Za­kon o ko­nver­zi­ji sre­zao re­zul­ta­te Za­be i PBZ-a

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MA­RI­NA ŠU­NJER­GA/VL

Da ni­je bi­lo tro­ško­va po za­ko­nu o ko­nver­zi­ji, Za­gre­bač­ka ban­ka obja­vi­la bi iz­vr­stan pos­lov­ni re­zul­tat

Pro­ble­ma­ti­čan za­kon o ko­nver­zi­ji kre­di­ta ve­za­nih za švi­car­ski fra­nak, ko­jeg je “pre­ko ko­lje­na” do­nio biv­ši mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Boris La­lo­vac, su­no­vra­tio je re­zul­ta­te pos­lo­va­nja ba­na­ka, ali pri­je sve­ga će na­udi­ti pro­ra­ču­nu. Naj­ve­će ban­ke u Hr­vat­skoj, Za­gre­bač­ka ban­ka i Pri­vred­na ban­ka Zagreb (PBZ) pri­ja­vi­le su lo­še re­zul­ta­te za 2015. go­di­nu. Do­bit tih ba­na­ka la­ni je iz­no­si­la oko 1,8 mi­li­jar­du ku­na, na­kon što su pro­ra­ču­nu upla­ti­le vi­še sto­ti­na mi­li­ju­na ku­na, dok ove go­di­ne tak­vih pri­ho­da za dr­ža­vu ne­će bi­ti.

Za­ba so­lid­no pos­lo­va­la

Za­gre­bač­ka ban­ka (Za­ba) pos­lo­va­la je s mi­nu­som od 519 mi­li­ju­na ku­na što je po­s­lje­di­ca tro­ško­va ko­nver­zi­je ko­ji su pri­je opo­re­zi­va­nja sta­ja­li 1,56 mi­li­jar­du ku­na. Za re­zer­va­ci­je je Za­ba iz­dvo­ji­la 2,6 mi­li­jar­du ku­na.

Ka­da bi se is­klju­či­le re­zer­va­ci­je za tro­ško­ve ko­nver­zi­je, re­zer­vi­ra­nja za gu­bit­ke po­ve­ća­la bi se tek za 64 mi­li­ju­na ku­na. Za­gre­bač­ka ban­ka za­pra­vo je so­lid­no pos­lo­va­la s 3,83 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da. Bi­lje­ži pad u od­no­su na 2014. jer ne­ma pri­ho­da nas­ta­lih od pro­da­je Is­tra­tu­ris­ta ko­ja je evi­den­ti­ra­na u pri­ho­di­ma za tu us­po­red­nu go­di­nu. Pri­ho­di od ka­ma­ta te pro­vi­zi­ja i nak­na­da su ras­li. Za­ba je ima­la 1,85 mi­li­jar­di ku­na tro­ško­va u pos­lo­va­nju, pa bi bez tro­ško­va ko­nver­zi­je ima­la iz­vr­stan pos­lov­ni re­zul­tat.

Do­bit, ali bez ko­nver­zi­je

I PBZ je bi­lje­žio iz­nim­no ve­li­ke re­zer­va­ci­je. Dru­ga naj­ve­ća hr­vat­ska ban­ka ima­la je 193,2 mi­li­ju­na ku­na ne­to do­bi­ti, ali ni­je iz­vr­ši­la re­zer­va­ci­je za kom­plet­nu ko­nver­zi­ju. Ka­ko su po­jas­ni­li u PBZ-u, u ok­vi­ru re­zer­vi­ra­nja za ri­zi­ke i tro­ško­ve iz­dvo­ji­li su ukup­no 1,31 mi­li­jar­du ku­na. Ve­ći­na kli­je­na­ta PBZ-a pri­hva­ti­la je ko­nver­zi­ju i ban­ka je uk­nji­ži­la gu­bi­tak od 987,8 mi­li­ju­na ku­na, dok se pre­os­ta­li iz­nos od 323,6 mi­li­ju­na ku­na od­no­si na ko­nver­zi­je ko­je će bi­ti pro­ve­de­ne u 2016. PBZ će glav­ni­nu do­bi­ti is­pla­ti­ti kroz di­vi­den­du ko­ja će iz­no­si­ti 10,16 ku­na po di­oni­ci.

MA­RI­JAN SUŠENJ/

Ve­ći­na kli­je­na­ta PBZ-a pri­hva­ti­la je ko­nver­zi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.