Šut­nja o tos­te­ri­ma spre­ča­va ‘Brexit’

Hva­ta­nje za slam­ku Bruxel­les kas­ni s di­rek­ti­vom o eko­di­zaj­nu da ne po­tak­ne bri­tan­ske ta­blo­ide

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT -

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja (EK) “za­mrz­nu­la” je plan o re­gu­la­ci­ji ener­get­ski ne­efi­kas­nih ure­đa­ja, po­put tos­te­ra, jer se pri­bo­ja­va da bi to do­li­lo ulje na va­tru u re­fe­ren­dum­skoj kam­pa­nji za bri­tan­sko na­pu­šta­nje Eu­rop­ske uni­je. Ka­ko pi­še por­tal Eurac­tiv, pri­mjet­no je kaš­nje­nje u pro­ce­su do­no­še­nja re­gu­la­tor­nog pa­ke­ta ko­ji bi iz­ba­cio iz upo­tre­be ener­get­ski ne­efi­kas­ne ku­ćan­ske ure­đa­je i ti­me do 2030. at­mo­sfe­ru op­te­re­tio s 10 mi­li­ju­na to­na ug­ljič­nog di­ok­si­da ma­nje. Ra­di se o di­rek­ti­vi o eko­di­zaj­nu ko­jom bi se uve­li obvez­ni eko­lo­ški zah­tje­vi za ku­ćan­ske apa­ra­te. Na­ime, Bruxel­les je iz­ra­ču­nao da su ti ure­đa­ji od­go­vor­ni za 40 pos­to europ­skih emi­si­ja stak­le­nič­kih pli­no­va. No, re­gu­la­ti­va mo­že ušte­dje­ti i europ­skim po­tro­ša­či­ma do 79 mi­li­jar­di eura do kra­ja de­set­lje­ća.

Me­đu­tim, iz­vo­ri bli­ski EK tvr­de ka­ko se o di­rek­ti­vi vi­še ne go­vo­ri, a raz­log je bri­tan­ski re­fe­ren­dum o os­tan­ku u EU za­ka­zan za 23. lip­nja. Europ­ski duž­nos­ni­ci na­vod­no se pri­bo­ja­va­ju ne­ga­tiv­nog pu­bli­ci­te­ta, po­seb­no na­kon što je zas­tup­nik euro­skep­tič­nog UKIPa Da­vid Co­burn proš­lo­ga tjed­na obja­vio na Twit­te­ru svo­ja is­kus­tva s tos­te­rom, a bri­tan­ski ga ta­blo­idi pre­ni­je­li. Co­burn je na­pi­sao ka­ko se zbog eu­rop­ske re­gu­la­ti­ve vi­še ne mo­že ku­pi­ti tos­ter ko­ji će pris­toj­no is­pe­ći tost. Zas­tup­nik Ze­le­nih Cla­ude Tur­mes tvr­di ka­ko “shva­ća da se iza od­lu­ke o kaš­nje­nju di­re­ki­ve kri­je Brexit i me­dij­ski po­pu­li­zam ko­ji smo vi­dje­li u pri­či o tos­te­ru”.

FOTOLIA

Tos­ter na me­ti UKIP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.