­te­gri­ra­ne pro­daj­ne mre­že rab­lje­nih auto di­je­lo­va, im­ple­men­ta­ci­ju sus­ta­va za sor­ti­ra­nje po­li­me­ra te po­ve­zi­va­nja s in­dus­tri­jom plas­ti­ke. Do­dat­no, is­tra­žu­je­mo mo­guć­nos­ti dalj­nje opo­ra­be ma­te­ri­ja­la nas­ta­lih u pro­ce­si­ma re­cik­li­ra­nja ko­ji se pos­to­je­ćim teh­no­lo­gi­ja­ma, ne mo­gu efi­kas­no ma­te­ri­jal­no opo­ra­bi­ti. Pra­ti­mo pro­mje­ne i tren­do­ve u svi­je­tu i sma­tra­mo da naj­av­lje­ne pro­mje­ne u EU di­rek­ti­vi o ot­pa­du C.I.O.S. gru­pe do­no­se ve­li­ke kom­pa­ra­tiv­ne pred­nos­ti.

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.