Adris u gu­bit­ku 779 mil. kn zbog pla­ća­nja po­re­za na do­bit za TDR

Osjet­no ni­ži mi­nus od 192 mil. ku­na, go­to­vo svi sektori u plu­su, osim Ma­is­tre

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­NA ŠU­NJER­GA/VL ma­ri­na.su­njer­ga@pos­lov­ni.hr

U kom­pa­ni­ji su za­do­volj­ni, sprem­ni za no­va ula­ga­nja: 1,6 ml­rd. kn do 2018. ulo­žit će u tu­ri­zam,a u ši­re­nje u osi­gu­ra­nju 2 ml­rd. kn

Adris Gru­pa je kroz pos­lov­ne knji­ge u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju prok­nji­ži­la po­rez na do­bit od 587 mi­li­ju­na ku­na, ko­ji je nas­tao kao obve­za pre­ma dr­ža­vi na­kon što je tvrt­ka pro­da­la TDR za 3,83 mi­li­jar­de ku­na. Tran­sak­ci­ja je prok­nji­že­na 30.ruj­na pa je u če­t­vr­tom kvar­ta­lu nas­ta­la obve­za pla­ća­nja po­re­za na do­bit.Zbog tog po­re­za tvrt­ka je pri­ja­vi­la 779 mi­li­ju­na ku­na gu­bit­ka, dok je pra­vi re­zul­tat osjet­no ni­ži mi­nus od 192 mi­li­ju­na ku­na. Pa­li su i pri­ho­di gru­pe, što se oče­ki­va- lo jer vi­še u sas­ta­vu ne­ma­ju du­han­ski biz­nis. Go­to­vo svi sektori pos­lo­va­nja Gru­pe pos­lo­va­li su po­zi­tiv­no osim Ma­is­tre, ko­ja bi­lje­ži gu­bit­ke ve­će od 138 mil. kn. Re­al­ni­ja sli­ka pos­lo­va­nja Adris Gru­pe bit će vid­lji­va pot­kraj trav­nja, kad će obja­vi­ti iz­vje­štaj o go­diš­njem pos­lo­va­nju. U kom­pa­ni­ji su za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma, ka­žu da je Adris spre­man za no­va ula­ga­nja. Uprav­ni od­bor in­zis­ti­ra na ula­ga­nju nov­ca do­bi­ve­nog pro­da­jom di­je­la pos­lo­va­nja. Ta­ko će se 1,6 ml­rd. kn do 2018. ulo­ži­ti u ra­zvoj tu­ris­tič­kih us­lu­ga, od­nos­no u ho­tel Park i na­se­lje Val­da­ri­so, a oko 400 mil. kn do­dat­nih inves­ti­ci­ja pla­si­rat će se u Cro­ma­ris, naj­ve­ćeg uz­ga­ji­va­ča ri­be u ovom di­je­lu Eu­ro­pe. Za ši­re­nje u osi­gu­ra­nju iz­dvo­jit će dvi­je mi­li­jar­de ku­na, a ni­je taj­na da pla­ni­ra­ju ku­pi­ti jed­nog od ve­ćih osi­gu­ra­va­te­lja u re­gi­ji. Spo­mi­nje se i da su za­in­te­re­si­ra­ni za pre­uzi­ma­nje kon­tro­le nad ACIjem.

G. STANZL/PIX

An­te Vla­ho­vić, pred­sjed­nik Upra­ve Adris gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.