Pe­trov: Dr­žav­ne služ­be­ni­ke pos­lo­žit će­mo za tri mje­se­ca

Pot­pred­sjed­nik Vla­de o Milijanu Brkiću, be­ne­fi­ci­ja­ma i Pred­sjed­nič­kim dvo­ri­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne mo­gu re­ći da je Mi­li­jan Br­kić kan­di­dat za mi­nis­tra bra­ni­te­lja, ni­ti sam znao da je on to jav­no iz­ra­zio, re­kao je Bo­žo Pe­trov, pot­pred­sjed­nik Vla­de RH na ti­skov­noj kon­fe­ren­ci­ji odr­ža­noj u uto­rak. “Pred­sjed­nik Vla­de je na pu­tu, na­dam se da će se stva­ri ri­je­ši­ti. Oko Mi­li­ja­na Br­ki­ća još ni­smo raz­go­va­ra­li, o to­me tko će bi­ti nji­hov kandi- dat, o to­me oni od­lu­ču­ju”, re­kao je Pe­trov.

Upi­tan za sma­nje­nje be­ne­fi­ci­ja po­li­ti­ča­ra, slo­žio se da su one pre­ve­li­ke. “To će se pro­mi­je­ni­ti. U tre­nut­ku kad smo iš­li mi­je­nja­ti za­kon, vi­dje­li smo da je naj­bo­lje uze­ti sve dr­žav­ne služ­be­ni­ke, ujed­na­čit će se sva nji­ho­va pra­va, obve­ze i be­ne­fi­ci­je i to će bi­ti u ro­ku od tri do če­ti­ri mje­se­ca”, ka­že Pe­trov.

Objas­nio je i što se do­go­di­lo na sas­tan­ku s pred­sjed­ni­com na Pan­tov­ča­ku. “Ako mis­li­te na dan kad smo pre­ki­nu­li pre­go­vo­re sa SDPom, ta­mo ni­je bi­lo ni­kak­vih snim­ki. Ja sam do­šao uz­ru­jan, ka­ko sam uju­rio na sas­ta­nak, ta­ko sam iz­ju­rio, jer smo pret­hod­no do­bi­li te in­for­ma­ci­je. Žao mi je što me­di­ji po­ka­zu­ju sa­mo jed­nu stra­nu pri­če”, ka­zao je.

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Bo­žo Pe­trov, pot­pred­sjed­nik Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.