Amazon za­pri­je­tio bri­tan­skim su­per­mar­ke­ti­ma

Noć­na mo­ra pos­ta­la stvar­nost In­ter­net­ski tr­go­vac po­čeo nu­di­ti i svje­žu hra­nu Utje­caj po­di­za­nja mi­ni­mal­ca na bri­tan­ske tr­gov­ce

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Za ula­zak na ma­lo­pro­daj­no tr­ži­šte ko­je je pod pri­ti­skom Al­di­ja i Lid­la ame­rič­ki je tr­go­vac iz­a­brao Mor­ri­sons, če­t­vr­ti la­nac po ve­li­či­ni

Ame­rič­ki in­ter­net­ski tr­go­vac Amazon ušao je u bri­tan­sku ma­lo­pro­da­ju pre­hram­be­nim pro­izvo­di­ma vri­jed­nu 140 mi­li­jar­di fun­ti što je ogla­si­lo zvono na uz­bu­nu me­đu ta­moš­njim lan­ci­ma su­per­mar­ke­ta.

Na­ime, če­t­vr­ti bri­tan­ski tr­go­vač­ki la­nac Mor­ri­sons u po­ne­dje­ljak je obja­vio ka­ko će ko­ris­ti­ti svo­ju skla­diš­nu i dos­tav­ljač­ku in­fras­truk­tu­ru ka­ko bi dos­ta­vio “sto­ti­ne pro­izvo­da” u seg­men­tu svje­že i smrz­nu­te hra­ne ko­ris­ni­ci­ma Amazon Pri­me i Amazon Pan­try us­lu­ga.

Iz­rav­na kon­ku­ren­ci­ja

Ovi­me je Amazon ušao na tr­ži­šte pre­hram­be­nim pro­izvo­di­ma i pos­tao iz­rav­na kon­ku­ren­ci­ja tr­go­vač­kim lan­ci­ma po­put Tes­ca i Asde ko­ji se već iona­ko na­la­ze pod go­le­mim pri­ti­skom nje­mač­kih di­vo­va Al­di­ja i Lid­la.

Na­ime, Amazon Pan­try je do sa­da nu­dio kup­nju ku­ćan­skih po­trep­šti­na, ali ne i svje­že hra­ne. Me­đu­tim, već je i do­sa­daš­nja po­nu­da Amazon Pan­trya za­da­la oz­bilj­ne gla­vo­bo­lje ta­moš­njim tr­go­vač­kim lan­ci­ma. Za iz­vr­š­nog

Ot­ka­zi za 900.000 lju­di

Ma­lo­pro­daj­ni sek­tor u Bri­ta­ni­ji mo­gao bi u idu­ćih 10 go­di­na iz­gu­bi­ti do 900.000 rad­nih mjes­ta i za­tvo­ri­ti na ti­su­će pro­da­va­oni­ca. U iz­vješ­ću Bri­tish Retail Con­sor­ti­uma (BRC) na­vo­di se da bi rast tro­ško­va zbog uvo­đe­nja na­ci­onal­ne di­rek­to­ra Mor­ri­son­sa, Da­vi­da Pot­t­sa, kom­bi­na­ci­ja eks­per­ti­ze nje­go­ve tvrt­ke u pre­hra­ni i Ama­zo­no­ve sna­ge u lo­gis­ti­ci je pot­pu­no kom­ple­men­tar­na, pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes. Za bri­tan­ske ana­li­ti­ča­re ma­lo­pro­daj­nog tr­ži­šta spo­ra­zum je ve­ća po­bje­da za Mor­ri­sons mi­ni­mal­ne pla­će i no­vog po­re­za mo­gli ubr­za­ti ot­pu­šta­nja. Od da­naš­njih 270.000 tr­go­vi­na u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, do 74.000 bi se mo­glo za­tvo­ri­ti, na­vo­di BRC u iz­vješ­ću. U trav­nju će na sna­gu stu­pi­ti odred­ba o mi­ni­mal­noj na­ci­onal­noj pla­ći od 7,2 fun­te po sa­tu, umjes­to do­sa­daš­njih s ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da je Amazon mo­gao oda­bra­ti i ve­ćeg igra­ča na tr­ži­štu.

Mor­ri­son dr­ži tek tri pos­to tr­ži­šta. Tak­vu te­zu po­t­vr­đu­je i či­nje­ni­ca da je Mor­ri­son­so­va di­oni­ca u po­ne­dje­ljak oja­ča­la 4,5 pos­to. Mike Van Dul­ken, vo­di­telj is­tra­ži­va­nja 6,7 fun­ti. BRC pro­cje­nju­je da će tro­šak iz­no­si­ti tri mi­li­jar­de fun­ti go­diš­nje. Kri­ti­ča­ri is­ti­ču da se taj sek­tor pre­du­go os­la­njao na ni­ske pla­će. U iz­vješ­ću BRC-a na­vo­di se da se pos­to­tak rad­ni­ka s ni­skim pla­ća­ma go­to­vo udvos­tru­čio od 1990. go­di­ne, na pre­ko 60 pos­to. u Ac­cen­do Mar­kets, ka­že ka­ko je spo­ra­zum s Ama­zo­nom “do­bra vi­jest za če­t­vr­tog naj­ve­ćeg bri­tan­skog tr­gov­ca ko­ji ci­lja na po­ve­ća­nje pro­daj­nog vo­lu­me­na, svog bren­da i im­ple­men­ta­ci­je dalj­nje samopomoći u in­dus­tri­ji ko­ja se i da­lje bo­ri s te­melj­nom pro- mje­nom”. Na­ime, po­s­ljed­njih mje­se­ci eska­li­rao je svo­je­vr­s­ni rat iz­me­đu tra­di­ci­onal­nih tr­go­vač­kih la­na­ca i in­ter­net­skih tr­go­va­ca.

Skok in­ter­ne­ta za pe­ti­nu

Sta­tis­ti­ke Bar­claycar­da su, na­ime, po­ka­za­le da je u pro­sin­cu po­troš­nja u in­ter­net­skim tr­go­vi­na­ma sko­či­la za pe­ti­nu dok su tra­di­ci­onal­ne tr­go­vi­ne bi­lje­ži­le prak­tič­ki sim­bo­lič­nih 0,2 pos­to ras­ta pro­me­ta. Sto­ga su mno­gi tra­di­ci­onal­ni tr­gov­ci u po­s­ljed­nje vri­je­me ulo­ži­li na sto­ti­ne mi­li­ju­na fun­ti u ra­zvoj vlas­ti­tih in­ter­net­skih tr­go­vi­na. Me­đu­tim, in­ter­net­ska pro­da­ja ne­pre­hram­be­nih pro­izvo­da mno­go br­že ras­te.

Ne­pre­hram­be­ni pro­izvo­di la­ni su ima­li udjel od pre­ko 10 pos­to dok pre­hra­na su­dje­lu­je s ma­lo vi­še od če­ti­ri pos­to. Još pri­je de­set go­di­na udjel je bio po­djed­nak. No, ula­skom Ama­zo­na na tr­ži­šte pre­hram­be­nih pro­izvo­da u sva­kom slu­ča­ju naj­vi­še raz­lo­ga za bri­gu ima Tes­co, la­ni oz­bilj­no po­go­đen ra­ču­no­vod­stve­ni skan­da­lom.

FOTOLIA

Eska­li­ra rat iz­me­đu in­ter­net­skih i tra­di­oci­onal­nih tr­go­va­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.