VI­LE U SA­RA­JE­VU

ARA­PI GRA­DE LUK­SUZ­NE

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT -

Gra­đe­vin­ska kom­pa­ni­ja Gre­en Val­ley iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta u Sa­ra­je­vu bi tre­ba­la po­če­ti re­ali­za­ci­ju no­vog ve­li­kog gra­đe­vin­skog pro­jek­ta grad­nje luk­suz­nog na­se­lja u bli­zi­ni Vo­goš­će. “No­vi pro­jekt u Sa­ra­je­vu stra­te­ški je smje­šten u Vo­goš­ću, na je­dan od naj­vi­ših vr­ho­va u gra­du. To će bi­ti veliki ko­rak na­pri­jed pre­ma pro­cva­tu tr­ži­šta ne­kret­ni­na u ovoj re­gi­ji, u ko­joj je po­ja­čan in­te­res inves­ti­to­ra”, na­veo je Mah­mu­da Ra­bah, pred­sjed­nik Gre­en Val­leya. Na­se­lje će sa­dr­ža­va­ti i za­bav­ne us­lu­ge i pos­lov­nu če­t­vrt, uz res­to­ra­ne i šo­ping cen­tre.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.