Jed­na smo od naj­bo­ljih ze­ma­lja EU u po­gle

Mi­ros­lav Me­sić, pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­skog ope­ra­to­ra pri­je­nos­nog sus­ta­va (HOPS) go­vo­ri o važ­nos­ti cert sus­tav, po­čet­ku ra­da Hr­vat­ske bur­ze elek­trič­ne ener­gi­je (CROPEX), re­ali­za­ci­ji HOPS-ovih pro­je­ka­ta s PCI lis­te U CERTIFIKACIJI HOPS JE SUK­LAD­NO DIREKTI

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT - BO­RI­VO­JE DOKLER

U ve­lja­či je pro­ra­dio i CROPEX či­me je u Hr­vat­skoj za­po­če­lo or­ga­ni­zi­ra­no tr­go­va­nje elek­trič­nom ener­gi­jom dan una­pri­jed

Sa Mi­ros­la­vom Me­si­ćem, pred­sjed­ni­kom Upra­ve Hr­vat­skog ope­ra­to­ra pri­je­nos­nog sus­ta­va (HOPS), raz­go­va­ra­li smo o stje­ca­nju certifikata neo­vis­nog ope­ra­to­ra pri­je­no­sa, dva­ma pro­jek­ti­ma ko­ji su stav­lje­ni na lis­tu pro­je­ka­ta od za­jed­nič­kog in­te­re­sa Eu­rop­ske Uni­je te sta­bil­nos­ti i po­uz­da­nos­ti hr­vat­skog elek­tro­ener­get­skog sus­ta­va.

HOPS je proš­log tjed­na do­bio cer­ti­fi­kat neo­vis­nog ope­ra­to­ra pri­je­no­sa. Što to zna­či?

Mo­ram is­tak­nu­ti da je to po­se­ban i va­žan tre­nu­tak ka­ko za HOPS, ta­ko i ci­je­lu HEP gru­pu. Na­ime HOPS je 22. ve­lja­če ove go­di­ne od Hr­vat­ske ener­get­ske re­gu­la­tor­ne agen­ci­je do­bio rje­še­nje o certifikaciji druš­tva za neo­vis­nog ope­ra­to­ra pri­je­no­sa. Ti­me je okon­čan pro­ces cer­ti­fi­ci­ra­nja HOPSa pre­ma mo­de­lu neo­vis­nog ope­ra­to­ra pri­je­no­sa (In­de­pen­dent tran­smi­ssi­on ope­ra­torITO), ko­ji je ukup­no tra­jao ne­što vi­še od dvi­je go­di­ne. U certifikaciji HOPS je suk­lad­no Di­rek­ti­vi EU i hr­vat­skom za­ko­no­dav­s­tvu do­ka­zao neo­vis­nost od Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de d.d. i po­ve­za­nih dru­šta­va u svim seg­men­ti­ma pos­lo­va­nja. Iz­u­zet­no zah­tje­van i slo­žen pro­ces cer­ti­fi­ka­ci­je, ko­ji je zah­ti­je­vao zna­čaj­ne struk­tur­ne pro­mje­ne i pri­la­god­be ka­ko u HOPSu, ta­ko i HEPu, us­pješ­no je za­vr­šen Rje­še­njem o iz­da­va­nju cer­ti­fi­ka­tu od stra­ne HERAe.

Ta­ko­đer že­lim na­gla­si­ti da je 10. ve­lja­če ove go­di­ne za­po­če­la s ra­dom Hr­vat­ska bur­za elek­trič­ne ener­gi­je (CROPEX) či­me je u Hr­vat­skoj za­po­če­lo or­ga­ni­zi­ra­no tr­go­va­nje elek­trič­nom ener­gi­jom dan una­pri­jed. HOPS je 50 pos­tot­ni vlas­nik CROPEXa i na bur­zi na­bav­lja dio elek­trič­ne ener­gi­je za po­kri­će gu­bi­ta­ka.

in­te­re­sa Eu­rop­ske uni­je: nas­ta­vak grad­nje elek­tro­ener­get­ske in­ter­ko­nek­ci­je Hr­vat­ska – Ma­đar­ska – Slo­ve­ni­ja i da­le­ko­vod­ne mre­že te pa­met­na mre­ža Sin­cro.Grid ko­ju gra­di­mo u su­rad­nji sa Slo­ve­ni­jom. Zbog če­ga su ova dva pro­jek­ta to­li­ko važ­na i u ko­joj su tre­nut­no fa­zi?

