Pos­li­je­iz­bor­na pat po­zi­ci­ja ne­će na­šte­ti­ti ir­skoj eko­no­mi­ji

Bez jas­nog po­bjed­ni­ka Vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja iz­gu­bi­la ve­ći­nu u par­la­men­tu, ali ana­li­ti­ča­ri tvr­de da inves­ti­to­ri ne­ma­ju raz­lo­ga za bri­gu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iako re­zul­ta­ti iz­bo­ra otva­ra­ju mo­guć­nost po­li­tič­ke nes­ta­bil­nos­ti, ir­ska eko­no­mi­ja ne­će osje­ti­ti zna­čaj­ni­je ne­ga­tiv­ne učin­ke, ocje­nju­ju ta­moš­nji eko­no­mis­ti. Re­zul­ta­ti par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Ir­skoj po­ka­za­li su ka­ko će dva naj­ve­ća po­li­tič­ka blo­ka te­ško sa­mos­tal­no sas­ta­vi­ti vla­du.

Pre­ma pi­sa­nju dnev­nog lis­ta Irish Ti­mes u po­ne­dje­ljak, nes­luž­be­ni re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da je vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja u sas­ta­vu Fi­ne Ga­el i La­bu­ris­ti iz­gu­bi­la ve­ći­nu u par­la­men­tu ko­ji bro­ji 158 mjes­ta. Na­ime, Fi­ne Ga­el osvo­jio je 47 mjes­ta, 20 ma­nje ne­go u pri­jaš­njem sa­zi­vu. La­bu­ris­ti su pro­ži­vje­li pra­vu ka­tas­tro­fu osvo­jiv­ši tek šest mjes­ta dok su ra­ni­je ima­li 33 zas­tup­ni­ka.

Opor­ba je pak zna­čaj­no os­na­ži­la svo­je po­zi­ci­je. Naj­ve­ća opor­be­na stran­ka des­nog cen­tra Fi­an­na Fáil ( Voj­ni­ci sud­bi­ne) osvo­ji­la je 43 mjes­ta, a Sinn Fe­in (Mi sa­mi) 22 zas­tup­nič­ka mjes­ta.

Po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri ocje­nju­ju ka­ko je ma­lo vje­ro­jat­no da će Fi­ne Ga­el i Fi­an­na Fáil sklo­pi­ti ve­li­ku ko­ali­ci­ju, pa će se bu­du­ća vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja mo­ra­ti sklo­pi­ti priv­la­če­njem ma­njih stra­na­ka, pri­je sve­ga Neo­vis­nog sa­ve­za ko­ji je do­bio šest mjes­ta. Sinn Fe­in je od­ba­cio mo­guć­nost da uđe u ko­ali­ci­ju s obje stran­ke. Za sa­da oba stra­nač­ka li­de­ra, En­da Ken­ny iz Fi­ne Ga­ela te Mic­heál Mar­tin iz Fi­an­ne Fa­il iz­jav­lju­ju ka­ko će do­bi­ti po­dr­šku ma­njih stra­na­ka za no­vog pre­mi­je­ra.

Ako se vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja ne­će mo­ći for­mi­ra­ti, iz­gled­ni su no­vi iz­bo­ri. Iako bi du­že raz­dob­lje po­li­tič­ke nes­ta­bil­nos­ti mo­glo na­ru­ši­ti ir­ski eko­nom­ski opo­ra­vak, iz­vr­š­ni di­rek­tor vla­di­ne agen­ci­je za priv­la­če­nje stra­nih inves­ti­ci­ja (IDA) Mar­tin Sha­na­han tvr­di ka­ko po­li­tič­ka ne­si­gur­nost ne pred­stav­lja zna­čaj­ni­ji rizik.

“Sma­tram da će­mo ima­ti ko­ali­cij­sku vla­du kak­ve smo ima­li i pro­tek­lih de­set­lje­ća. Eko­nom­ski fun­da­men­ti ni­su pro­mi­je­nje­ni. Iz­nim­no smo atrak­tiv­na eko­no­mi­ja za ula­ga­nja i ne­ma raz­lo­ga da ino­zem­ni inves­ti­to­ri bu­du za­bri­nu­ti”, iz­ja­vio je Sha­na­han za CNBC.

RE­UTERS

Pre­mi­jer En­da Ken­ny na­da se da će do­bi­ti po­dr­šku ma­lih stra­na­ka za no­vi man­dat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.