IMA­JU 6% ZEM­LJI­ŠTA

MA­KE­DON­SKI PO­LI­TI­ČA­RI

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT -

Oko šest pos­to zem­lji­šta u Ma­ke­do­ni­ji u vlas­niš­tvu je lo­kal­nih po­li­tič­kih duž­nos­ni­ka. Is­to­vre­me­no, ma­ke­don­ski mi­nis­tri, zas­tup­ni­ci i gra­do­na­čel­ni­ci ima­ju zem­lji­šte vri­jed­no naj­ma­nje 7,2 mi­li­ju­na eura, pro­cje­nju­je pos­lov­ni ma­ga­zin Ka­pi­tal na te­me­lju po­da­ta­ka o re­gis­tri­ra­noj imo­vi­ni lo­kal­nih duž­nos­ni­ka. Za­jed­no su pri­ja­vi­li da ima­ju 1,6 mi­li­ju­na če­tvor­nih me­ta­ra zem­lji­šta, naj­vi­še po­ljo­pri­vred­nog. Naj­vi­še zem­lji­šta ima mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Mi­ha­il Cvet­kov (136.000 če­tvor­nih me­ta­ra), a naj­v­rjed­ni­je je zem­lji­šte zas­tup­ni­ka Sa­še Va­si­lev­skog (915 ti­su­ća eura).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.