Bo­ga­ta­ši opet na­va­li­li na sta­no­ve u Be­ogra­du na vo­di

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT -

Ci­je­na sta­na od 55 do 60 kva­dra­ta iz­no­si oko 200.000 eura, dvo­sob­ni sta­no­vi s po­gle­dom na ri­je­ku sto­je oko 300.000 eura, če­tve­ro­sob­ni od 500.000 eura na­vi­še

Usu­bo­tu je po­če­la pro­da­ja sta­no­va u tor­nju B, pr­vom objek­tu u sklo­pu Be­ogra­da na vo­di, pro­jek­ta vri­jed­nog 3,5 mi­li­jar­de eura, u ko­ji za­jed­no ula­žu grad Be­ograd, Sr­bi­ja i tvrt­ka iz UAEa Ea­gle Hil­ls. Pen­t­ha­usi na vr­hu ne­bo­de­ra prodavali se po as­tro­nom­skim ci­je­na­ma, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti.

Pre­ma ri­je­či­ma pro­da­va­ča, za­ni­ma­nje ku­pa­ca bi­lo je vi­še ne­go za­do­vo­lja­va­ju­će, vlas­ni­ke je na­šao ve­lik broj sta­no­va. Pri­ori­tet su ima­li tzv. VIP kup­ci, ko­ji su mo­gli bi­ra­ti kat i kva­dra­tu­ru. Kao i pri­je šest mje­se­ci ka­da su pro­da­va­ni sta­no­vi u tor­nju A, ni­je­dan od po­nu­đe­nih 146 sta­no­va ni­je imao je­dins­tve­nu ci­je­nu.

Ta­da, u lis­to­pa­du 2015., kup­ce su naj­vi­še za­ni­ma­li naj­skup­lji sta­no­vi, po ci­je­ni od 300 do 400 ti­su­ća eura. Jed­na­ko je i ovog pu­ta, uz vr­lo za­nim­ljiv pris­tup prodaji. Ta­ko su oni sta­no­vi ko­ji gle­da­ju na Sa­vu pre­ma Adi Ci­ga­nli­ji ili uš­ću Sa­ve u Du­nav zna­čaj­ni­je skup­lji u od­no­su na one ko­ji gle­da­ju na sta­ro grad­sko jez­gro Be­ogra­da.

Vri­jed­nost ne­kret­ni­ne odre­đu­je i to je li na dru­gom ili de­se­tom ka­tu, a za sli­čan stan raz­li­ka je čak 20.000 eura. Po­zi­ci­ja, ve­li­či­na i broj bal­ko­na, ta­ko­đer odre­đu­ju ko­li­ko će ku­pac pla­ti­ti no­vi stan u elit­noj zgra­di. Jas­no je da su pr­vi sta­na­ri Be­ogra­da na vo­di vr­lo bo­ga­ti lju­di. Ci­je­na naj­jef­ti­ni­jeg sta­na, od 55 do 60 če­tvor­nih me­ta­ra, s obvez­nim ga­raž­nim mjes­tom, iz­no­si oko 200.000 eura. Dvo­sob­ni sta­no­vi s po­gle­dom na ri­je­ku sto­je oko 300.000 eura. Oni luk­suz­ni­ji, če­tvo­ro­sob­ni, na vr­hu ne­bo­de­ra, pro­da­ju se od po­la mi­li­ju­na eura, pa na­vi­še.

Di­na­mi­ka pla­ća­nja no­vog sta­na slič­na je onoj od pri­je šest mje­se­ci, ka­da su se prodavali sta­no­vi u tor­nju A. Jed­no­sob­ni, dvo­sob­ni, tro­sob­ni i če­tvo­ro­sob­ni sta­no­vi ot­pla­ći­vat će se do naj­vi­še se­dam ra­ta. Pri­je pr­ve ra­te upla­ću­je se 1000 eura re­zer­va­ci­je. A ka­da se ku­pac od­lu­či pot­pi­sa­ti ugo­vor mo­ra is­pla­ti­ti 10 pos­to vri­jed­nos­ti sta­na, dok se po­s­ljed­nja ra­ta upla­ću­je ka­da se do­bi­ju klju­če­vi u ru­ke. A što če­ka sta­na­re dva tor­nja u Be­ogra­du na vo­di? Oni će mo­ći ko­ris­ti­ti za­tvo­re­ni ba­zen, te­re­ta­nu, fit­ness i joga stu­dio, kao i dva za­tvo­re­na par­ka, ali i sve to ima svo­ju ci­je­nu.

Uz re­dov­ne ra­ču­ne, sta­nov­ni­ci luk­suz­nih sta­no­va u tor­nje­vi­ma mo­rat će pla­ti­ti odr­ža­va­nje zgra­de, a o nji­ho­voj si­gur­nos­ti bri­nut će pro­fe­si­onal­no osi­gu­ra­nje. Iz­grad­nja dva stam­be­na tor­nja po­če­la je 27. ruj­na 2015., a sta­no­vi će bi­ti use­lji­vi 2018. go­di­ne.

Sr­p­ska gra­đe­vin­ska kom­pa­ni­ja Ener­go­pro­jekt bit će glav­ni iz­vo­đač na pr­vom stam­be­nom objek­tu u sklo­pu Be­ogra­da na vo­di.

PD

Sku­pi sta­no­vi u dva tor­nja pla­ćat će se u naj­vi­še se­dam ra­ta, uz obvez­nu re­zer­va­ci­ju od 1000 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.