Uvr­šte­nje na­ve­de­nih pro­je­ka­ta u ko­ji­ma su­dje­lu­je i HOPS na lis­tu od 195 pro­je­ka­ta od za­jed­nič­kog in­te­re­sa (Pro­ject of com­mon in­te­res­tPCI) ko­ju je u stu­de­nom proš­le go­di­ne usvo­ji­la Eu­rop­ska ko­mi­si­ja bi­la je od­lič­na vi­jest ko­ju su pre­ni­je­li i ne­ki na­ši me­di­ji. Oba pro­jek­ta ra­de se u su­rad­nji s ELESom, slo­ven­skim ope­ra­to­rom pri­je­nos­nog sus­ta­va, ko­ja je po­s­ljed­njih go­di­na ja­ko na­pre­do­va­la. Pr­vi pro­jekt, za­vr­še­tak iz­grad­nje in­ter­ko­nek­ci­je Hr­vat­skaMa­đar­skaSlo­ve­ni­ja od­no­si se u naj­ve­ćem di­je­lu na iz­grad­nju dvos­tru­kog da­le­ko­vo­da 400 kV Cir­kov­cePin­ce ko­ji se spa­ja s dvos­tru­kim da­le­ko­vo­dom 400 kV Žer­ja­vi­necHe­viz. Na taj na­čin kom­ple­ti­ra se in­ter­ko­nek­ci­ja 400 kV Hr­vat­skaMa­đar­skaSlo­ve­ni­ja i po­ve­ća­va­ju pri­je­nos­ni pre­ko­gra­nič­ni ka­pa­ci­te­ti ko­ji omo­gu­ću­ju da­lji ra­zvoj tr­ži­šta i mo­guć­nost me­đu­sob­nog is­po­ma­ga­nja su­sjed­nih elek­tro­ener­get­skih sus­ta­va i ope­ra­to­ra. Dru­gi pro­jekt Sin­cro.Grid od­no­si se na ko­ri­šte­nje na­pred­nih teh­nič­kih sus­ta­va i al­go­ri­ta­ma ko­ji će uprav­lja­ti to­ko­vi­ma sna­ga na na­čin da se po­bolj­ša kva­li­te­ta na­po­na u pri­je­nos­noj mre­že i po­ve­ća pri­je­nos­na moć pos­to­je­ćih vo­do­va, či­me će se osi­gu­ra­ti bo­lja in­te­gra­ci­ja ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je u elek­tro­ener­get­ski sus­tav, po­ve­ća­ti si­gur­nost ops­kr­be ku­pa­ca elek­trič­nom ener­gi­jom i omo­gu­ći­ti da­lji ra­zvoj tr­ži­šta. Oba pro­jek­ta su u fa­zi pri­pre­me iz­grad­nje i osi­gu­ra­nja fi­nan­ci­ra­nja.

HOPS je kao član Eu­rop­ske mre­že ope­ra­to­ra pri­je­nos­nih sus­ta­va (ENTSO-E) u pro­sin­cu 2015. pot­pi­sao mul­ti­la­te­ral­ni spo­ra­zum o re­gi­onal­noj ko­or­di­na­ci­ji. Ko­je će on do­bro­bi­ti kon­kret­no do­ni­je­ti HOPS-u?

