HNB PLA­SI­RAO

JOŠ 106 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Hr­vat­ska narodna ban­ka (HNB) je u po­ne­dje­ljak na re­dov­noj obrat­noj re­po auk­ci­ji pla­si­ra­la ban­ka­ma 106 mi­li­ju­na ku­na, po fik­s­noj re­po sto­pi od 0,50 pos­to, objav­lje­no je iz HNB-a. Na de­ve­tu ovo­go­diš­nju obrat­nu re­po auk­ci­ju, ko­jom središnja ban­ka utje­če na kun­sku lik­vid­nost na fi­nan­cij­skom tr­ži­štu, pris­ti­gle su po­nu­de ba­na­ka u ukup­nom iz­no­su od 106 mi­li­ju­na ku­na, što zna­či da je HNB pri­hva­tio sve pris­pje­le po­nu­de. Da­tum na­mi­re je 2. ožuj­ka, a re­ot­ku­pa 9. ožuj­ka. U sri­je­du dos­pi­je­va 151 mi­li­jun ku­na ko­je je HNB pla­si­rao na proš­lo­tjed­noj re­po auk­ci­ji.

D. P./PIXSELL

Već de­ve­ta re­po auk­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.