I Mer­ce­de­su pri­je­ti skan­dal s is­puš­nim pli­no­vi­ma u SAD-u

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT - MA­RIA MRVELJ

Zah­tjev EPA-e nas­la­nja se na tuž­bu od­vjet­nič­kog ure­da Ha­gens Ber­man ko­ji tvr­di da je Mer­ce­des laž­no pri­ka­zi­vao emi­si­je is­puš­nih pli­no­va

Da­imle­ru pri­je­ti skan­dal s is­puš­nim pli­no­vi­ma po­put Vol­k­swa­ge­no­vog. Na­ime, ame­rič­ka Agen­ci­ja za za­šti­tu oko­li­ša (EPA) za­tra­ži­la je po­dat­ke od Da­imle­ra o emi­si­ji is­puš­nih pli­no­va za ne­ke Mer­ce­desBenz auto­mo­bi­le. Glas­no­go­vor­nik tvrt­ke re­kao je da u pot­pu­nos­ti su­ra­đu­jus EPAom, te da nji­ho­vi auto­mo­bi­li u pot­pu­nos­ti za­do­vo­lja­va­ju sva pra­vi­la i nor­me.

Do­vo­di­li kup­ce u za­blu­du

Zah­tjev za na­ve­de­ne in­for­ma­ci­je EPA je pos­la­la zbog sud­ske tuž­be od­vjet­nič­kog ure­da Ha­gens Ber­man, is­tog onog ko­ji je po­di­gao tuž­bu pro­tiv Vol­k­swa­ge­na, a ko­ja je pod­ni­je­ta 18. ve­lja­če na su­du u New Jer­seyu.

U tuž­bi se tvr­di da je Mer­ce­des do­vo­dio kup­ce u za­blu­du laž­no pred­stav­lja­ju­ći re­zul­ta­te emi­si­ja is­puš­nih pli­no­va za Blu­eTEC vo­zi­la tvr­de­ći da se ra­di o “naj­čiš­ćim i naj­na­pred­ni­jim di­zel­skim vo­zi­li­ma na svi­je­tu”. U tuž­bi je po­jaš­nje­no ka­ko Mer­ce­de­so­vi auto­mo­bi­li is­pu­šta­ju ile­gal­ne i opas­ne ra­zi­ne du­šič­nog ok­si­da, čak do 65 pu­ta ve­će od do­zvo­lje­ne ko­li­či­ne.

Da­imler tvr­di da u odre­đe­nim okol­nos­ti­ma sus­tav ko­ji je za­du­žen za is­puš­ne pli­no­ve mo­že ra­di­ti na re­du­ci­ra­noj ra­zi­ni efi­kas­nos­ti.

Odvjetnici s is­kus­tvom

Od­vjet­nič­ka tvrt­ka Ha­gen Ber­man u tuž­bi pro­tiv nje­mač­kog pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la na­vo­di po­pis od 14 mo­de­la vo­zi­la, ko­ji - pre­ma nji­ho­vom miš­lje­nju - ni­su u ok­vi­ri­ma re­gu­la­ti­ve za is­puš­ne pli­no­ve. Ina­če, vr­lo slič­nu tuž­bu Ha­gens Ber­man vo­dio je i pro­tiv dru­gih pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la, pri­mje­ri­ce Vol­k­swa­ge­na.

Na me­ti od­vjet­ni­ka ove od­vjet­nič­ke ku­će naš­la se i Toyo­ta zbog si­gur­nos­nih pro­pus­ta na nji­ho­vim vo­zi­li­ma. Ko­rej­skoj kom­pa­ni­ji Kia zbog ta­ko­đer si­gur­nos­nih pro­pus­ta pri­je­ti­la je od­šte­ta od 255 mi­li­ju­na do­la­ra.

Čak i tuž­be pre­ma Ge­ne­ral Mo­tor­su zbog smr­to­nos­nih po­gre­ša­ka u nji­ho­vim vo­zi­li­ma zas­tu­pao je is­ti od­vjet­nič­ki ured.

Kom­pa­ni­ja tvr­di

da auto­mo­bi­li udo­vo­lja­va­ju svim

nor­ma­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.