PA­RI­ŠKI MEGACENTAR

KI­NE­SKI TAJ­KUN ULA­ŽE U

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT -

Ne­kret­nin­ska kom­pa­ni­ja Da­li­an Wan­da ko­joj je na če­lu naj­bo­ga­ti­ji Ki­nez Wang Ji­anlin ulo­žit će u go­le­mi kom­pleks ho­te­la, za­bav­nih par­ko­va i tr­go­vač­kih cen­ta­ra Eu­ro­paCity po­red Pa­ri­za. Ra­di se o pro­jek­tu vri­jed­nom pre­ko tri mi­li­jar­de eura, a Da­li­an Wan­da ku­pit će udjel u ope­ra­te­ru bu­du­ćeg me­ga cen­tra Al­li­ages et Ter­ri­to­ires. Iz­nos ula­ga­nja ni­je objav­ljen, pre­no­si Re­uters. Eu­ro­paCity za­po­čet će se gra­di­ti 2019. go­di­ne i pros­ti­rat će se na 80 hek­ta­ra. Go­diš­nje bi tre­bao pri­vu­ći 31 mi­li­jun po­sje­ti­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.