Uskok od­ba­cio pri­ja­vu pro­tiv Velj­ka Os­to­ji­ća

Afe­ra Ba­le Mi­nis­tar tu­riz­ma od­stu­pio je 2013. zbog pre­na­mje­ne zem­lji­šta u vlas­niš­tvu obi­te­lji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uo­žuj­ku 2013. iz­bi­la je afe­ra kad se doz­na­lo da je San­dra Pe­rić, šo­go­ri­ca mi­nis­tra tu­riz­ma Velj­ka Os­to­ji­ća, na pre­na­mje­ni po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta u Ba­la­ma za­ra­di­la 24,7 mi­li­ju­na ku­na.

Os­to­jić je zbog afe­re mo­rao od­stu­pi­ti s mjes­ta mi­nis­tra jer se pos­ta­vi­lo pi­ta­nje ko­ri­šte­nja pov­la­šte­nih in­for­ma­ci­ja, s ob­zi­rom na zna­tan utje­caj ko­ji is­tak­nu­ti IDSo­vac ima u Is­tri. Usko­ro se doz­na­lo da se tim slu­ča­jem već du­lje vri­je­me ba­vi­lo žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo, ko­jem je još 2010. dos­tav­lje­no po­li­cij­sko iz­vješ­će u ve­zi s pre­na­mje­nom na­ve­de­nog zem­lji­šta.

Ka­ko ni­šta ni­su po­du­ze­li, pred­met je pre­uzeo Uskok. Otad su proš­le još tri go­di­ne, pa smo od­lu­či­li pro­vje­ri­ti u Usko­ku u ko­joj je fa­zi ta, sad već šest go­di­na sta­ra is­tra­ga. “Na te­me­lju re­zul­ta­ta pro­ve­de­nih do­kaz­nih rad­nji is­pi­ti­va­nja vi­še svje­do­ka te re­zul­ta­ta pro­ve­de­nih iz­vi­da ti­je­kom ko­jih je pri­bav­lje­na cje­lo­kup­na re­le­vant­na do­ku­men­ta­ci­ja, ut­vr­đe­no da u pred­met­nom slu­ča­ju ne pos­to­ji sum­nja u po­či­nje­nje kaz­ne­nih dje­la, ka­ko iz nad­lež­nos­ti ovog Ure­da, ta­ko ni dru­gih kaz­ne­nih dje­la ko­ja se pro­go­ne po služ­be­noj duž­nos­ti”, ka­žu u Usko­ku. Afe­ra je iz­bi­la kad se doz­na­lo da je San­dra Pe­rić 2004. od ba­ljan­ske obi­te­lji Mit­ton ku­pi­la zem­lji­šte od 115.751 če­tvor­ni me­tar za 900.000 ku­na, a na­kon što je ono pre­na­mi­je­nje­no 2007. ga je za 25,6 mi­li­ju­na ku­na pro­da­la Dra­gu­ti­nu Bi­on­di­ću. Dok su Mit­to­ni bi­li vlas­ni­ci, ni­su us­pje­li pre­na­mi­je­ni­ti zem­lji­šte, u če­mu se Os­to­ji­će­va taz­bi­na po­ka­za­la pu­no us­pješ­ni­jom.

BORIS ŠČITAR/VL/PIXSELL

Velj­ko Os­to­jić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.