Kra­jem proš­le go­di­ne ENTSO–E je služ­be­no pre­dao Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji, Eu­rop­skom par­la­men­tu i Eu­rop­skom vi­je­ću do­ku­men­te ko­ji­ma se pro­mo­vi­ra ENTSOE vi­zi­ja Ener­get­ske uni­je. Jed­na od ključ­nih sas­tav­ni­ca no­ve eu­rop­ske ener­get­ske po­li­ti­ke je i re­gi­onal­na ko­or­di­na­ci­ja. Os­nov­na ulo­ga re­gi­onal­ne ko­or­di­na­ci­je je po­ve­ća­nje si­gur­nos­ti ops­kr­be po­tro­ša­ča elek­trič­nom ener­gi­jom te učin­ko­vit rad pri­je­nos­ne mre­že i tr­ži­šta. Pri­mje­ri­ce na­ve­de­ni mul­ti­ra­te­ral­ni spo­ra­zum pre­dvi­đa obve­zu čla­no­vi­ma ENTSOE za su­dje­lo­va­nje u ba­rem jed­noj Re­gi­onal­noj kor­di­na­ci­ji za si­gur­nost po­go­na elek­tro­ener­get­skog sus­ta­va (RSC) ko­ja omo­gu­ću­je ugo­va­ra­nje naj­ma­nje 5 us­lu­ga u po­dru­čju vo­đe­nja sus­ta­va. HOPS je za­jed­no s 12 ope­ra­to­ra iz sre­diš­nje Eu­ro­pe je­dan od suv­las­ni­ka tvrt­ke TSCNET Ser­vi­ces za re­gi­onal­nu ko­or­di­na­ci­ju si­gur­nos­ti po­go­na sus­ta­va sa sje­di­štem u Mun­c­he­nu i ko­ris­ti na­ve­de­ne us­lu­ge.

po­uz­dan te da omo­gu­ću­je si­gur­nu ops­kr­bu ku­pa­ca elek­trič­nom ener­gi­jom?

S ob­zi­rom na na­še po­dat­ke o bro­ju i tra­ja­nju pre­ki­da is­po­ru­ke elek­trič­ne ener­gi­je uz­ro­ko­va­ne kva­ro­vi­ma u pri­je­nos­noj mre­ži u proš­loj go­di­ni, slo­bod­no mo­že­mo kons­ta­ti­ra­ti da je po­gon hr­vat­skog elek­tro­ener­get­skog sus­ta­va bio vr­lo sta­bi­lan, a ops­kr­ba ku­pa­ca elek­trič­nom ener­gi­jom si­gur­na i po­uz­da­na. Uz do­bru iz­gra­đe­nost i re­dov­no odr­ža­va­nje pri­je­nos­ne mre­že to­mu je do­pri­ni­je­la i re­la­tiv­no po­volj­na kli­mat­ska go­di­na bez ve­li­kih vre­men­skih ne­po­go­da. Na­rav­no da su kva­ro­vi uz­ro­ko­va­ni teh­nič­kim raz­lo­gom ili vre­men­skim ne­po­go­da­ma uvi­jek mo­gu­ći, a na­ša ulo­ga je da od­mah in­ter­ve­ni­ra­mo i ot­klo­ni­mo ih u što kra­ćem vre­me­nu.

Po­s­ljed­njih go­di­na gu­bi­ci elek­trič­ne ener­gi­je u pri­je­nos­noj mre­ži kre­ta­li su se oko dva pos­to, što je neg­dje u sred­njo­europ­skom pro­sje­ku. Pos­to­ji li pros­tor za na­pre­dak?

Toč­no je da su gu­bi­ci u hr­vat­skoj pri­je­nos­noj mre­ži po­s­ljed­njih go­di­na iz­no­si­li oko 2 pos­to ukup­nog pro­me­ta elek­trič­ne ener­gi­je i da su us­po­re­di­vi sa sred­njo­europ­skim pro­sje­kom. Pre­li­mi­nar­ni po­da­ci za 2015. go­di­nu po­ka­zu­ju vr­lo sli­čan pos­to­tak gu­bi­ta­ka, dak­le oko 2% kao što je bi­lo i pro­tek­lih go­di­na. Pros­tor za na­pre­dak je re­la­tiv­no ma­li i gu­bi­ci se u ma­njoj mje­ri mo­gu sma­nji­ti za­mje­nom sta­ri­je opre­me no­vom teh­no­lo­škom ge­ne­ra­ci­jom opre­me s kva­li­tet­ni­jim ma­te­ri­ja­li­ma te

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.