Menadžment mo­ra podržati inves­ti­ra­nje u ener­get­sku učin­ko­vi­tost

Po­rast bla­gos­ta­nja u druš­tvu do­vo­di do po­ve­ća­nja po­troš­nje ener­gi­je pa tre­ba na­ći no­va rje­še­nja

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT -

Ka­da se pro­ma­tra po­troš­nja ener­gi­je u ne­koj zem­lji, ta­da je fo­ku­su in­dus­tri­ja jer je ona glav­ni po­tro­šač, ka­zao je Ve­dran Kr­stu­lo­vić s EI Hr­vo­je po­žar na pre­zen­ta­ci­ji ‘Ener­get­ska učin­ko­vi­tost u in­dus­trij­skoj pro­izvod­nji’ u sklo­pu Ener­gy Inves­t­ment Fo­ru­ma 2016. u uto­rak u Za­gre­bu. U Hr­vat­skoj ukup­na po­troš­nja ni­je (pre)ve­li­ka. Kao pri­mje­re ek­s­tre­ma na­vo­di Is­land na ko­jem je po­troš­nja di­rek­t­no po­ve­za­na s ve­li­kih iz­vo­ra ener­gi­je, pri­mar­no ge­oter­mal­nim. Po­rast bla­gos­ta­nja u druš­tvu je di­ret­no po­ve­za­na s ne­mi­nov­nim ras­tom ener­gi­je te za­to glo­bal­no mo- ra­mo pro­miš­lja­ti što po­du­ze­ti. “U in­dus­tri­ji je glo­bal­no pa­la po­troš­nja ener­gi­je 2012. u od­no­su na 2005. za 14 pos­to. Naj­ve­ći raz­log je kri­za i pad pro­izvod­nje. U Hr­vat­skoj je pa­la bit­no, pre­ko 20 pos­to”, ka­zao je Kr­stu­lo­vić. Uo­bi­ča­je­ni po­ka­za­telj za ener­get­sku učin­ko­vi­tost je ODEX in­deks, pon­de­ri­ra­ni pro­sjek vi­še po­ka­za­te­lja. Ni­ža vri­jed­nost zna­či da je doš­lo do po­gor­ša­nja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti. Za Hr­vat­sku i Slo­ve­ni­ju kre­ta­nja su vr­lo slič­na kao i u os­tat­ku Eu­ro­pe. Po­troš­nja ener­gi­je ovi­si o stup­nju ras­ta eko­no­mi­je; ako se na­la­zi­mo na po­čet­ku pe­ri­oda ras­ta uz iz­vjes­tan bu­du­ći rast po­troš­nje, sad je mo­ment da se sus­tav­no po­za­ba­vi­mo ti­me.

Za in­dus­tri­ju je naj­z­na­čaj­ni­je da ako tvrt­ka do­bro pos­lu­je, menadžment je otvoreniji za inves­ti­ra­nje u ener­get­sku učin­ko­vi­tost, a kad ni­je ta­ko tvrt­ka ima dru­ge pri­ori­te­te. Tvrt­ke ko­je se od­lu­če na ula­ga­nja u učin­ko­vi­tost su kon­zer­va­tiv­ne i os­la­nja­ju se na pro­vje­re­na, tra­di­ci­onal­na i po­uz­da­na teh­no­lo­ška rje­še­nja, a kad se pred­la­žu rje­še­nja za po­di­za­nje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, uvi­jek je bit­no na­ves­ti re­fe­ren­ce.

Pro­ble­ma je niz, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje. Tvrt­ke ko­je se že­le pri­ja­vi­ti za sred­stva EU su­oče­ne su sa slo­že­nom pa­pi­ro­lo­gijm, pa je ko­ri­šte­nje tih pot­po­ra na ten­de­ri­ma uglav­nom re­zer­vi­ra­no za bo­ga­te ko­ji si mo­gu pri­ušti­ti kon­zul­tan­te. Dr­ža­va vi­še mo­ra po­dr­ža­va­ti tvrt­ke sma­nje­njem po­re­za te na­gra­đi­va­njem tvrt­ki ko­je do­ka­žu ener­get­sku ušte­de, a po­treb­na je i dalj­nja na­do­grad­nja za­ko­no­dav­nog ok­vi­ra.

Po­seb­no su u pro­ce­su važ­ne ban­ke ko­je je­su za­in­te­re­si­ra­ne za fi­nan­ci­ra­nje, no pro­blem su jam­s­tva. Po­treb­na je do­bra ko­mu­ni­ka­ci­ja jer za ra­zu­mi­je­va­nje pro­jek­ta ban­ka­ri­ma su po­treb­ni vanj­ski eks­per­ti. Dr­ža­va, s dru­ge stra­ne, tre­ba po­jed­nos­tav­ni­ti pro­ce­du­re te ra­zjas­ni­ti mje­re i potpore. I ko­nač­no, tvrt­ke unu­tar se­be mo­ra­ju ra­di­ti na po­ve­ća­nju svi­jes­ti o ušte­da­ma i ener­get­skoj učin­ko­vi­tos­ti, a sa­ma in­dus­trij­ska za­jed­ni­ca se mo­ra bo­ri­ti za svo­je in­te­re­se.

M. PR­PIĆ/PIXSELL

Ve­dran Kr­stu­li­vić s Ener­get­skog ins­ti­tu­ta Hr­vo­je Po­žar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.